Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja spuścizny Stefana Balickiego (1899–1939) oraz perspektyw badawczych, jakie otwierają materiały źródłowe tworzące zbiór. Archiwalia literackie i biograficzne dokumentujące życie i twórczą aktywność poznańskiego pisarza i pedagoga pochodzą z rodzinnych zbiorów autora Chłopców, które zostały przekazane Bibliotece Raczyńskich w 2003 roku. W spuściźnie Balickiego szczególne miejsce zajmują rękopiśmienne bruliony z wierszami i dzienniki, prowadzone w latach szkolnych oraz w okresie działań wojennych, przed osiedleniem się pisarza w Poznaniu. Archiwalia te stanowią zarazem ważny przyczynek do badań nad początkami twórczości Balickiego, naznaczonej intensywną pracą poetycką, którą pisarz niemal zupełnie porzucił w okresie dojrzałej aktywności literackiej. Bruliony zawierają autografy kilkuset tekstów poetyckich powstałych w latach 1916–1922, w ogromnej większości nieopublikowanych. Ważnym dokumentem pracy zawodowej są nadto dzienniki prowadzone przez Balickiego – pedagoga, nauczyciela poznańskiego Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. A. Mickiewicza. Spuścizna, do tej pory w niewielkim stopniu dostępna badaczom biografii i twórczości Balickiego, jest też ważnym dopełnieniem archiwaliów dotyczących pisarza, zgromadzonych w innych polskich bibliotekach i ośrodkach dokumentacyjnych.

Słowa kluczowe

Stefan Balicki archiwum literackie literatura poznańska dwudziestolecia międzywojennego Biblioteka Raczyńskich.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Przybyszewska, A. (2015). Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich. Biblioteka, (19(28), 117-128. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.06

Bibliografia

  1. Dąbrowski S., Z badań nad biografią i twórczością Stefana Balickiego, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział II Języka i Literatury, seria B, 1967–1968, z. 5/6, Wrocław 1970, s. 22–35.
  2. Dołęga M. [M. Balicka], Stefan Balicki, „Głos Wielkopolski” 1945, nr 200.
  3. Maciejewski J., Stefan Balicki [biogram], w: Wielkopolski słownik biograficzny, wyd. 2, Warszawa–Poznań 1983, s. 33–34.
  4. Pisarze o szkole 1918–1977: wybór tekstów literackich, oprac. A. Czerwińska, Warszawa 1980, s. 118–129.
  5. Słowiński L., Działalność pedagogiczna i literacka Stefana Balickiego, w: Fakty i interpretacje: szkice z historii literatury i kultury polskiej, red. T. Lewandowski, Warszawa 1991, s. 346–360.
  6. Szałagan A., Stefan Balicki [biogram], w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury.
  7. Słownik biobibliograficzny, t. 1, Warszawa 1994, s. 84–85. Wytyczne opracowywania rękopisów w bibliotekach polskich, oprac. B. Horodyski, Wrocław 1955.
  8. „Żywy dziennik”. 19 numerów (1929–1932), Poznańska Grupa „Zrębu”, Poznań 1932.