Treść głównego artykułu

Abstrakt

The purpose of the article is to present a journalistic description of the issue of academic education of women in selected periodicals of the Kingdom of Poland in the years 1894–1914. The issue of women’s academic education was described in various ways, which depended on the profile of individual periodicals. The publications had mainly an opinion-forming and informative function. Critical opinions were published in the conservative press, they showed study abroad as a danger. Progressive magazines described women’s studies as a chance for girls development. Periodicals were a source of information about the number of women undertaking academic education abroad, selected faculties and student societies. The frequency of publications depended on legislative changes and events related to academic life that aroused public and public interest. This article looked for answers to the question of how the issue of academic education of women from the Kingdom of Poland was problematized in selected press? In the article uses the methods of historical and pedagogical research and press research (text analysis). Research on the journalistic description of women’s academic education should be continued based on other categories of periodicals, including women’s press.

Słowa kluczowe

women’s education socio-cultural press pedagogical press Kingdom of Poland women’s education socio-cultural press pedagogical press Kingdom of Poland

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Krakowiak, M. . (2020). Edukacja akademicka kobiet w przekazie prasy społeczno-kulturalnej i pedagogicznej Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 61–74. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.4

Referencje

 1. Źródła
 2. B. St., Na dach dla studentek, „Czystość” 1909, nr 20.
 3. Bassak Z., Studentka o studentkach, cz. 1–6, „Tygodnik Ilustrowany” 1898, nr 12, 13, 14, 17, 18, 19.
 4. D.A., Korespondencja dot. studium Yon-Lampérière o wyższym wykształceniu kobiet, „Ogniwo” 1904, nr 2.
 5. Dom studentek, „Prąd” 1910, nr 2.
 6. Dunin W., Dr. Roman Dyboski, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego. O życiu akademickim na Uniwersytetach Angielskich. Kraków 1909, „Biblioteka Warszawska” 1910, t. 2.
 7. Dunin W., Wyższe studia za granicą a życie narodowe, „Biblioteka Warszawska” 1905, nr 4.
 8. Grodecki P., W sprawie wyższych studiów za granicą, „Prąd” 1909, nr 1.
 9. Jubileusz Bratniej Pomocy w Lwowie, „Prąd” 1909, nr 6.
 10. Kraków. O prawa kobiet, „Ogniwo” 1903, nr 17.
 11. Kronika miesięczna, Młodzież polska zagranicą i konieczność zorganizowania dla niej pomocy materialnej, „Biblioteka Warszawska” 1906, t. 3.
 12. Kronika miesięczna, W sprawie kształcenia się naszej młodzieży zagranicą, „Biblioteka Warszawska” 1907, t. 3.
 13. Kronika, Polonia, „Prąd” 1909, nr 1.
 14. Kronika, Stowarzyszenie kobiet-studentek, „Nowe Tory” 1910, nr 5.
 15. Kronika, Udostępnienie studiów uniwersyteckich kobietom, „Nowe Tory” 1908, nr 1.
 16. Kronika, Polonia w Krakowie, „Prąd” 1909, nr 10–11.
 17. Kronika, Cudzoziemcy na Uniwersytecie Paryskim, „Prąd” 1911, nr 2.
 18. Kronika, Dom katolicki w Insbruku, „Prąd” 1909, nr 12.
 19. Kronika, Klub akademicki, „Prąd” 1909, nr 2–3.
 20. Kronika, Komitet „Pomocy dla młodzieży”, „Prąd” 1910, nr 4.
 21. Kronika, Krakowska akademicka Sodalicya Maryańska, „Prąd” 1910, nr 12.
 22. Kronika, Pierwsza rocznica „Polonii”, „Prąd” 1909, nr 4–5.
 23. Kronika, Uniwersytety austriackie, „Prąd” 1909, nr 9.
 24. Kronika Uniwersytetu Lwowskiego 1898/1899–1909/1910, oprac. Wiktor Hahn, Lwów 1912.
 25. Kwiatkowski R., Wpośród szkolnej młodzieży żeńskiej, „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 12.
 26. Liczebność studentek na uniwersytetach Galicyjskich, „Prąd” 1909, nr 2–3.
 27. List do redakcji, W sprawie wyższego wykształcenia kobiet, [N. Gąsiorowska], „Ogniwo” 1904, nr 6.
 28. Łazowski T.J., Uniwersytety i niektóre inne zakłady naukowe w Szwajcarii romańskiej (francuskiej), „Wychowanie w Domu i Szkole” 1910, z. 8–9, z. 10.
 29. Małachowska M., Informacja, „Prąd” 1910, nr 5.
 30. Nałęcz E., Kobieta i wszechnice naukowe, „Tygodnik Ilustrowany” 1895, nr 25, 26.
