Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach
PDF

Słowa kluczowe

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
media społecznościowe
biblioteki
muzea
archiwa
Biblioteka 2.0

Jak cytować

Lamberti, M., & Theus, M. (2016). Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach. Biblioteka, (20(29), 183–206. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.11

Abstrakt

Obecność instytucji kultury w mediach społecznościowych stała się w ostatnich latach standardem. Placówki wykorzystują potencjał serwisów do nowej formy komunikacji w środowisku sieciowym. Tematem artykułu jest funkcjonowanie najpopularniejszych portali (Facebooka, Twittera, YouTube’a i Instagrama) w bibliotekach, muzeach i archiwach. Analizę oparto na badaniu ankietowym przeprowadzonym w wybranych instytucjach. Pytania ankietowe dotyczyły m.in. obecności instytucji na portalach oraz osób zarządzających profilami placówek w serwisach, wybieranych form postów, godzin aktywności użytkowników. Analiza wyników doprowadziła do wniosku, że w badanych instytucjach głównym serwisem wykorzystywanym do komunikacji w sieci jest Facebook. Pozostałe serwisy nie są tak intensywnie stosowane do promocji instytucji. Rezultaty badań ankietowych i obserwacja działalności promocyjnej na stronach internetowych bibliotek, muzeów i archiwów świadczy o tym, że znacznie zwiększyły one swoją aktywność w mediach społecznościowych.
https://doi.org/10.14746/b.2016.20.11
PDF

Bibliografia

Biblioteka UAM, 400 lat tradycji uniwersyteckiej w Poznaniu, 12.12.2011, https://www.youtube.com/watch?v=wJgXEqbGXgQ [dostęp: 8.06.2016].

Biblioteka Uniwersytecka [w Poznaniu], 25.10.2012, https://www.youtube.com/channel/UCwMLumpK0eMnExZTAf6a8Eg [dostęp: 2.05.2016].

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 4.05.2016, https://www.youtube.com/watch?v=ppVxpjgbVt4 [dostęp: 8.06.2016].

Bikowska K., Funkcjonalność komunikatów na Facebooku – analiza profili bibliotek uczelnianych w Polsce, referat niepublikowany przedstawiony na III Konferencji Naukowej organizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej”, Kraków, 21–22 maja 2015.

Boyd D., Ellison N., Social network sites: definition, history, and scholarship, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, t. 13, nr 1, s. 210–230.

Burgess J., Green J., YouTube. Wideo online i kultura uczestnictwa, Warszawa 2011.

Ellison N.B., Steinfield C., Lampe C., The benefits of Facebook „friends”: Social capital and college students’ use of online social network sites, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, t. 12, z. 4, s. 1143–1168, doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x [dostęp:16.06.2016].

Fiander D.J., Social Media for Academics, red. D. Rasmussen Neal, 2012, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=9l9EAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA193&dq=Social+media+form+academic+libraries+fiander&ots=zc6Mb_7p2q&sig=yS0 cIe-hK1KRPSLuUGmzQp_8XRI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [dostęp: 10.06.2016].

Garofalo D.A., Building Communities. Social networking for academic libraries, Oxford–Cambridge–New Delhi 2012, s. 162, https://books.google.pl/books?id=NmlEAgAAQBAJ&pg=PA161&dq=Evaluating+the+impact+of+social+m edia+garof&hl=pl sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Evaluating%20the%20impact%20of%20social%20media%20garof&f=false [dostęp: 10.06.2016].

Gill P., Arlitt M., Li Z., Mahanti A., Youtube Traffic Characterization: A View From the Edge, „IMC ’07: Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement” 2007, s. 15–28.

Goban-Klas T., Nadchodzące społeczeństwo medialne, „Chowanna” 2007, t. 2 (29), s. 37–51.

Gwóźdź M., Miesięczna liczba użytkowników kanałów SM w Polsce, 20.05.2016, http://smmeasure.eu/miesieczna-liczba-uzytkownikow-kanalow-sm-w-polsce/ [dostęp: 16.06.2017].

Gwóźdź M., Liczby polskiego internetu, 30.01.2016, http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2016/ [dostęp: 7.06.2016].

Hetman J., Modele serwisów społecznościowych, https://www.web.gov.pl/g2/big/2010_02/fe231c5914c783f94d682ba79379bac8.pdf [dostęp: 2.05.2016].

