O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Glottodidactica jest czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Szczególnie zachęcamy do nadsyłania artykułów poruszających zagadnienia z zakresu glottodydaktyki (nauczania i uczenia się języków obcych i drugich), w tym omawiające, jak wiedza interdyscyplinarna może wspomóc te procesy. Publikujemy artykuły dotyczące językoznawstwa ogólnego, glottodydaktyki, przekładu, psycholingwistyki, socjolingwistyki, pragmalingwistyki i innych dziedzin pokrewnych, autorzy powinni przy tym upewnić się, że w ich tekstach uwzględniono przełożenie opisanych odkryć i wniosków na rozwój glottodydaktyki.

Misją czasopisma jest wspieranie międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu w zakresie glottodydaktyki, w tym wymiana dobrych praktyk i opracowywanie kierunków jej rozwoju.

Przyjmujemy teksty naukowe w języku angielskim, niemieckim i francuskim, a także artykuły recenzyjne oraz sprawozdania z konferencji. Artykuły mogą być składane przez cały rok.

Nie pobieramy opłat za publikację w naszym czasopiśmie. Nie proponujemy autorom płatnej subskrypcji czy też pobierania opłat za jednorazowe wyświetlenia artykułu.

Proces publikacji, w tym szczegóły dotyczące etyki i procesu recenzji

W ciągu roku wydawane są 2 tomy (30 czerwca i 31 grudnia). Artykuły można przesyłać na bieżąco, tylko przez platformę PRESSto. Proces publikacji artykułu trwa około jednego roku. Niektóre artykuły wybierane są do druku jako early birds na stronie internetowej czasopisma.

Do recenzji brane są pod uwagę oryginalne artykuły – teksty, które nie zostały złożone w tym samym czasie do publikacji w innym wydawnictwie. Prosimy nie składać artykułów, które zostały wcześniej  odrzucone przez redakcje innych czasopism. Dodatkowo prosimy o nieprzesyłanie tekstów autorów, których artykuły powstały poprzez recykling treści lub całkowite powtórzenie tekstu. W razie wątpliwości, przyszli autorzy mogą zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi recyklingu treści (Text recycling guidelines) oferowanymi przez COPE

(https://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf).

Rzetelność, etyczna postawa Autorów oraz wierność najwyższym standardom redakcyjnym to zasady, którymi kieruje się redakcja czasopisma Glottodidactica. Autorzy nadsyłanych artykułów są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad etycznych i odpowiednie podanie źródeł, które wykorzystali w tekście. Uprzejmie prosimy, aby autorzy nadsyłali teksty, które są zgodne z wytycznymi redakcyjnymi (por. Wytyczne dla Autorów/Author Guidelines). Autorzy powinni także zastosować się do regulacji obowiązujących w danym kraju i instytucji, którą reprezentują, a które mają zastosowanie do prowadzenia badań z udziałem osób lub zwierząt. W przypadku kiedy Redakcja uzna za stosowne autorzy będą proszeni o dodatkowe oświadczenie dotyczące badań z udziałem osób lub zwierząt. 

Nie pobieramy opłat za publikację w naszym czasopiśmie. Nie proponujemy autorom płatnej subskrypcji czy też pobierania opłat za jednorazowe wyświetlenia artykułu.

