Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Redagowanie artykułów zgłoszonych do czasopisma Glottodidactica

Czasopismo Glottodidactica ukazuje się dwa razy w roku. Terminy nadsyłania artykułów, recenzji oraz sprawozdań z konferencji naukowych w językach angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim: koniec sierpnia oraz koniec grudnia.

Objętość artykułu (wraz z bibliografią) powinna wynosić około 12-18 stron wydruku komputerowego A4 (strona 1800 znaków), a recenzji i sprawozdań 3–4 stron. W całym tekście stosuje się marginesy 2,5 cm z każdej strony.

Artykuł powinien zawierać co najmniej trzy główne i nazwane sekcje, np.:

 • wstęp omawiający teoretyczną podbudowę artykułu,
 • rozwinięcie, w którym autor omawia cel/metodologię i wyniki przeprowadzonego badania,
 • zakończenie/podsumowanie.

  Część nagłówkowa artykułu

 • W części nagłówkowej stosuje się interlinię 1.
 • Umieszczamy od góry: imię i nazwisko autora (Times New Roman 14, duże litery, wyśrodkowane);
 • Poniżej: afiliacja w języku kraju, w którym znajduje się instytucja (Times New Roman 10, wyśrodkowane);
 • Poniżej: adres e-mail (Times New Roman 10, wyśrodkowane);
 • Poniżej: tytuł artykułu (Times New Roman 14, wyśrodkowany, czcionka pogrubiona, odstęp 36 przed i 24 po (dla Wersji MS Word)
 • Poniżej: Tytuł w języku angielskim jeśli tytuł oryginalny nie jest w języku angielskim (Times New Roman 14, wyśrodkowany, odstęp 24 przed i 24 po (dla Wersji MS Word);
 • Abstrakt w języku angielskim poprzedzony nazwą ABSTRACT. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 150 słów (Times New Roman 10, wyjustowane, odstęp 6 po).W abstrakcie należy zamieścić następujące informacje:
  cel badań;
  informacje na temat analizowanych danych oraz sposobu ich analizy;
  twyniki przeprowadzonej analizy;
 • Słowa kluczowe w języku angielskim poprzedzone terminem KEYWORDS. Umieszczamy 4 do 8 słów oddzielonych przecinkiem a zapis kończymy kropką. (Times New Roman 10, wyjustowane, odstęp 6 po);
 • Słowa kluczowe w języku artykułu poprzedzone ekwiwalentem terminu KEYWORDS w języku artykułu. Umieszczamy 4 do 8 słów oddzielonych przecinkiem a zapis kończymy kropką. (Times New Roman 10, wyjustowane, odstęp 6 po);
 • Po tytułach w całym tekście nie stawia się kropki.

  Tekst główny
 • Tekst główny należy oddzielić od słów kluczowych trzema enterami.
 • Tekst główny: Times New Roman 12, wyjustowany, interlinia 1,5 a odstęp między akapitami 0, wcięcie w akapicie 1,25.
 • Każdy nowy akapit zaczynamy od wcięcia pierwszego wiersza o 1,25cm;
 • Zaleca się stosowanie numerowanych śródtytułów (numeracja ręczna, nie automatyczna); prosimy stosować jedynie cyfry arabskie.
 • Numerację śródtytułów rozpoczynamy od 1. (pogrubiona czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do środka, litery drukowane) odstęp 12 od góry i 12 od dołu, paginacja akapitu „razem z następnym” (patrz przykład poniżej); bez wcięcia akapitowego.

Numeracja

 • Jeśli istnieje potrzeba wyróżnienia podtytułów niższego poziomu, to rozpoczynamy od np. 1.1. i używamy w nich czcionkę pogrubioną, Times New Roman 12, wyrównanie do środka, interlinia 1,5 a odstęp między akapitami 0, bez wcięcia akapitowego, paginacja akapitu „razem z następnym” (patrz ilustracja powyżej).
 • Hierarchia rozdziałów i podrozdziałów nie powinna była głębsza niż do trzeciego poziomu, np. 1.1.1.
 • Przypisy prosimy ograniczać do minimum. Jeśli istnieje potrzeba utworzenia przypisu to używamy czcionki Times New Roman, czcionka 10, bez wcięcia akapitowego; tekst wyjustowany, interlinia 1, odstęp między akapitami 0; zapis kończymy kropką.
 • Wiersze listy numerowanej zaczyna się dużą literą i kończy się kropką.
 • w liście numerowanej stosujemy tylko wysunięcie 0,5cm z zakładki Akapit; pozostałe parametry ustawiamy na 0; interlinia 1,5 wiersza;
 • Wiersze listy wypunktowanej zaczyna się małą literą i kończy się przecinkiem, za wyjątkiem ostatniego wiersza, który kończy się kropką.
 • w liście wypunktowanej stosujemy tylko wysunięcie 0,5cm z zakładki Akapit; pozostałe parametry ustawiamy na 0; interlinia 1,5 wiersza;
 • Należy stosować nawiasy okrągłe ( ). Nawiasy kwadratowe [ ] można stosować dla uwag odautorskich w cytatach lub przykładach, lub dla oznaczenia usuniętych fragmentów cytatu lub przykładu […]. Prosimy unikać nakładających się nawiasów, w sytuacji współwystępowania nawiasów należy zastępować je przecinkami;
 • Proszę pamiętać o zasadach stosowania łącznika i myślnika, np. biało-czerwony ale str. 123–133.
 • Terminy w obcym języku, np. łacina, wyróżnia się pismem pochyłym.
 • proszę sprawdzić, czy w tekście nie pojawiają się podwójne spacje;