 31. Nałęcz E., Nasze hetmanki: Wykształcenie uniwersyteckie, „Tygodnik Ilustrowany” 1894, nr 46.
 32. Nałęcz E., Feminizm i faryzeim, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 16.
 33. Notatki statystyczne, Ilość studentów we Fryburgu Szwajcarskim, „Prąd” 1909, nr 4–5.
 34. Notatki statystyczne, Kobiety na uniwersytetach niemieckich, „Prąd” 1909, nr 9.
 35. Notatki statystyczne, Słowianie w uczelniach wiedeńskich, „Prąd” 1911, nr 6.
 36. Notatki statystyczne, Uniwersytet Petersburski w liczbach, „Prąd” 1909, nr 9.
 37. Notatki statystyczne, Wyższe uczelnie, „Prąd” 1911, nr 6.
 38. Notatki statystyczne, Z Uniwersytetu Lwowskiego, „Prąd” 1911, nr 6.
 39. Notatki statystyczne, Uniwersytetów w Europie, „Prąd” 1909, nr 2–3.
 40. Notatki statystyczne, W Uniwersytecie Jagiellońskim, „Prąd” 1909, nr 6.
 41. Notatki statystyczne, Wszechnica Lwowska, „Prąd” 1909, nr 12.
 42. Nusbaumowa R., W sprawie wyższych studiów kobiecych, „Polski Łan” 1907, nr 36.
 43. „Ogniska domowe” w środowiskach kształcącej się młodzieży, „Prąd” 1909 nr 9.
 44. Radosławski K., Wróg studentek, „Prawda” 1895, nr 23, nr 24.
 45. Saszczyńska S., Kobieta a uniwersytet, „Prawda” 1903, nr 45.
 46. Słuchaczka uniwersytetu, List do redakcji. W sprawie wyższego wykształcenia kobiet, „Ogniwo” 1904, nr 6.
 47. Statystyka młodzieży polskiej na studiach zagranicą. Zebrana w zimie roku 1909, „Wychowanie w Domu i Szkole” 1910, z. 3, 4, 5.
 48. Studentki-Polki w zagranicznych uniwersytetach, „Czystość” 1909, nr 18.
 49. Turzyma M., Sprawa wyższych studiów kobiecych w parlamencie austriackim, „Prawda” 1895, nr 50.
 50. Wiec studentek, „Prąd” 1910, nr 3, s. 109.
 51. Z. B., dr, Antoni Karbowiak, Młodzież szkolna akademicka zagranicą 1795–1910. Kraków, 1910, „Biblioteka Warszawska” 1911, t. 2.
 52. Zf., Dr Roman Dyboski, O życiu akademickiej na uniwersytetach angielskich. Dwa odczyty Kraków-Warszawa, E. Wende i s-ka 1909 r., „Prąd” 1909, nr 7–8.
 53. Ż., W sprawie wyższego wykształcenia kobiet, „Ogniwo” 1903, nr 49.
 54. Opracowania
 55. Bołdyrew A., Merited, (Un)Appreciated, (Un)Remembered: Women in Educational and Social Policy Sciences as a Scholarly Discipline in Poland, 1900–39, „Acta Poloniae Historica” 2018, vol. 117.
 56. Dobkowska J., Poglądy w kwestii potrzeby oraz zakresu edukacji kobiet panujące w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2016, nr 96.
 57. Dormus K., Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826–1918, Warszawa 2006.
 58. Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w XIX wieku, Kraków 1939.
 59. Hulewicz J., Walka kobiet polskich o dostęp na uniwersytety, Warszawa 1936.
 60. Kalinowska-Witek B., W rodzinie i dla rodziny… Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego, Lublin 2011.
 61. Kolbuszewska J., Polki na uniwersytetach – trudne początki, „Sensus Historiae” 2017, nr 1.
 62. Kondracka M., Kobiety na Uniwersytetach, w: Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 2000.
 63. Perkowska U., Kształtowanie się etosu studentki polskiej w dwóch pierwszych pokoleniach studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1984–1939, w: Kobieta i kultura życia codziennego.
 64. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. IV, Warszawa 1997.
 65. Perkowska U., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894–1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek, Kraków 1994.
 66. Sikora K., Pierwsze kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Politologica” 2007, nr 3.
 67. Stinia M., Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu nauczania, Kraków 2014.
 68. Sokół Z., Walka kobiet o dostęp do nauki i oświaty na łamach czasopism kobiecych w Galicji, w: Myśl edukacyjna Galicji 1772–1918. Ciągłość i zmiana, red. Cz. Majorek, A. Meissner, Rzeszów 1996.
 69. Suchmiel J., Emancypacja naukowa kobiet w uniwersytetach Krakowskim i Lwowskim do roku 1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Seria Pedagogika” 2004, z. XIII.
 70. Tylińska E., Drogi do kariery akademickiej kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2003, nr 3–4.
 71. Urbańska M., Wychowanie i kształcenie kobiet w XIX-wiecznej Polsce, „Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne” 2011, nr 18.