Zakres i zasięg czasopisma

Rocznik „Biblioteka” ma charakter ogólnopolski. To czasopismo naukowe, którego celem jest prezentacja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej  problematyki dotyczącej zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. Redakcja przestrzega zasady, aby przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów pochodziło z innych niż poznański ośrodków naukowych. "Biblioteka" od 2004 roku jest czasopismem recenzowanym. Recenzje przygotowują wybitni znawcy wskazanej  problematyki. Odbiorcami "Biblioteki" są przede wszystkim pracownicy bibliotek akademickich, bibliotekarze zatrudnieni w większych bibliotekach publicznych, pracownicy i studenci instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa a także inni zainteresowani. Od początku ukazywania się nowej edycji "Biblioteki" (1997) redaktorem naczelnym rocznika jest dr hab. Artur Jazdon a sekretarzem redakcji dr Aldona Chachlikowska.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Historia czasopisma

Rocznik ''Biblioteka'' wydawany jest od 1997. Obecna edycja jest kontynuacją czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w  latach 1960-1970, redagowanego przez pracowników Biblioteki UAM a wychodzącego w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz BazHum). Aby zaakcentować tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi rocznik otrzymał podwójną numerację. Tom pierwszy opatrzono numerem 1, zaś trwanie tytułu zaakcentowane zostało podanym w nawiasie kolejnym numerem całości.

Więcej na temat czasopisma: Aldona Chachlikowska, Artur Jazdon, Biblioteka – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – tradycja i współczesność. W: czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy. Red Agnieszka Królczyk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, Kórnik 2010, s. 11 - 19

Roczniki archiwalne "Biblioteki" za lata 1997-2006 dostępne są w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej