The cognitive function of specialized languages: educational implications
PDF (English)

Słowa kluczowe

specialized languages
ESP
expertise
CLIL
methodology
cognitive function of language
intersubjectivity

Jak cytować

OXBROW, G. L., & LANKIEWICZ, H. A. (2023). The cognitive function of specialized languages: educational implications. Glottodidactica, 44(2), 129–146. https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.08

Abstrakt

The current article explores the problem of conceptualizing specialized languages in the general body of language, and, as such, will refer extensively to the concepts described by S. Grucza (2013) based on the anthropocentric theory of language per se. By focusing on the cognitive function of specialized languages and evoking the principles of ecological linguistics, the necessity of integrating specialized knowledge with specialized language will be highlighted. Consequently, pedagogical implications for ESP syllabi and teacher education will be drawn.

https://doi.org/10.14746/gl.2017.44.2.08
PDF (English)

Bibliografia

Alkubaidi, M. (2010). Specialized language varieties for specific purposes. https://www.researchgate.net/publication/26043247/0_Specialized_Language_Varieties_for_Specific_Purposes [date of access 07.08.2017].

Berdychowska, Z. (2008). O przesłankach, przejawach i następstwach wielojęzyczności nauki. In: H. Samsonowicz / J. Sławiński / L. Szczucki / M. Ziółkowski (ed.), Wielojęzyczność nauki (pp. 121–126). Wrocław and Warszawa: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Bernstein, B. (1999). Vertical and horizontal discourse: An essay. British Journal of Sociology of Education, 20(2), 157–173.

Bhatia, V. K. (2004). Worlds of written discourse: A genre-based view (Advances in applied linguistics). London and New York: Bloomsbury Academic.

Biesta, G. J. (2010). Good education in an age of measurement: Ethics, politics, and democracy. London: Paradigm Publishers.

Canagarajah, S. (2013). Translingual practice. Global Englishes and cosmopolitan relations. New York: Routledge.

Chłopicka-Wielgos, M. / Pukas-Palimąka, D. (1996). Nauczanie języka specjalistycznego a nie tylko terminologii. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, 7(8), 69–80.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, 2001). Strasbourg: Council of Europe. https://rm.coe.int/16802fc1bf [date of access 07.08.2017].

Cook, G. (1989). Discourse. Oxford: Oxford University Press.

Cook, V. (1996). Competence and multi-competence. In: G. Brown / K. Malmkjaer / J. Williams (ed.), Performance and competence and second language acquisition (pp. 57–69). Cambridge: Cambridge University Press.

Dellar H. / Walkey, A. (2016). Teaching lexically: Principles and practice: Peaslake: Delta.

Drucker, P. F. (1969). The age of discontinuity: Guidelines to our changing society. New York, NY: Harper & Row.

Dudley-Evans, T. / St. John, M. J. (1998). Developments in English for specific purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

Eco, U. (2000). Kant and the platypus: Essays on language and cognition. New York: Harcourt Brace.

Evans, V. / Green, M. (2006). Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Faber, P. (2012). Introduction. In: P. Faber (ed.), A cognitive linguistics view of terminology and specialized language (pp. 1–6). Berlin and Boston: Walter de Gruyter.

Furdal, A. (1973). Klasyfikacja odmian współczesnego języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gallison, R. / Costé, D. (1976). Dictionnaire de didactique des langues. Paris: Hachette.

Gillespie, A. / Cornish, F. (2010). Intersubjectivity: Towards a dialogical analysis. Journal for the Theory of Social Behaviour, 40, 19–46.

Gregory, M. / Carroll, S. (1978). Language and situations: Language varieties and their social contexts. Routledge & Kegan Paul Books.

Grucza, F. (1991). Terminologia – jej przedmiot, status i znaczenie. In: F. Grucza (ed.), Teoretyczne podstawy terminologii (pp. 11–43). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grucza, F. (1997). Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki. In: F. Grucza / M. Dakowska (ed.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce (s. 7–21). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Grucza, F. (2005). Wyrażenie „upowszechnianie nauki” – jego status i znaczenie w świetle teorii aktów komunikacyjnych i lingwistyki tekstów. In: F. Grucza / W. Wiśniewski (ed.), Teoria i praktyka upowszechniania nauki wczoraj i jutro (pp. 41–76). Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Grucza, F. (2006). Glottodydaktyka: nauka – praca naukowa – wiedza. Przegląd Glottodydaktyczny, 20, 5–48.

Grucza, S. (2008). Lingwistyka tekstu a analiza dialogu w sprawie nieporozumień wokół ich przedmiotowej dyferencjacji. Przegląd Glottodydaktyczny, 24, 7–18.

Grucza, S. (2010). Główne tezy antropocentrycznej teorii języków. Lingwistyka Stosowana, 2, 41–68.

Grucza, S. (2013). Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej.

Halloran, S. M. / Bradford, A. N. (1984). Figures of speech in rhetoric of science and technology. In: R. Connors / L. Ede / A. Lunsford (ed.), Essays on classical rhetoric and modern discourse (pp. 179–192). Carbondale, IL: Southern Illinois University.

Herder, J. G. von (1960). Sprachphilosophische Schriften. Hamburg: Felix Meiner Verlag. Holborow, M. (2015). Language and neoliberalism. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Hyland, K. (2002). Specificity revisited: how far should we go now? English for Specific Purposes, 21(4), 385–395.