Proces redakcyjny przedstawiono na poniższym schemacie

Proces redakcyjny

 1. Wszystkie nadesłane teksty poddawane są ocenie formalnej przez Redakcję i Radę redakcyjną. Ta faza trwa 1-2 tygodnie od nadesłania artykułu. Teksty, które nie są zgodne z wytycznymi czasopisma pod względem treści, języka oraz poziomu naukowego są odrzucane. Propozycje artykułów są również wstępnie oceniane pod względem adekwatności do zakresu tematycznego czasopisma. Uprzejmie prosimy, aby autorzy nadsyłali teksty, które są zgodne z wytycznymi redakcyjnymi (por. Wytyczne dla Autorów/Author Guidelines)
 2. Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są zatrudnieni w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji podczas zgłaszania propozycji artykułu ma możliwość zgłoszenia ewentualnego recenzenta, ale tylko zagranicznego.
 3. Recenzje wydawnicze są przygotowywane zgodnie z zasadami „podwójnie ślepej recenzji”, tj. autorzy i recenzenci nawzajem nie znają swoich nazwisk.  Recenzenci nie otrzymują za swoją pracę pieniędzy.
 4. Recenzenci powinni odesłać recenzji w ciągu 12 tygodni. W przypadku innych obowiązków mogą przesłać recenzję w późniejszym terminie.
 5. Redakcja czasopisma dopełnia wszelkich starań, aby zapobiec konfliktom interesów między autorami i recenzentami. Zachęcamy na przykład recenzentów do deklarowania wszelkich przypadków potencjalnych sprzecznych interesów. Ponadto, wybrani recenzenci, którzy nie czują się odpowiednio dobrani do danego artykułu lub wiedzą, że napisanie odpowiedniej recenzji nie jest możliwe powinni zgłosić ten fakt Redakcji i zrezygnować z napisania recenzji.
 6. Dokładamy starań, aby przynajmniej jeden z recenzentów był zatrudniony na uniwersytecie spoza Polski. Recenzenci pracują niezależnie od siebie. Tylko członkowie Zespołu Redakcyjnego kontaktują się z recenzentami i autorami. W szczególnych przypadkach, kiedy brakuje ekspertów z danej dziedziny lub języka, Redakcja może zdecydować o wysłaniu danego artykułu do jednego, najczęściej zagranicznego, recenzenta.
 7. Recenzje są przygotowywane w formie pisemnej (na formularzu recenzji, patrz poniżej) i w klarowny sposób informują o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do publikacji na łamach czasopisma. Podpisane przez recenzentów recenzje są własnością czasopisma i są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami (COPE Ethical GuidelinesGuidelines for Peer Reviewers: https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf), w tym RODO. 

Formularze recenzji

Formularz recenzji (DOCX)

Formularz recenzji (PDF)

Stellungnahme (DOCX)

Stellungnahme (PDF)

Review Form (DOCX)

Review Form (PDF)

 1. Nieopublikowane materiały załączone do przesłanego tekstu nie mogą być wykorzystane w badaniach recenzenta bez uwzględnienia prawowitego autorstwa. Informacje i koncepcje, z którymi recenzent zapoznał się w trakcje recenzji muszą zostać utrzymane w tajemnicy i nie wolno ich używać do własnych celów.
 2. Recenzje przekazywane są autorom poszczególnych tekstów, lecz nie są publikowane wraz z artykułami. Oryginalne wersje recenzji z podpisami są własnością czasopisma i są archiwowane zgodnie z wiążącymi regulacjami w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
 3. Lista recenzentów jest publikowana raz w roku w wersji papierowej i elektronicznej.
 4. W celu przeciwdziałania praktykom ghostwriting oraz guest autorship, artykuły są sprawdzane systemem antyplagiatowym (aktualnie  Cross-ref). Artykuły, które nie spełniają dobrych praktyk wydawniczych są odrzucane.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie nadużycia obejmujące nierzetelność naukową lub złamanie zasad etyki będą demaskowane (zostaną zawiadomione stosowne instytucje).