  Tabele i grafiki
 • Tabele i grafiki należy zamieścić w tekście i przesłać w dodatkowym pliku.
 • Tekst w tabeli: Times New Roman 10, interlinia 1, odstępy między akapitami 0;
 • Tabele i grafiki powinny być ponumerowane i podpisane u dołu (Times New Roman 10, czcionka kursywa, wyjustowane, odstęp 6 po). Należy rozpisać wyrazy tabela (Table / Table), Figure / Abbildung, Diagramm) w podpisach.
 • Tabele powinny mieć widoczne wszystkie linie wyznaczające wiersze i kolumny.
 • W tabelach nie zostawiamy pustych komórek, zwłaszcza w główce tabeli, wypełniamy je opisem, łącznikiem (-) albo cyfrą 0.
 • W tabelach nie stosujemy przypisów, tworzymy legendę do tabeli;
 • Należy sprawdzić na wydruku, czy zamieszczone ilustracje są dobrej jakości.
 • Fotografie i skany powinny być w rozdzielczości przynajmniej 300 DPI.
 • Ponieważ ilustracje będą drukowane w szarościach, proszę tak dobrać kolory, aby była między nimi różnica w wydruku czarno-białym, np. zamiast kolorów używamy szraf (różne zakreskowania, kropki);
 • Ryciny, wykresy, schematy powinny być opracowane w jednakowej czcionce, najlepiej bezszeryfowej czcionce Ariel;
 • Rysunki, tabele lub ilustracje nie mogą przekraczać wymiarów 125 mm/190 mm.

  Cytowanie
 • Odniesienia do literatury należy wprowadzać w następujący sposób:
  Kowalska (2006: 52) uważa, że…,
  Kowalska i/and/und Kowalski (2007: 17),
  Kowalska (2008a: 7), Kowalska (2008b: 7);
  Jeżeli chcemy rozróżnić autorów o tym samym nazwisku to podajemy w tekście także inicjały imienia np. J. Kowalska (2009: 1), A. Kowalska (2010: 2);
 • Jeżeli cytowana praca ma dwóch autorów, należy podać obydwa nazwiska i rok publikacji w nawiasie;
 • jeśli nazwiska autorów cytowanej pozycji pojawiają się w nawiasie, to oddzielamy je znakiem &, np: This theory is very popular with children (Kowalski & Kowalska 2016: 123).
 • w przypadku cytowania ze źródeł sekundarnych, odnosimy się do nich w następujący sposób: This theory is popular with children (Kowalski 2008, after/nachfolgend Smith 2009: 145);
 • Jeżeli praca ma 3–5 autorów, należy wymienić wszystkich przy pierwszym cytowaniu, a przy każdym kolejnym jedynie nazwisko pierwszego autora z dopiskiem „et al.” oraz rokiem publikacji;
 • Między dwukropkiem po roku wydania a numerem strony należy zrobić spację;
 • Unikamy rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście, stosować jedynie odsyłacze do bibliografii.
 • Cytaty umieszczamy w tekście głównym, nie kursywą, z zastosowaniem znaków cytatu.
 • Wewnątrz cudzysłowów stosować pojedynczy cudzysłów dla zaznaczenia innego cudzysłowu.
 • Przy cytatach dłuższych niż trzy linijki należy używać czcionki Times New Roman 10 pkt., odstęp w akapicie 6 przed i po, interlinia 1; cytaty takie powinny być wcięte po obu stronach na 1,25 pkt. po prawej i lewej stronie, nie używamy w tym przypadku znaków cytatu.

