Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami polityka gromadzenia gromadzenie zbiorów źródła wpływów selekcja bibliotekarze dziedzinowi.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dąbrowicz, M., & Jazdon, A. (2015). Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Biblioteka, (19(28), 129-157. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.07

Bibliografia

 1. Adamiak K., Badania satysfakcji użytkowników usługi „Zaproponuj kupno książki” w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Budowanie relacji z klientami biblioteki, red. J. Przybysz, P. Pioterek, M. Nowak, Poznań 2014, s. 73–91.
 2. Cybulski R., Księgarstwo w społeczeństwie współczesnym, Warszawa 1978.
 3. Głowacka M., Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919–1920, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15), s. 87–96.
 4. Grabowska H., Kontrola zasobu a marka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Biblioteka jako marka. Materiały z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi 11–12 września 2012 r., red. J. Stawińska, Warszawa 2013, s. 35–43.
 5. Jazdon A., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–1994, „Kronika Miasta Poznania” 1994, nr 1/2, s. 330–344.
 6. Jazdon A., Nowoczesne zarządzanie w starych murach, w: Stare i nowe w bibliotece.
 7. Współpraca czy konkurencja, red. M. Wrocławska, J. Jerzyk Wojtecka, Łódź 2010, s. 89–100.
 8. Jazdon A., O zarządzaniu zbiorami, „Forum Książki” 1998, nr 2 (13), s. 8–9.
 9. Jazdon A., Unde venis?, w: Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich, Toruń 2001, s. 7–16.
 10. Kubiak S., Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1966, Poznań 1967.
 11. Kubiak S., Rozwój bibliotekarstwa w Wielkopolsce po 1945 roku, w: Biblioteki Wielkopolski w służbie nauki i kultury (1945–1977), red. S. Kubiak, Poznań 1978, s. 139–161.
 12. Stempniewicz M., Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów 1919–1979, w: Dokumentacja działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1979, red. S. Kubiak, Poznań 1979, z. 1: Historia Biblioteki, s. 97–133.
 13. Wydra W., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Zarys dziejów, w: Dokumentacja działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919–1979, red. S. Kubiak, Poznań 1979, z. 1: Historia Biblioteki, s. 15–31.
 14. Założenie Kaiser-Wilhelm-Bibliothek w Poznaniu w latach 1898–1902 przedstawione przez Zarząd Kaiser-Wilhelm Bibliothek, Poznań 1904, przeł. R. Piejko, „Biblioteka” 2012, nr 6 (15), s. 17–56.
 15. Załącznik
 16. Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej związane z realizowaną polityką gromadzenia
 17. 1984, nr 1: Zasady obiegu wpływów bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 18. 1989, nr 15: Zasady i profil gromadzenia zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz tryb ich opracowania.
 19. 1992, nr 11: Prowadzenie selekcji wpływów bieżących w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 20. 1992, nr 11(a): Zasady polityki gromadzenia zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.
 21. 1992, nr 12: Tryb i zasady przekazywania do innych bibliotek miasta Poznania wpływów z eo uznanych w BU za zbędne.
 22. 1994, nr 5: Zasady i tryb prowadzenia selekcji księgozbioru
 23. głównego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 24. 1995, nr 4: W sprawie zaprzestania gromadzenia nieprofilowych materiałów bibliotecznych.
 25. 1997, nr 2: Uzupełnianie spisów czasopism i serii nie wprowadzanych do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.
 26. 1997, nr 3: Zasady podejmowania decyzji o wprowadzeniu do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wpływów o dyskusyjnej przydatności.
 27. 1997, nr 6: Zasady polityki gromadzenia zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.
 28. 1997, nr 7: Zasady i profil gromadzenia zbiorów specjalnych
 29. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 30. 1998, nr 1: Zasady i tryb prowadzenia selekcji retrospektywnej.
 31. 1999, nr 1: Ograniczenie gromadzenia gazet spoza województwa poznańskiego.
 32. 2001, nr 16: Zasady polityki gromadzenia zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.
 33. 2001, nr 17: Organizacja gromadzenia zbiorów dla Biblioteki Collegium Europaeum.
 34. 2002, nr 4: Procedury gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania wydawnictw zwartych i ciągłych z załącznikami na CD-ROM i dyskietkach.
 35. 2002, nr 5: Wykaz DŻS gromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 36. 2003, nr 7: Zasady i profil gromadzenia zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 37. 2003, nr 10: Zasady i tryb prowadzenia selekcji retrospektywnej z księgozbioru głównego.
 38. 2004, nr 1: Wprowadzenie systemu rejestracji braków w zbiorach BU.
 39. 2005, nr 1: Polityka zarządzania zbiorami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.
 40. 2006, nr 1: Wprowadzenie procedur gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania wydawnictw elektronicznych samoistnych oraz współwydanych.
 41. 2008, nr 4: Polityka zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.
 42. 2008, nr 5: Tworzenie kolekcji komiksów.
 43. 2012, nr 2: Powołanie Zespołu bibliotekarzy dziedzinowych.
 44. 2013, nr 1: Polityka zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.
 45. 2013, nr 2: Powołanie zespołów problemowych.
 46. 2013, nr 3: Zasady i tryb prowadzenia selekcji retrospektywnej z księgozbioru głównego.