Treść głównego artykułu

Abstrakt

The text presents an analysis of two magazines: “Polish Studies” and “Mathematics”, from the point of view of technological teaching and hidden concealed curriculum of the authorities of the Polish People’s Republic in 1945–1956. As previous studies indicate, the assumptions of both concepts are consistent with the educational policy in that time but an analysis of the specific titles in this regard has been rarely carried out.
The article consists of a theoretical part with a definition of the concepts necessary to understand the topic, and outlines the historical context. It is followed by a research part presenting the methodology of the research and a description of selected texts. They open the way for the development of subsequent annuals and a systematic comparative analysis.

Słowa kluczowe

teaching Polish mathematics concealed curriculum technological model of education teaching Polish mathematics concealed curriculum technological model of education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jasiński, K., & Kopacz, A. (2023). Dydaktyka technologiczna i ukryty program kształcenia na łamach czasopism „Polonistyka” i „Matematyka” z lat 1945–1961. Biuletyn Historii Wychowania, 46, 161–173. https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.11

Referencje

 1. Bagiński P., Fraszki Jana Kochanowskiego na lekcjach języka polskiego w klasie IX, „Polonistyka” 1953, nr 5.
 2. Barański S., Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?, „Przegląd Historyczny” 2011, t. 102, nr 2, s. 221–239.
 3. Dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym, Dz.U. z 1956 r. Nr 9 poz. 52. Dobosiewicz S., Reforma szkolna 1961 roku: geneza i założenia, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1970, t. 13, s. 107–162.
 4. Frycie S., Cele, funkcje i zadania czasopism pedagogicznych w reformowanym systemie oświaty i wychowania, w: Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w Polsce Ludowej, red. F. Filipowicz, Warszawa 1981.
 5. Grzybowski R., Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły. Wybór studiów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u, Toruń 2013.
 6. Grzybowski R., Propagandowe aspekty działalności czasopism pedagogicznych ukazujących się w latach PRL, w: Addenda do dziejów oświaty, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2013. DOI: https://doi.org/10.18778/7525-913-1.02
 7. Heller M., Maszyna i śrubki. Jak formował się człowiek sowiecki, Warszawa 2005.
 8. Jakubowski J.Z., Narodowy front walki o pokój i plan 6-letni a praca polonisty, „Polonistyka” 1951, nr 3.
 9. Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1989.
 10. Konarzewski W., Podstawy teorii działań wychowawczych, w: Teoretyczne podstawy pedagogiki, red. S. Palka, Kraków 1987.
 11. Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w PRL, Warszawa 2006.
 12. Kształtowanie naukowego poglądu na świat na lekcjach języka polskiego, „Polonistyka” 1953, nr 4 .
 13. Krupa T., Koncepcje szkoły. Sposoby pojmowania szkoły, Łódź 2014.
 14. Leppert R., Nauczyciel jako adaptacyjny technik, refleksyjny praktyk, transformatywny intelektualista, w: Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, red. W. Prokopiuk, Białystok 1998.
 15. Lewandowski Cz., Kierunki tak zwanej ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce i szkołach wyższych w latach 1944–1948, Wrocław 1993.
 16. Lewartowski W., Rola matematyki w organizacji kształcenia politechnicznego, „Matematyka” 1952, nr 2.
 17. Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, w: Andragogicznewątki, poszukiwania, fascynacje, red. E. Przybylska, Toruń 2001.
 18. Martin J., What should we do with a HIDDEN Curriculum when we find one?, w: The Hidden Curriculum and Moral Education, red. H. Giroux, D. Purpel, Berkeley 1983.
 19. Mauseberg S., Trzydziestolecie szkoły ogólnokształcącej w PRL, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1975, R. 18, nr 3 (69).
 20. Meighan R., Socjologia edukacji, tł. Z. Kwieciński, Toruń 1993.
 21. Niemierko B., Cele kształcenia, w: Sztuka nauczania, red. K. Kruszewski, Warszawa 1991. Popper K.R., Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1974.
 22. Postman N., Weingartner C., Teaching as a Subversive Activity, Nowy Jork 1969.
 23. Program nauczania w szkole podstawowej, Warszawa 1959.
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, Dz.U. z 1949 r., Nr 40 poz. 283.
 25. Sawrymowicz E., Przykładowe rozwinięcie lekcji poświęconych omawianiu lektury polskiej w kl. VIII, „Polonistyka” 1948, nr 2.
 26. Szymanowicz A., Walka z kulturą polską, w: Straty wojenne Polski w latach 1939–1945, Poznań 1960 .
 27. Ustawa z dnia 21 lipca 1950 r. o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu na lata 1950–1955, Dz.U. z 1950 r. Nr 37 poz. 344.
 28. Ustawa z dnia 10 września 1956 r. o przejęciu szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty, Dz.U. z 1956 r. Nr 41 poz. 186.
 29. Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy, Dz.U. z 1958 r. Nr 45 poz. 226.
 30. Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania, Dz.U. z 1961 r. Nr 32 poz. 160.
 31. Vallance E., Hiding the hidden curriculum, „Curriculum Theory Network” 1974, vol. 4. Wezwanie do nauczycielstwa polskiego, Dziennik Urzędowy Resortu Oświaty 1944, nr 1–4. Wachułka A., Z zagadnień wychowania na lekcjach matematyki, „Matematyka” 1951, nr 2. Wierzchnicki M., Szkolnictwo w Polsce w latach 1945–1948, [online:] https://historia.org.pl/2015/07/02/szkolnictwo-w-polsce-w-latach-1945-1948/.
 32. Wojdon J., Świat elementarzy. Obrazy rzeczywistości w podręcznikach do nauki czytania w krajach bloku radzieckiego, Warszawa 2015.
 33. Wróblewski A., Warunki rozwoju nauk matematyczno-fizycznych po 1945 roku, w: Historia nauki polskiej, t. 10, X 1944–1989, cz. 1, Warunki rozwoju nauki polskiej, red. L. Zasztowt, J. Schiller-Walicka, Warszawa 2015.