Treść głównego artykułu

Abstrakt

The aim of this article is to present the processes of education and upbringing in the curricula for universal schools in the Interwar Period. In the article, the example of primary schools is cited, operating in Garbów commune and the structure of the primary school network is described together with financial and material problems experienced in these schools and the methods of overcoming them. The teaching work of the teachers is presented with emphasis placed on the activity of school institutions and students organizations in the area. Attention is also paid to the significance of the achievements of the teaching and upbringing methods applied in primary schools in the Interwar Period. The article is based on information obtained from sources made available by the National Archives in Lublin and chronicles stored in schools still operating in Garbów commune.

Słowa kluczowe

edukacja wychowanie szkolnictwo podstawowe gmina Garbów education upbringing primary education Garbów commune

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Makarewicz, R. (2016). Dydaktyka i wychowanie w szkołach wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie szkół powszechnych gminy Garbów. Biuletyn Historii Wychowania, (34), 117–133. https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.9

Referencje

 1. lat Szkoły w Garbowie, Garbów 2010.
 2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Sygn. 712, Zespół: Związek Zawodowy Cukrowni, Cukrownia Garbów – Szkoła.
 3. Archiwum Państwowe w Lublinie, Sygn. 35/525/0/3146, Zespół: Dyrekcje Szkolne, Akta Lubelskiej Dyrekcji Szkolnej, Naczelnik Szkoły w Garbowie, gminy Garbów w powiecie Nowo-Aleksandryjskim, 1865–1866.
 4. Archiwum Państwowe w Lublinie, Sygn. 35/542/15/-/2, Zespół: Szkoła Powszechna w Jastkowie, Kronika Szkolna.
 5. Archiwum Państwowe w Lublinie, Sygn. 35/732/0/2/53,Zespół: Inspektorat Szkolny w Puławach, Akta Szkoły Podstawowej w Leścach, 1944–1950.
 6. Archiwum Państwowe w Lublinie, Sygn. 35/732/0/2/90, Zespół: Inspektorat Szkolny w Puławach, Akta Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej.
 7. Archiwum Zespołu Szkół w Garbowie I, Kronika Szkolna Publicznej Szkoły Powszechnej w Garbowie.
 8. Archiwum Zespołu Szkół w Garbowie I, Księga Protokołów Nauczycielskich Konferencji Gminnych Gminy Garbów (1924–1935).
 9. Archiwum Zespołu Szkół w Przybysławicach, Kronika Szkolna Publicznej Szkoły Powszechnej w Przybysławicach.
 10. Balcerek M., Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1978.
 11. Danielski M., Ustawodawstwo Szkolne i Prawo Nauczycielskie, Lwów-Warszawa-Poznań 1932.
 12. Dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919 roku (Dz.U. 1919 nr 14, poz. 147).
 13. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Statut Publicznych Szkół Powszechnych Siedmioletnich.
 14. Grabowska W., Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 15. Kierczyńska M., Suszkiewiczowa M., Wspomnienie o Helenie Traczównie, „Głos Garbowa” 11(2002), s. 4–5.
 16. Kula W., Wspomnienia o Marianie Gietce w 55. rocznicę śmierci, „Głos Garbowa” 6(2004), s. 11.
 17. Kula W., Wspomnienia o Marianie Gietce w 55. rocznicę śmierci, Wspomnienia Bronisławy Dzierżyc, „Głos Garbowa” 7–8(2004), s. 13.
 18. Mazur P., Szkolnictwona Lubelszczyźnie w świetle prasy lokalnej, 1918–1939, Lublin 2004.
 19. Sałęga B., Schola Publica Garboviensis (odc. III), „Głos Garbowa” 12(1992), s. 4.
 20. Sałęga B., Schola Publica Garboviensis (odc. IV), „Głos Garbowa” 1(1993), s. 5.
 21. Stępniak H., Szkoła w Przybysławicach (odcinek I), „Głos Garbowa” 10(1994), s. 3.
 22. Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa (Dz.U. 1932 nr 38 poz. 389).
 23. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych (Dz.U. 1922 nr 18 poz. 144).
 24. Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 roku o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. z 1920 r. Nr 50, poz. 304).
 25. Wartacz M., Kilka słów o Gutanowie – dawnym i współczesnym, odc. I, „Głos Garbowa” 1(1997), s. 6–7.
 26. Wartacz M., Kilka słów o Gutanowie – dawnym i współczesnym, odc. II, „Głos Garbowa” 2(1997), s. 6–7.
 27. Wartacz M., Tomasz Wincenty Grabowski, w: Siedziby ziemiańskie w krajobrazie ziemi garbowskiej, pod red. H. Stępniak, Garbów 2008, s. 291–298.
 28. Wójcik R., Historia Cukrowni „Garbów”, Lublin 2010.
 29. http://www.jastkow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=91, (13.03.2012).