  Bibliografia
 • Bibliografię poprzedza śródtytuł bez numeracji nazwany odpowiednio Bibliografia, Literaturverzeichnis (niem.) lub References (ang.) (czcionka Times New Roman 12, duże litery, wyśrodkowanie i pogrubienie);
 • Nazwiska autorów podajemy w kolejności alfabetycznej. Jeśli cytujemy więcej niż jeden tekst tego samego autora, to przy kolejnej pozycji również umieszczamy jego nazwisko;
 • Gdy artykuł posiada oznaczenie DOI, należy go podać.
 • Pozycje bibliograficzne należy sformatować w następujący sposób: czcionka Times New Roman 10, pojedyncza interlinia, wysunięcie akapitu 1,25 od drugiej linijki zapisu danej cytowanej pozycji; zapis kończymy kropką;

  Zapis bibligraficzny
 • Pozycja książkowa

  Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

  Nazwisko1, I./ Nazwisko2, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo
  Fulcher, G. / Davidson, F. (2007). Language testing and assessment: An advanced resource book. New York: Routledge.

  W zapisie tytułów książek wydanych w języku angielskim piszemy wielką literą tylko pierwszy wyraz w tytule oraz te wyrazy, które standardowo piszemy wielką literą w języku angielskim, np. nazwy własne, określenia narodowości.

 • Artykuł w dziele zbiorowym

  Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. In: I. Nazwisko (ed. lub Hrsg.), Tytuł książki (pp. X–Y / S. X–Y). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

  Bryant, J. (1989). Message features and entertainment effects. In: J. J. Bradac (ed.), Message effects in communication science (pp./S. 231–262). Newbury Park, CA: Sage.

  Knapp-Potthoff, A. (1997). Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als Lernziel. In: A. Knapp-Potthoff, M. / Liedke (Hrsg.), Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit (S. 181-205). München: Iudicium.

 • Artykuł w czasopiśmie

  Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu (nr), strony.
  Garramone, G. M. (1985). Effects of negative political advertising: The roles of sponsor and rebuttal. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29(2), 149-159.

  W zapisie tytułów cytowanych z czasopism wydanych w języku angielskim: w tytule artykułu piszemy wielką literą tylko pierwszy wyraz w tytule oraz te wyrazy, które standardowo piszemy wielką literą w języku angielskim, np. nazwy własne, określenia narodowości. W tytule czasopisma piszemy wielką literą wszystkie wyrazy, które się w nim pojawiają oprócz przedimków i przyimków krótszych niż 5 liter. (patrz przykład powyżej).

 • Źródła internetowe

  Kowalski J. (2017) Biznes plan. http://www.money.pl/biznes_plan.html

  strony internetowe nie powinny być sformatowane jako hiperłącze

  Redakcja prosi o przesyłanie artykułów po korekcie rodzimego użytkownika języka artykułu.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją: glottodidactica@amu.edu.pl  Serdecznie zapraszamy do publikowania w czasopiśmie „Glottodidactica”!

  WYTYCZNE DO POBRANIA

                                   JAN KOWALSKI
               Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                             jankowalksi@example.com

Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel

Title title title title title title title title title title title title title title title title title title

ABSTRACT: (Ziel des Artikels, anlaysierte Daten und Methoden der Analyse, Ergebnisse) text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. (Max. 150 Words)

KEYWORDS: text 1, text 2, text 3, text 4.

1.INTRODUCTION

           text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text “Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation” (Kowalski 2005: 65) text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

2.CHAPTER

           text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

    1. Text, text, text.
    2 .Text, text, text.
    3. Text, text, text.

           Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

          Citation citation citation citation Citation citation citation citation. Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation (Kowalski, I./ Nowak P./ Schmidt 1997: 45).

           Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

            Citation citation citation citation Citation citation citation citation. Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation (Kowalski & Kowalska 2016: 123).

           Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

2.1. CHAPTER

           Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Table

text

111

text

3

text

222

text

4

Abb. 1. Text text text text text text text text text text text text

Table

text

111

text

3

text

222

text

4

Table 1. Text text text text text text text text text text text text


       text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text:

     • text,
     • text,
     • text.

           Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

            Citation citation citation citation Citation citation citation citation. Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation Citation citation citation citation (Kowalski, I et al. 1997: 45).

           Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

LITERATURVERZEICHNIS

Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Fulcher, G. / Davidson, F. (2007). Language testing and assessment: An advanced resource book. New York: Routledge.

Bryant, J. (1989). Message features and entertainment effects. In: J. J Bradac (ed.), Message effects in communication science (pp./S. 231–262). Newbury Park, CA: Sage. 

Knapp-Potthoff, A. (1997). Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als Lernziel. In: A. Knapp-Potthoff, M. / Liedke (Hrsg.), Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit (S. 181-205). München: Iudicium.

Garramone, G. M. (1985). Effects of negative political advertising: The roles of sponsor and rebuttal. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29(2), 149-159.

Kowalski J. (2017) Biznes plan. http://www.money.pl/biznes_plan.html

 

 

 

Prawa autorskie

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

 • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
 • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo