Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich
PDF

Słowa kluczowe

Stefan Balicki
archiwum literackie
literatura poznańska dwudziestolecia międzywojennego
Biblioteka Raczyńskich.

Jak cytować

Przybyszewska, A. (2015). Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich. Biblioteka, (19(28), 117–128. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.06

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja spuścizny Stefana Balickiego (1899–1939) oraz perspektyw badawczych, jakie otwierają materiały źródłowe tworzące zbiór. Archiwalia literackie i biograficzne dokumentujące życie i twórczą aktywność poznańskiego pisarza i pedagoga pochodzą z rodzinnych zbiorów autora Chłopców, które zostały przekazane Bibliotece Raczyńskich w 2003 roku. W spuściźnie Balickiego szczególne miejsce zajmują rękopiśmienne bruliony z wierszami i dzienniki, prowadzone w latach szkolnych oraz w okresie działań wojennych, przed osiedleniem się pisarza w Poznaniu. Archiwalia te stanowią zarazem ważny przyczynek do badań nad początkami twórczości Balickiego, naznaczonej intensywną pracą poetycką, którą pisarz niemal zupełnie porzucił w okresie dojrzałej aktywności literackiej. Bruliony zawierają autografy kilkuset tekstów poetyckich powstałych w latach 1916–1922, w ogromnej większości nieopublikowanych. Ważnym dokumentem pracy zawodowej są nadto dzienniki prowadzone przez Balickiego – pedagoga, nauczyciela poznańskiego Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. A. Mickiewicza. Spuścizna, do tej pory w niewielkim stopniu dostępna badaczom biografii i twórczości Balickiego, jest też ważnym dopełnieniem archiwaliów dotyczących pisarza, zgromadzonych w innych polskich bibliotekach i ośrodkach dokumentacyjnych.
https://doi.org/10.14746/b.2015.19.06
PDF

Bibliografia

Dąbrowski S., Z badań nad biografią i twórczością Stefana Balickiego, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział II Języka i Literatury, seria B, 1967–1968, z. 5/6, Wrocław 1970, s. 22–35.

Dołęga M. [M. Balicka], Stefan Balicki, „Głos Wielkopolski” 1945, nr 200.

Maciejewski J., Stefan Balicki [biogram], w: Wielkopolski słownik biograficzny, wyd. 2, Warszawa–Poznań 1983, s. 33–34.

Pisarze o szkole 1918–1977: wybór tekstów literackich, oprac. A. Czerwińska, Warszawa 1980, s. 118–129.

Słowiński L., Działalność pedagogiczna i literacka Stefana Balickiego, w: Fakty i interpretacje: szkice z historii literatury i kultury polskiej, red. T. Lewandowski, Warszawa 1991, s. 346–360.

Szałagan A., Stefan Balicki [biogram], w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury.

Słownik biobibliograficzny, t. 1, Warszawa 1994, s. 84–85. Wytyczne opracowywania rękopisów w bibliotekach polskich, oprac. B. Horodyski, Wrocław 1955.

„Żywy dziennik”. 19 numerów (1929–1932), Poznańska Grupa „Zrębu”, Poznań 1932.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...