 1. Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Redaktor Naczelna, Zespół Redakcyjny oraz Rada Naukowa. Decyzja ta jest nieodwracalna.
 2. W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji, autor zobowiązany jest poprawić tak pracę, aby została zaakceptowana przez recenzenta, który pierwotnie nie dopuścił jego tekstu do druku. Artykuł zatwierdzony do druku musi, bowiem mieć dwie pozytywne recenzje.
 3. Autorzy odrzuconych artykułów mogą poprawić swoje teksty zgodnie z komentarzami recenzentów i zgłosić do druku ponownie. Poprawione wersje są poddawane ponownemu procesowi recenzji.
 4. W celu przeciwdziałania praktykom ghostwriting oraz guest autorship redakcja Glottodidactica prosi Autorów o:
 • deklarację, że ich publikacja spełnia wymogi etyczne, które są stawiane artykułom zgłoszonym do naszego czasopisma;
 • określenie procentowego rzeczywistego wkładu pracy intelektualnej przy opracowywaniu artykułu (podanie afiliacji oraz informacji o autorstwie koncepcji, metod, założeń itp.).
 • podanie informacji o źródłach finansowania (np. numer i tytuł grantu oraz nazwa instytucji przyznającej  w przypisie).

Spełniając te kryteria, Autorzy podpisują Deklarację Autorstwa (hiperłącze).

 1. Naruszenie praw autorskich może być także wykryte po publikacji artykułu. Zachęcamy czytelników czasopisma do zgłaszania takich naruszeń. Wszelkie nadużycia obejmujące nierzetelność naukową lub złamanie zasad etyki będą demaskowane (zostaną zawiadomione stosowne instytucje).

Powyższe regulacje sporządzono na podstawie zasad COPE

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zachęcamy jednocześnie naszych autorów do umieszczania tekstów opublikowanych w naszym czasopiśmie w bazach danych i repozytoriach.

Recenzenci

Wszystkim recenzentom współpracującym z Glottodidactica składamy podziękowania za wkład w rozwijanie naszego czasopisma.

Recenzenci w roku 2022:

 1. Sophie Babault (Université de Lille, France)
 2. Sadia Belkhir (Mouloud Mammeri University, Tizi-Ouzou, Algieria)
 3. Emmanuelle Canut (Université de Lille, France)
 4. Yvonne Delhey (Radboud University Nijmegen, the Netherlands)
 5. dr. Heinz Eickmans (University of Duisburg-Essen, Germany)
 6. dr. Ralf-Peter Fuchs (University of Duisburg-Essen, Germany)
 7. Erla Hallsteinsdóttir (Aarhus University, Denmark)
 8. Fryni Kakoyianni-Doa (University of Cyprus, Cyprus)
 9. Katarzyna Karpińska-Szaj (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
 10. Rinetta Kiyitsioglou-Vlachou (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)
 11. Eva Knopp (Radboud University Nijmegen, the Netherlands)
 12. Jarosław Krajka (Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland)
 13. Philipp Krämer (Free University of Berlin, Germany)
 14. Radosław Kucharczyk (The University of Warsaw, Poland)
 15. Magdalena Kučerová (Charles University Prague, The Czech Republic)
 16. Ina Lammers (University of Duisburg-Essen, Germany)
 17. Grzegorz Lisek (the University of in Greifswald, Germany)
 18. Christine Martinez (The University of Warsaw, Poland)
 19. Monique Monville-Burston (Cyprus University of Technology)
 20. Zbigniew Możejko (The University of Warsaw, Poland)
 21. Małgorzata Pamuła-Behrens (Pedagogical University of Krakow, Poland)
 22. dr. Rolf Parr (University of Duisburg-Essen, Germany)
 23. Marie-Louise Poschen (University of Münster, Germany)
 24. Stefanie Ramachers (Radboud University Nijmegen, the Netherlands )
 25. dr. Daniel Reimann (University of Duisburg-Essen, Germany)
 26. dr. Heike Roll (University of Duisburg-Essen, Germany)
 27. Saskia Schreuder (Radboud University Nijmegen, the Netherlands)
 28. Magdalena Sowa (Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland)
 29. Eric Stachurski (The University of Warsaw, Poland)
 30. Olympia Tsaknaki (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)
 31. Halina Widła (the University of Silesia, Poland)

Recenzenci w roku 2021:

