Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje oprawy czterech ksiąg należących do biblioteki biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego, które znajdują się obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Trzy spośród nich zostały sporządzone w jednym, lokalnym warsztacie introligatorskim. Na każdej z omawianych opraw znajduje się superekslibris właściwy hierarchy. W tekście przedstawiono dwa rodzaje superekslibrisów duchownego, które mogą wskazywać na jego bibliofilskie zamiłowania.

Słowa kluczowe

Szymon Rudnicki Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie starodruki introligatorstwo oprawy tegumentologia superekslibris.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Franczak, R., & Muraszko, M. (2015). Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Biblioteka, (19(28), 185-194. https://doi.org/10.14746/b.2015.19.09

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Archiwum Archidiecezjalne Gniezno, sygn.: BK1413, BK1446, BK2361, BK3034, BK3042, BK3074.
 3. Opracowania
 4. Achremczyk S., Marchwiński R., Przeracki J., Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 1994.
 5. Bogdan D., Rudnicki Szymon, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, Gdańsk 1997.
 6. Callier E., Powiat kaliski w XVI stuleciu. Szkic geograficzno historyczny, Poznań 1887.
 7. Gigilewicz E., Herby biskupów warmińskich, Lublin 2001.
 8. Gigilewicz E., Rudnicki Szymon, w: Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012.
 9. Gigilewicz E., Szyszkowski Mikołaj, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013.
 10. Grabowska H., Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, „Biblioteka” 2010, nr 14.
 11. Jabłońska-Ważny A., Przygodzki S., Roth A., Splitt J.A., Z dziejów gminy Żelazków, Kalisz 1998.
 12. Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej, t. 2, red. M. Malicki, E. Zwinogrodzka, Kraków 1994.
 13. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5: Województwo poznańskie, red. T. Ruszczyńska, A. Sławska, z. 6: Powiat kaliski, oprac. T. Ruszczyńska, A. Sławska, Z. Winiarz, Warszawa 1960.
 14. Kostecki R., Kartusz herbowy Szymona Rudnickiego (1552–1621), biskupa warmińskiego, z katedry we Fromborku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii” 2003, t. 6.
 15. Kowalska H., Rudnicki Szymon, w: Polski słownik biograficzny, t. 32, Wrocław 1989–1991.
 16. Lichański J.Z., Oprawy książek ze zbiorów Biblioteki Collegium Societatis Iesu w Braniewie. Wstęp do badań, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2006, t. 37/38.
 17. Małyszko S., Majątki wielkopolskie, t. 6: Powiat kaliski, Szreniawa 2000.
 18. Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, Warszawa 1963.
 19. Piekarski K., Książka w Polsce XV i XVI wieku, w: Kultura staropolska, Kraków 1932.
 20. Piekarski K., O superexlibrisie polskim, w: Katalog wystawy pięknej książki polskiej urządzonej z powodu IV. Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, 31 maja–15 czerwca, Warszawa 1936.
 21. Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008. Polaszewski L., Własność feudalna w województwie kaliskim w XVI wieku, Poznań 1976.
 22. Rutkowska E., Historia parafii i kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Borkowie Starym, Borków Stary 2010.
 23. Siniarska-Czaplicka J., Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku, Wrocław 1969.
 24. Siniarska-Czaplicka J., Papier druków oficyn gdańskich i toruńskich XVI i XVII w., „Roczniki Biblioteczne” 1974, t. 18, z. 1–2.
 25. Sipayłło M., Polskie superexlibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 1988.
 26. Szorc A., Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór 1565–1626, Olsztyn 1998.
 27. Tomala J., Budownictwo obronne powiatu kaliskiego w XIV–XVIII wieku, Poznań 1995.
 28. Trypućko J., Katalog księgozbioru kolegium jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, t. 1, Warszawa–Uppsala 2007.
 29. Wagner A., Historyczno-artystyczny warsztat historyka książki w badaniach nad nowożytnym introligatorstwem, w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007.
 30. Wagner A., Introligatorstwo poznańskie XVI wieku jako historyczno-artystyczna terra incognita, w: Sztuka w Wielkopolsce, red. M. Błaszczyński, B. Górecka, M. Górecki, A. Paradowska, Poznań 2013.
 31. Wagner A., Superekslibris biskupa ołomunieckiego Stanisława Pawłowskiego. Z badań nad książkowymi znakami własnościowymi polskiej szlachty w XVI wieku, w: Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów, red. T. Kruszewski, Toruń 2009.
 32. Wojtkowski J., Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Lublin 2012.