Treść głównego artykułu

Abstrakt

Od lat 40. XIX wieku sporo uwagi w Poznaniu poświęcano problemowi oświaty. Działania w tym zakresie podjęło i zrealizowało Towarzystwo Pedagogiczne, wspierane przez redakcje wielu czasopism i Ligę Polską. Zgłaszano postulaty pod adresem kadry nauczającej, dbając o odpowiedni poziom ich przygotowania. Kadrze pedagogicznej, rodzicom dzieci oraz księżom miały służyć inicjatywy wydawnicze, dostarczające im właściwych książek lub czasopism systematycznie publikujących artykuły o treściach wychowawczych, pedagogicznych, metodycznych, a także literackich i historycznych. Do tej grupy należały np. „Pismo dla Nauczycieli Ludu”, „Szkoła Polska”, „Szkółka dla dzieci”, „Szkółka dla młodzieży”, które jednak przestano wydawać w połowie wieku. Zaradzić tej sytuacji postanowił Kazimierz Szulc, poznański pedagog i wydawca. Zainicjował wydawanie czasopisma „Pedagog” mającego wypełnić lukę na rynku w zakresie tematyki oświatowej. Szulc wydał trzy numery i zakończył działalność. Wyruszył do Królestwa Polskiego w celu wzięcia udziału w powstaniu styczniowym.

Słowa kluczowe

ruch wydawniczy prasoznawstwo historia prasy XIX wieku pedagogika

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jazdon, A., & Jazdon, K. (2014). „Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca. Biblioteka, (18(27), 209-218. https://doi.org/10.14746/b.2014.18.9

Bibliografia

 1. B., Słówko o potrzebie polskich pism pedagogicznych, „Oświata” 1865, z. 1.
 2. „Drugi Rocznik Towarzystw Przemysłowych na rok 1885”, R. 2, 1885, s. 90.
 3. Jakóbczyk W., Prasa Wielkopolski (1832–1858), w: Prasa polska w latach 1661–1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976.
 4. Jazdon A., Wielkopolskie serie wydawnicze do roku 1945, Poznań 1997.
 5. Libelt K., Projekt do zaprowadzenia i upowszechnienia dzieł dla ludu, „Dziennik Domowy” 1844, nr 17.
 6. „Orędownik Naukowy” 1841, nr 17, s. 140, nr 18, s. 148.
 7. „Pedagog” 1863, nr 1, s. 2.
 8. „Pedagog” 1863, nr 3, s. 24.
 9. Pędzińska D., Szulc Kazimierz, w: Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 1981.
 10. Semrau Z., Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka.Część I (1794–1858), „Kronika Miasta Poznania” 1958, nr 1.
 11. Semrau Z., Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka.Część II (1859–1870), „Kronika Miasta Poznania” 1958, nr 4.
 12. Wojtkowski A., Korespondent Poznański. (Projekt czasopisma z r. 1818), „Kronika Miasta Poznania” 1925, nr 10, s. 199–200.