 1. Begoña Alvarez Lasa (the University of A Coruña, Spain)
 2. Sandra Ballweg (the University of Bielefeld, Germany)
 3. Sadia Belkhir (Mouloud Mammeri University in Tizi-Ouzou, Algeria)
 4. dr. hab. Adriana Biedroń (the Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)
 5. dr. Gabriele Blell (Leibniz University of Hanover, Germany)
 6. dr. Bernhard Brehmer (the University of Greifswald, Germany)
 7. dr. hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 8. dr. hab. Anna Cieślicka (Texas A&M International University, USA)
 9. Sebastian Chudak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 10. dr Anna Czura (Autonomous University of Barcelona, Spain)
 11. dr. hab. Maria Dakowska (the University of Warsaw, Poland)
 12. dr. Martine Dalmas (Paris-Sorbonne University, France)
 13. dr. Una Dirks (Europa University in Flensburg, Germany)
 14. dr. hab. Krystyna Droździał-Szelest (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 15. dr Alan Floyd (the University of A Coruña, Spain)
 16. dr. Marina Foschi Albert (the University of Pisa, Italy)
 17. dr. Csaba Földes (the University of Erfurt, Germany)
 18. dr. Maria Carmen Fonseca Mora (the University of Huelva, Spain)
 19. dr. hab. Przemysław Gębal (the University of Warsaw, Poland)
 20. dr. Karen Glaser (the University of Lipsk, Germany)
 21. dr. hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski (the University of Warsaw, Poland)
 22. Müzeyyen Nazlı Güngör (the Gazi University, Turkey)
 23. dr. Marianne Hepp (the University of Pisa, Italy)
 24. dr. Sabine Hoffmann (the University of Palermo, Italy)
 25. dr. Martina Irsara (the Free University of Bozen-Bolzano, Italy)
 26. Sabine Jentgens (Radbound University, Nijmegen, the Netherlands)
 27. dr. Linus Jung (the University of Granada, Spain)
 28. dr. Ferit Kiliçkaya (Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)
 29. dr Gabriella Klein (the University of Perugia, Italy)
 30. dr. Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
 31. dr Rita Kupetz (Leibniz University of Hanover, Germany)
 32. dr. hab. Hadrian Lankiewicz (the University of Gdańsk, Poland)
 33. dr. hab. Roman Lewicki (the State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
 34. Christiane Limbach (the University of Pablo de Olavide in Sevilla, Spain)
 35. Tomasz Lis (Christian Albrecht University Kiel, Germany)
 36. Grzegorz Lisek (the University of in Greifswald, Germany)
 37. dr hab. Maciej Mackiewicz (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 38. dr hab. Krystyna Mihułka (the University of Rzeszów, Poland)
 39. dr hab. Sylwia Mikołajczak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 40. dr. Maria Jesus Lorenzo-Modia (the University of A Coruña, Spain)
 41. dr hab. Krzysztof Nerlicki (the University of Szczecin, Poland)
 42. hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic (the University of Warsaw, Poland)
 43. dr. hab. Mirosław Pawlak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland/ the State Higher School in Konin, Poland)
 44. dr. hab Anna Pilarski (Uniwersytet Szczeciński, Poland).
 45. dr. Anișoara Pop (the University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mures, Romania)
 46. Ewa Półtorak (the University of Silesia, Poland)
 47. dr. Ludmila Pöpel (the University of Stockholm, Sweden)
 48. dr hab. Piotr Romanowski (the University of Warsaw, Poland)
 49. dr. Kathrin Siebold (Philipps University in Marburg, Germany)
 50. hab. Maciej Smuk (the University of Warsaw, Poland)
 51. dr. Hassan Soleimani (Payame Noor University, Iran)
 52. dr. hab. Magdalena Sowa (Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland)
 53. Joanna Targońska (the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 54. dr hab. Magdalena Thien (the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 55. dr hab. Tenata Timkova (the Univiversity of Kosice, Slovakia)
 56. dr. Freiderikos Valetopoulos (the University of Poitiers, France)
 57. dr. hab. Aleksandra Wach (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 58. dr. dr. h.c. Harry Walter (the University of Greifswald, Germany)
 59. dr. hab. Emilia Wąsikiewicz-Firlej (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 60. dr. hab. Dorota Werbińska (the Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)
 61. dr. hab. Bernadeta Wojciechowska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 62. dr. hab. Magdalena Wrembel (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 63. Magdalena Zabielska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 64. dr. hab. Joanna Zawodniak (the University of Zielona Góra, Poland)
 65. dr. Wen Zhisheng (Macao Polytechnic Institute, Macao)

