Treść głównego artykułu

Abstrakt

Plan jenajski Petera Petersena jako przykład szkoły ukształtowanej na wartościach rodzinnych

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Roll, L. (2014). Plan jenajski Petera Petersena jako przykład szkoły ukształtowanej na wartościach rodzinnych. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 73–88. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.5

Referencje

 1. Bauman Z. , 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011.
 2. Buettner U., Weimar, die ueberforderte Republik 1918–1933, Bonn 2008.
 3. Chmaj L., Piotr Petersen i jego szkoła wspólnoty, „Przegląd Powszechny”, t. 208, 1935 [dostęp on-line: http://www.przegladpowszechny.pl/archiwum_content/pdfs/1935/208.pdf [15.12.2012].
 4. Der Jena Plan heute; eine Paedagogik fuer die Schule von morgen, red. H. Eichelberger, M. Wilhelm, Innsbruck 2000.
 5. Dietrich T., Die Paedagogik Peter Petersens. Der Jena – Plan: Beispiel einer Humane Schule, Bad Heilbrunn 1991.
 6. Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2005.
 7. Heinemann R., Familie zwischen Tradition und Emanzipation. Katholische und sozialdemokratische Familienkonzeption in der Weimarer Republik, München 2004.
 8. Jakubiak K., Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1997.
 9. Jędrychowska J., Poglądy pedagogiczne i praktyka wychowawcza Petersena, „Kwartalnik pedagogiczny” Nr 2, 1933.
 10. Klein H., Privatschulen in Deutschland, Koeln 2007.
 11. Miller A., Zniewolone dzieciństwo, Poznań 1999.
 12. Mirski J., Plan jenajski jako szkoła wspólnoty, Warszawa 1932.
 13. Nawroczyński B., Plan jenajski, w: Szkoły eksperymentalne w świecie 1900–1975, red. W. Okoń, Warszawa 1977.
 14. Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1999.
 15. Petersen P., Die Praxis der Schulen nach dem Jena – Plan, Weimar 1934.
 16. Szymański M., Niemiecka pedagogika reformy 1890–1933, Warszawa 1992.
 17. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.
 18. Wybrane problemy współczesnych małżeństw, red. H. Liberska i A. Malina, Warszawa 2011.