Jameson, F. (1991). Postmodernism or the cultural logic of late capitalism. New York and London: Verso.

Komorowska, H. (2017). Quality assurances in teacher education. Glottodidactica, XLIV/1, 23–38.

Kramsch, C. (2008). Language, thought and culture. In: A. Davies / C. Elder (ed.), The handbook of applied linguistics (pp. 135–181). Oxford, UK: Blackwell.

Kurcz, I. (2005). Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lakoff, G. (2004). Don’t think of an elephant! Know your values and frame the debate: The essential guide for progressives. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.

Lankiewicz, H. (2005). Lingwistyczne przesłanki dla wzbogacenia program nauczania języka angielskiego o przedmiot teoretyczny. Licentiatus, 7(2), 53–59.

Lankiewicz, H. (2013a). Dialekt w klasie językowej w świetle podejścia ekologicznego do nauczania języka. In: M. Pawlak (ed.), Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego (pp. 9–29). Poznań and Kalisz: Wydawnictwo UAM.

Lankiewicz, H. (2013b). EAP and academic discourse: Mediating elaborated code in a CLIL type teacher education. Neofilolog, 41(2), 169–185.

Lankiewicz, H. (2014). Reflection built on languaging as an alternative to feedback: Developing procedural language awareness of the constructionist nature of knowledge and language among prospective L2 language teachers. Neofilolog, 43 (1), 60–67.

Lankiewicz, H. (2017). Is there a place for sowing in second language education at the university level? Neoliberal tenets under scrutiny. In: M. Pawlak / A. Mystkowska-Wiertelak (ed.), Challenges of second and foreign language education in a globalized world (pp. 287–306). Cham: Springer.

Lewis, M. (1993). The lexical approach. Hove: Language Teaching Publications.

Lier, L. van (2004). The ecology and semiotics of language learning: A sociocultural perspective. Boston: Kluwer Academic Publishers.

MacAndrew (n. a.). FOXP2 and the evolution of language. http://www.evolutionpages.com/FOXP2_language.htm [date of access 07.08.2017].

Marton, W. (1978). Dydaktyka języka obcego w szkole średniej. Podejście komunikacyjne. Warszawa: PWN.

Milewski, T. (1975). Językoznawstwo. Warszawa: PWN.

Mitchel, R. / Myles, F. (2004). Second language learning theories. London: Hodder Arnold.

Moate, I. (2011). Reconceptualizing the role of talk in CLIL. Journal of Applied Language Studies, 5 (2), 17–35.

Nesi, H. (2013). Uncovering occluded genres: a role for corpora in LSP. In: Books of abstracts for 12th Conference of European Association of Languages for Specific Purposes. Coruna 5th –7th September, Spain: Universidade da Coruña: Servicio de Publicaciones. OECD (2008). Trends shaping education. Paris: OECD Publishing.

Pinker, S. (1994). The language instinct: How the mind creates language. New York: William Morrow.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex: 32006H0962 [date of access 12.09.2017].

Reinhardt, W. (1969). Zum Wesen der Fachsprache. Deutsch als Fremdsprache, 2, 91–97.

Roeckle, T. (1999). Fachsprachen. Berlin: Schmidt.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach [Ordinance of the Ministry of Education dated February 7, 2012 regarding Core Program for vocational training]. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000184 [date of access 12.09.2017].

Schmidt, W. (1968). Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprachen. Sprachpflege, 17, 65–84.

Shin, H. (2016). Language “skills” and the neoliberal English education industry. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 37(5), 509–522.

Shin, H. / Park, J. S. (2016). Researching language and neoliberalism. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 37(5), 443–452.

Swain, M. (2006). Languaging, agency and collaboration in advanced second language proficiency. In: H. Byrnes (ed.), Advanced language learning: The contribution of Halliday and Vygotsky (pp. 95–108). New York: Continuum.

Swain, M. / Lapkin, S. (2011). Languaging as agent and constituent of cognitive change in an older adult: An example. Canadian Journal of Applied Linguistics 14 (1), 104–117.

Swales, J. M. (1990). Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press.

Taborek, J. (2012). The language of sport: Some remarks on the language of football. In: H. Lankiewicz / E. Wąsikiewicz-Firlej (ed.), Informed teaching: Premises of modern language pedagogy (pp. 237–254). Piła: Wydawnictwo PWSZ w Pile.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind and society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Vygotsky, L. S. (1998). Educational psychology. Boca Raton: St. Lucie Press.

Wąsik, E. (2007). Język – narzędzie czy właściwość człowieka? Poznań: Wydawnictwo UAM.

Widdowson, H. G. (1979). Explorations and applied linguistics (vol. 1–2). Oxford: Oxford University Press.

Wolnina, J. A. (1977). O spiecyfikie naucznogo stila. In: Jazyk i stil naucznoj literatury (pp. n.a.). Moscow: n.a.

Zwierzchoń-Grabowska, E. (2015). Nauczanie języka specjalistycznego a poziom opanowania przez ucznia języka obcego ogólnego i wiedzy specjalistycznej. In: M. Sowa / M. Mocarz-Kleindienst / U. Czyżewska (ed.), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy (pp. 343–353). Lublin: Wydawnictwo KUL.