Recenzenci w 2020 roku

 1. dr Begoña Alvarez Lasa (the University of A Coruña, Spain)
 2. dr Sandra Ballweg (the University of Bielefeld, Germany)
 3. dr Sadia Belkhir (Mouloud Mammeri University in Tizi-Ouzou, Algeria)
 4. prof. dr hab. Adriana Biedroń (the Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)
 5. prof. dr Gabriele Blell (Leibniz University of Hanover, Germany)
 6. prof. dr Bernhard Brehmer (the University of Greifswald, Germany)
 7. prof. dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 8. prof. dr hab. Anna Cieślicka (Texas A&M International University, USA)
 9. dr Anna Czura (Autonomous University of Barcelona, Spain)
 10. prof. dr hab. Maria Dakowska (the University of Warsaw, Poland)
 11. prof. dr Martine Dalmas (Paris-Sorbonne University, France)
 12. prof. dr Una Dirks (Europa University in Flensburg, Germany)
 13. prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 14. prof. dr Marina Foschi Albert (the University of Pisa, Italy)
 15. prof. dr Csaba Földes (the University of Erfurt, Germany)
 16. prof. dr Maria Carmen Fonseca Mora (the University of Huelva, Spain)
 17. prof. dr. hab. Przemysław Gębal (the University of Warsaw, Poland)
 18. prof. dr Karen Glaser (the University of Lipsk, Germany)
 19. prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski (the University of Warsaw, Poland)
 20. dr Müzeyyen Nazlı Güngör (the Gazi University, Turkey)
 21. prof. dr Marianne Hepp (the University of Pisa, Italy)
 22. prof. dr Sabine Hoffmann (the University of Palermo, Italy)
 23. prof. dr Martina Irsara (the Free University of Bozen-Bolzano, Italy)
 24. dr Sabine Jentgens (Radbound University, Nijmegen, the Netherlands)
 25. prof. dr Linus Jung (the University of Granada, Spain)
 26. prof. dr Ferit Kiliçkaya (Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)
 27. prof. dr Gabriella Klein (the University of Perugia, Italy)
 28. prof. dr Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
 29. prof. dr Rita Kupetz (Leibniz University of Hanover, Germany)
 30. prof. dr hab. Hadrian Lankiewicz (the University of Gdańsk, Poland)
 31. prof. dr hab. Roman Lewicki (the State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
 32. dr Christiane Limbach (the University of Pablo de Olavide in Sevilla, Spain)
 33. dr Tomasz Lis (Christian Albrecht University Kiel, Germany)
 34. dr Grzegorz Lisek (the University of in Greifswald, Germany)
 35. prof. dr hab. Krystyna Mihułka (the University of Rzeszów, Poland)
 36. prof. dr hab. Sylwia Mikołajczak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 37. prof. dr Maria Jesus Lorenzo-Modia (the University of A Coruña, Spain)
 38. prof. dr hab. Krzysztof Nerlicki (the University of Szczecin, Poland)
 39. prof. dr hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic (the University of Warsaw, Poland)
 40. prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland/ the State Higher School in Konin, Poland)
 41. prof. dr Anișoara Pop (the University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mures, Romania)
 42. dr Ewa Półtorak (the University of Silesia, Poland)
 43. prof. dr Ludmila Pöpel (the University of Stockholm, Sweden)
 44. prof. dr Kathrin Siebold (Philipps University in Marburg, Germany)
 45. prof. dr hab. Maciej Smuk (the University of Warsaw, Poland)
 46. prof. dr Hassan Soleimani (Payame Noor University, Iran)
 47. prof. dr hab. Magdalena Sowa (Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland)
 48. dr Joanna Targońska (the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 49. prof. dr hab. Magdalena Thien (the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
 50. prof. dr Freiderikos Valetopoulos (the University of Poitiers, France)
 51. prof. dr hab. Aleksandra Wach (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 52. prof. dr dr h.c. Harry Walter (the University of Greifswald, Germany)
 53. prof. dr hab. Dorota Werbińska (the Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)
 54. prof. dr hab. Bernadeta Wojciechowska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 55. prof. dr hab. Magdalena Wrembel (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 56. dr Magdalena Zabielska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 57. prof. dr hab. Joanna Zawodniak (the University of Zielona Góra, Poland)
 58. prof. dr Wen Zhisheng (Macao Polytechnic Institute, Macao)

