Treść głównego artykułu

Abstrakt

W komunikacie opisano odnalezione w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera. Są to pozostałości dwóch egzemplarzy Ars Minor Aeliusa Donata (wydane 24 grudnia 1506) oraz drukowany formularz mandatu arcybiskupa Andrzeja Boryszewskiego (wydany ok. 12 marca 1509–przed 8 kwietnia 1509).

Słowa kluczowe

Jan Haller Donatus Ars Minor Andrzej Boryszewski starodruki typografia Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Łukaszewski, J. (2016). Fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera (z 1506 i 1509 roku). Biblioteka, (20(29), 41-54. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.3

Bibliografia

 1. Bułhak H., Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Kasper Hochfeder. Jan Haller. Florian Ungler, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1996, t. 46, s. 37–45.
 2. Bułhak H., Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI wieku. Kasper Hochfeder. Jan Haller. Florian Ungler (2), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2004, t. 54, s. 69–74.
 3. Bułhak H., Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Wolfgang Lern. Jan Haller, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1997, t. 47, s. 31–39.
 4. Cytowska M., Od Aleksandra do Alwara (gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w.), Wrocław 1968. Index Aureliensis. Catalogus librorum Sedecimo Saeculo Impressorum. Prima Pars, t. 12, Baden-Baden 2000, s. 330.
 5. Kantak K., Bernardyni polscy, t. 1: 1453–1572, Lwów 1933.
 6. Kapełuś H., Jan Haller, w: Polonia Typographica Saeculi Sedecimi, z. 4: Jan Haller. Kraków 1505–1525. Wstęp. Wykaz druków, Wrocław 1962.
 7. Kawecka-Gryczowa A., Jan Haller, w: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1982.
 8. Knot A., Andrzej Boryszewski, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936. Konopczyński W., Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948.
 9. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 2, Gniezno 1883.
 10. Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821, t. 2, Poznań 1888.
 11. Kozak A., Łukaszewski J., Późnośredniowieczne dokumenty papierowe odnalezione w katedrze gnieźnieńskiej, „Studia Gnesnensia” 2015, t. 29, s. 359–361.
 12. Murawiec W., Rafał z Proszowic, w: Polski słownik biograficzny, t. 30, Wrocław 1987.
 13. Piekarski K., Kasper Hochfeder. Kraków 1503–1505, w: Polonia Typographica Saeculi Sedecimi, z. 1, Warszawa 1936.
 14. Sawicki J., Concilia Polonie. Źródła i studia krytyczne, t. 1: Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 r., Lublin 1961.
 15. Schulte A., Die Fugger in Rom 1495–1523: mit Studien zur Geschichte des kirchlichen Finanzwesens jener Zeit, z. 1: Darstellung, Leipzig 1904.
 16. Siniarska-Czaplicka J., Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku, Wrocław 1969.
 17. Szymborski W., Odpusty w Polsce średniowiecznej, Kraków 2011.