Kaźmierczak M., Małe formy, wielkie sprawy. Deontologia a potoczność w przekazach audiowizualnych dostępnych na YouTube, „Images” 2012, t. 10, nr 19, s. 43, http://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7041 [dostęp: 2.05.2016].

Kreft J., Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Kraków 2015.

Lamberti M., Theus M., Instytucjonalne wykorzystanie Facebooka w polskich bibliotekach, muzeach i archiwach, referat niepublikowany, przedstawiony na V Konferencji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW „Nauka o Informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, Warszawa, 4–5 kwietnia 2011.

Latour B., Technologia jako utrwalone społeczeństwo, „Avant” 2013, t. 4, nr 1, s. 17–48.

Majorek M., Kod YouTube: od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015.

Małe formy, wielkie sprawy. Deontologia a potoczność w przekazach audiowizualnych dostępnych na YouTube, Poznań–Łódź, 1.04.2012, http://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7041 [dostęp: 2.05.2016].

Mazurek G., Wirtualizacja marketingu – konceptualizacja, w: Wirtualizacja – problemy, wyzwania, skutki, red. L. Zachar, Warszawa 2013.

Michniuk A., YouTube-YouLearn. Nauka przez YouTube?, „e-mentor” 2014, nr 4 (56), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1122 [dostęp:8.06.2016].

Milewska P., Biblioteki w sieci. Analiza zawartości stron internetowych i komunikacji elektronicznej, w: Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych, red. A. Marciniak, P. Milewska, I. Sójkowska, Łódź 2016, s. 156–190, http:// fundacjafenomen.pl/dane/grafiki/fundacjafenomen.pl/aktualnosci/Biblioskan.pdf#page=156 [dostęp: 16.06.2016].

Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2013.

Oficjalna strona serwisu YouTube, https://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html [dostęp: 20.04.2016].

Onak J., Serwis Facebook jako narzędzie promocji bibliotek, „Folia Bibliologica” 2013/2014, t. 55/56, s. 161–169.

Ostrowska M., Promocja książki z wykorzystaniem serwisu Instagram, „Biuletyn EBIB” 2015, t. 6 (159), s. 1–9.

Palczewski M., Tweet jako odmiana newsa czy nowy (ponowoczesny) gatunek dziennikarski?, „Nowe Media” 2014, nr 4.

Phillips A.L., Facebooking It, „Public Library Quarterly” 2016, t. 34.2, http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A252682/datastream/PDF/view [dostęp: 14.06.2016].

Scheffs M., Facebook jako forma promocji biblioteki, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, t. 1 (8), s. 117–140.

Seabrook J., Streaming Dreams, „New Yorker” 2012, t. 87, nr 44, s. 24–30. Academic Search Complete, EBSCOhost,http://search.ebscohost.com.academicsearchcomplete.bu-169.bu.amu.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=70382775 site=ehost-live [dostęp: 7.06.2016].

Sheldon P., Bryant K., Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age, „Computers in Human Behavior” 2016, t. 58, s. 89–97, doi: 10.1016/j.chb.2015.12.059 [dostęp: 16.06.2016].

Shulman J., Yep J., Tomé D., Leveraging the Power of a Twitter Network for Library Promotion, „The Journal of Academic Librarianship” 2015, t. 41 (2), s. 178–185, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133314002675 [dostęp: 10.06.2016].

Sidorczuk A., Gogiel-Kuźmicka A., Web 1.0, Web 2.0, czy może już Web 3.0? – narzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach WWW bibliotek technicznych szkół wyższych w Polsce, „Biuletyn EBIB” 2012, t. 2 (129), s. 1–15.

Stach-Siegieńczuk A., Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 przez wybrane biblioteki uczelniane najlepszych uczelni odnotowanych w QS World University Rankings 2013, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, t. 7.2 (13), s. 161–188.

Szews P., Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, t. 2 (20), s. 271–289.

Statystyki serwisu YouTube, https://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html [dostęp: 7.06.2016].

Techavanich K., Libraries of Instagram [wpis na blogu], http://publiclibrariesonline.org/2015/06/libraries-of-instagram/ [dostęp: 16.06.2016]

Twitter z 4 mln polskich użytkowników. Coraz więcej starszych, dobrze wykształconych i z miast, 27.01.2016, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/twitter-z-4-mlnpolskich-uzytkownikow-coraz-wiecej-starszych-dobrze-wyksztalconych-i-zmiast [dostęp: 21.04.2016].