Recenzenci w 2019 roku

1. dr. Sandra Ballweg (the University of Bielefeld, Germany)
2. Dr. Sadia Belkhir (Mouloud Mammeri University in Tizi-Ouzou, Algeria)
3. prof. dr. hab. Adriana Biedroń (the Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)
4. prof. dr. Bernhard Brehmer (the University of Greifswald, Germany)
5. prof. dr. hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
6. prof. dr. hab. Anna Cieślicka (Texas A&M International University, USA)
7. prof. dr. hab. Maria Dakowska (the University of Warsaw, Poland)
8. prof. dr. Martine Dalmas (Paris-Sorbonne University, France)
9. prof. dr. Una Dirks (Europa University in Flensburg, Germany)
10. prof. dr. hab. Krystyna Droździał-Szelest (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
11. prof. dr. Marina Foschi Albert (the University of Pisa, Italy)
12. prof. dr. Csaba Földes (the University of Erfurt, Germany)
13. prof. dr. Maria Carmen Fonseca Mora (the University of Huelva, Spain)
14. prof. dr. hab. Przemysław Gębal (the University of Warsaw, Poland)
15. prof. dr. Karen Glaser (the University of Lipsk, Germany)
16. prof. dr. hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski (the University of Warsaw, Poland)
17. dr. Müzeyyen Nazlı Güngör (the Gazi University, Turkey)
18. prof. dr. Marianne Hepp (the University of Pisa, Italy)
19. prof. dr. Sabine Hoffmann (the University of Palermo, Italy)
20. dr. Sabine Jentgens (Radbound University, Nijmegen, the Netherlands)
21. prof. dr. Linus Jung (the University of Granada, Spain)
22. prof. dr. Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
23. prof. dr. hab. Hadrian Lankiewicz (the University of Gdańsk, Poland)
24. dr. Begoña Lasa - Alvarez (the University of A Coruña, Spain)
25. prof. dr. hab. Roman Lewicki (the State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
26. dr. Christiane Limbach (the University of Pablo de Olavide in Sevilla, Spain)
27. prof. dr. Maria Jesus Lorenzo-Modia (the University of A Coruña, Spain)
28. prof. dr hab. Krystyna Mihułka (the University of Rzeszów, Poland)
29. dr. hab. Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic (the University of Warsaw, Poland)
30. prof. dr. hab. Mirosław Pawlak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland/ the State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
31. prof. dr. Anișoara Pop (the University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mures, Romania)
32. prof. dr. Ludmila Pöpel (the University of Stockholm, Sweden)
33. prof. dr. Kathrin Siebold (Philipps University in Marburg, Germany)
34. dr. hab. Maciej Smuk (the University of Warsaw, Poland)
35. prof. dr. Hassan Soleimani (Payame Noor University, Iran)
36. prof. dr. hab. Magdalena Sowa (Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland)
37. dr. Joanna Targońska (the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
38. prof. dr hab. Magdalena Thien (the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
39. prof. dr. Freiderikos Valetopoulos (the University of Poitiers, France)
40. prof. dr. dr. h.c. Harry Walter (the University of Greifswald, Germany)
41. prof. dr. hab. Dorota Werbińska (the Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)
42. dr. hab. Bernadeta Wojciechowska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
43. prof. dr. hab. Magdalena Wrembel (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
44. dr. Magdalena Zabielska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
45. prof. dr. Wen Zhisheng (Macao Polytechnic Institute, Macao)

