Treść głównego artykułu

Abstrakt

Edukacja między filozofią i teologią. XI Polski Zjazd Filozoficzny w Lublinie z perspektywy historii myśli pedagogicznej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Tys, A. T. . (2020). Edukacja między filozofią i teologią. XI Polski Zjazd Filozoficzny w Lublinie z perspektywy historii myśli pedagogicznej. Biuletyn Historii Wychowania, (42), 221–227. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.42.17

Referencje

 1. Fijałkowski A., Tradycja i nowatorstwo w „Orbis sensualium pictus” Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa 2012.
 2. Leszczyński R.M, Cycerońskie wątki w Institutio Christianae religionis Jana Kalwina, w: idem, Jan Kalwin. Studia nad myślą Reformatora „Jednota. Pismo religijno-społeczne” 2017, s. 29–61.
 3. Leszczyński R.M, Disciplina arcani w dziełach Orygenesa, w: Disciplina arcani w chrześcijaństwie, red. W. Gajewski, B. Górka, Kraków 2015, s. 103–124.
 4. Leszczyński R.M, Logos w relacji do Boga i stworzenia w nauczaniu Orygenesa. Studium źródeł, „Rocznik Teologiczny” 2005, nr 57, z. 1–2, s. 57–85.
 5. Leszczyński R.M, Neoplatoński Bóg Orygenesa, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2016, nr 2, s. 415–423.
 6. Leszczyński R.M, Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2003.
 7. Leszczyński R.M, Wychowanie religijne a wychowanie moralne w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2016, nr 4, s. 103–114
 8. Leszczyński R.M., Filozoficzne aspekty koncepcji wychowania dzieci i młodzieży w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2018, nr 1, s. 24–47.
 9. Leszczyński R.M., Filozoficzne aspekty refleksji parenetyczno-wychowawczej w drugiej księdze „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja, „Rocznik Teologiczny” 2019, nr 61, z. 3, s. 541–563.
 10. Meller K., Luterańskie novum w kulturze polskiej XVI w. Wprowadzenie do tomu, w: Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej, t. 8, red. K. Meller, Warszawa 2017.
 11. Sosnowska P., Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii, Kraków 2015.