Recenzenci w 2018 roku

Recenzenci w 2018 roku
1. prof. dr. hab. Adrianna Biedroń (Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)
2. prof. dr. hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
3. prof. dr. hab. Anna Cieślicka (Texas A&M International University, USA)
4. prof. dr. hab. Maria Dakowska (the University of Warsaw, Poland)
5. prof. dr. Martine Dalmas (Paris-Sorbonne University, France)
6. prof. dr. Una Dirks (Europa University Flensburg, Germany)
7. prof. dr. hab. Krystyna Droździał-Szelest (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
8. Prof. Dr. Marina Foschi Albert (University of Pisa, Italy)
9. prof. dr. Csaba Földes (University of Erfurt, Germany)
10. prof. dr Maria Carmen Fonseca Mora (Universidad de Huelva, Spain)
11. prof. dr hab. Przemysław Gębal (the University of Warsaw, Poland)
12. prof. dr. Karen Glaser (University of Lipsk, Germany)
13. Prof. Dr. Marianne Hepp (University of Pisa, Italy)
14. prof. dr. Sabine Hoffmann (University of Palermo, Italy)
15. prof. dr. Walter van Heuven (University of Nottingham, Great Britain)
16. prof. dr. Linus Jung (University of Granada, Spain)
17. prof. dr. Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
18. prof. dr. hab. Hadrian Lankiewicz (the University of Gdańsk, Poland)
19. prof. dr. hab. Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
20. prof. dr. Maria Jesus Lorenzo-Modia (University of A Corunna, Spain)
21. prof. dr. Evangelia Moussouri (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)
22. prof. dr. hab. Mirosław Pawlak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland/ State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
23. prof. dr. Magdalena Pieklarz-Thien (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
24. prof. dr. Ludmila Pöpel (University of Stockholm, Sweden)
25. prof. dr. Kathrin Siebold (Pablo de Olavide University Sevilla, Spain/ Philipps University Marburg, Germany)
26. dr. hab. Maciej Smuk (the University of Warsaw, Poland)
27. dr hab. Magdalena Sowa (Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Poland)
28. prof. dr. Freiderikos Valetopoulos (Universite de Poitiers, France)
29. prof. dr. Wen Zhisheng (Macao Polytechnic Institute, Macao)

W 2017 naszymi recenzentami byli:

prof. dr hab. Adrianna Biedroń

(Pomeranian Academy in Słupsk, Poland)

prof. dr hab. Anna Cieślicka

(Texas A&M International University, USA)

prof. dr hab. Maria Dakowska

(Warsaw University, Poland)

prof. dr Martine Dalmas

(Paris-Sorbonne University, France)

prof. dr Una Dirks

(Europa University Flensburg, Germany)

prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest

(Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)

prof. dr Csaba Földes

(University of Erfurt, Germany)

prof. dr Karen Glaser

(University of Lipsk, Germany)

prof. dr Walter van Heuven

(University of Nottingham, Great Britain)

prof. dr Sabine Hoffmann

(University of Palermo, Italy)

prof. dr Linus Jung

(University of Granada, Spain)

prof. dr Bogdan Kovtyk

(Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)

prof. dr hab. Hadrian Lankiewicz

(Gdańsk Universisty, Poland)

prof. dr. hab. Roman Lewicki

(State University of Applied Sciences in Konin, Poland)

prof. dr Maria Jesus Lorenzo-Modia

(University of A Coruña, Spain)

prof. dr hab. Mirosław Pawlak

(Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland / State University of Applied

Sciences in Konin, Poland)

prof. dr Ludmila Pöpel

(University of Stockholm, Sweden)

prof. dr Kathrin Siebold

(Philipps University Marburg, Germany)

dr hab. Maciej Smuk

(University of Warsaw, Poland)

 Dziękujemy wszystkim recenzentom za pracę na rzecz naszego czasopisma.

 In 2016 our reviewers were:

Anna Cieślicka (Texas A@M International University, USA)
Martine Dalmas (Paris-Sorbonne University, France)
Krystyna Droździał-Szelest (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
Hans Giessen (University of Saarbrücken, Germany)
Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
Erika Lang (University of Wuppertal, Germany)
Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Laura Muresan (Bucharest Academy of Economic Studies, Romania)
Mirosław Pawlak (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
Ludmila Pöppel (Stockholm University, Sweden)
Heidemarie Sarter (University of Potsdam, Germany)
Halina Widła (University of Silesia in Katowice, Poland)

We want to thank all of our reviewers for their time and support.

In 2015 our reviewers were:
Margot Heinemann (University of Leipzig, Germany)
Marianne Hepp (University of Pisa, Italy)
Przemysław Gębal (University of Warsaw, Poland)
Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Rudolf Muhr ( University of Graz, Austria)
Heidemarie Sarter (University of Potsdam, Germany)
Halina Widła (University of Silesia in Katowice, Poland)
Jerzy Żmudzki (Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland)

We want to thank all of our reviewers for their time and support.

In 2014 our reviewers were:
Anna Cieślicka (Texas A@M International University, USA)
Krystyna Droździał-Szelest (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Marina Foschi (University od Pisa, Italy)
Przemysław Gębal (University of Warsaw, Poland)
Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Krzysztof Nerlicki (University of Szczecin, Poland)
Halina Stasiak (University of Gdańsk, Poland)
Halina Widła (University of Silesia in Katowice, Poland)
Jerzy Żmudzki (Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland)

We want to thank all of our reviewers for their time and support.

In 2013 our reviewers were:

Marina Foschi (University of Pisa, Italy)
Sambor Grucza (University of Warsaw, Poland)
Frank G. Koenigs (Philipps-University Marburg, Germany)
Bogdan Kovtyk (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany)
Roman Lewicki (State University of Applied Sciences in Konin, Poland)
Kazimiera Myczko (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
Krzysztof Nerlicki (University of Szczecin, Poland)
Mirosław Pawlak  (Adam Mickiewicz University Poznań, Poland)
Marian Szczodrowski (University of Gdańsk, Poland)

We want to thank all of our reviewers for their time and support.

Sponsors

W latach 2019-2020 Czasopismo Glottodidactica otrzymywało wsparcie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” rozpisanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy projektowej 292/WCN/20019/1.


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma  „Glottodidactica”  vol. 36 (2010),  vol.  35 (2009), vol. 34 (2008), vol. 33 (2007), vol. 32 (2006), vol. 30-31 (2005),  vol. 29 (2001), vol. 28 (2000), vol. 27 (1999) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się nieprzerwalnie od 1966 roku. Do roku 2010 czasopismo ukazywało się jako półrocznik. Od 2011 roku drukowane są dwa numery rocznie a od roku 2012 czasopismo ukazuje się również w wersji elektronicznej.

Czasopismo założył w 1966 roku prof. Ludwik Zabrocki, który pozostawał jego Redaktorem naczelnym do roku 1976. Od roku 1977 czasopismem opiekował się prof. Waldemar Pfeiffer. Kolejnymi redaktorami naczelnymi była prof. Izabela Prokop (w latach 1996 - 2005) oraz prof. Barbara Skowronek (do roku 2016). Obecnym Redaktorem naczelnym jest prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz.