Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Autor dołącza do zgłoszenia dwie wersje tekstu: pełną z wszystkimi danymi i wersję anonimową (z danymi o autorze usuniętymi).
 • Tekst jest sformatowany czcionką 12pt, pojedynczy odstęp; wyróżnienia zaznaczone są kursywą a nie podkreśleniem (poza linkami do źródeł internetowych); Wszystkie ilustracje i dane graficzne (w tym tabele) są umieszczone w tekście artykułu w odpowiednich miejscach.
 • Zgłaszany tekst jest dostosowany do wytycznych edytorskich czasopisma i przeszedł korektę językową.
 • Artykuł nie został jeszcze opublikowany ani przesłany do innego czasopisma - nawet w części, w podobnej formie lub w innym języku. (W przeciwnym razie należy dołączyć wyjaśnienie w sekcji "Uwagi dla redakcji").

Wytyczne dla autorów

Redagowanie artykułów zgłoszonych do czasopisma Glottodidactica

WYTYCZNE REDAKCYJNE

Czasopismo Glottodidactica ukazuje się dwa razy w roku. Przyjmujemy artykuły, recenzje (w tym te o charakterze naukowym) oraz sprawozdania z konferencji naukowych w językach angielskim, niemieckim lub francuskim.

Objętość artykułu (wraz z bibliografią) powinna wynosić około 12-18 stron wydruku komputerowego A4 (strona 1800 znaków), a recenzji i sprawozdań 3-5 stron. W całym tekście stosuje się marginesy 2,5 cm z każdej strony.

Akceptujemy teksty po korekcie rodzimego użytkownika języka artykułu.

Wszystkie prace zakwalifikowane do publikacji są wprowadzane do oprogramowania antyplagiatowego.

Artykuł powinien zawierać co najmniej trzy główne i nazwane sekcje, np.:

 • wstęp omawiający teoretyczną podbudowę artykułu, który powinien wskazywać na lukę w wiedzy, którą autor/autorzy chcą wypełnić;
 • rozwinięcie, w którym autor omawia cel/metodologię i wyniki przeprowadzonego badania,
 • zakończenie/podsumowanie,
 • obowiązkowe elementy dodatkowe: oświadczenie o wsparciu finansowym, listę wykorzystanych źródeł, abstrakt po angielsku i polsku, słowa kluczowe po angielsku i w języku artykułu. 

Część nagłówkowa artykułu

 • W części nagłówkowej stosuje się interlinię 1.
 • Umieszczamy od góry: imię i nazwisko autora (Times New Roman 14, duże litery, wyśrodkowane);
 • Poniżej: afiliacja w języku angielskim (Times New Roman 10, wyśrodkowane);
 • Poniżej: adres e-mail (Times New Roman 10, wyśrodkowane);
 • poniżej: numer ORCID (Times New Roman 10, wyśrodkowane);
 • Poniżej: tytuł artykułu (Times New Roman 14, wyśrodkowany, czcionka pogrubiona, odstęp 36 przed i 24 po (dla Wersji MS Word)
 • Poniżej: Tytuł w języku angielskim jeśli tytuł oryginalny nie jest w języku angielskim (Times New Roman 14, wyśrodkowany, odstęp 24 przed i 24 po (dla Wersji MS Word);
 • Abstrakt w języku angielskim poprzedzony nazwą ABSTRACT. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 200 słów (Times New Roman 10, tekst wyjustowany, odstęp 6 po). W abstrakcie należy zamieścić następujące informacje:
  • cel badań;
  • informacje na temat analizowanych danych oraz sposobu ich analizy;
  • wyniki przeprowadzonej analizy;
 • Słowa kluczowe w języku angielskim poprzedzone terminem KEYWORDS. Umieszczamy 4 do 8 słów oddzielonych przecinkiem a zapis kończymy kropką. Formatowanie abstraktu: Times New Roman 10, wyjustowane, odstęp 6 po. Po słowie Keywords stawiamy dwukropek.
 • Słowa kluczowe w języku artykułu poprzedzone ekwiwalentem terminu KEYWORDS w języku artykułu, np. MOTS CLEFS. Umieszczamy 4 do 8 słów oddzielonych przecinkiem a zapis kończymy kropką. (Times New Roman 10, wyjustowane, odstęp 6 po); Po słowie MOTS CLEFS stawiamy dwukropek – MOTS CLEFS:
 • abstrakt w języku polskim;
 • Po tytułach w całym tekście nie stawia się kropki. 

PRZYKŁADOWY NAGŁÓWEK

NAME SURNAME

Uniwersytet im.

author@umc.pl

ORCID:

Défis méthodologiques......... 

Methodological challenges ........

ABSTRACT. The aim of the text is to discuss some issues related to aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

KEYWORDS: Language, design, analysis, teacher, source data, activities.

MOTS CLEFS: Langue, de formation, activités.

Tekst główny

 • Tekst główny należy oddzielić od słów kluczowych trzema enterami.
 • Tekst główny: Times New Roman 12, wyjustowany, interlinia 1,5 a odstęp między akapitami 0, wcięcie w akapicie 1,25.
 • Każdy nowy akapit zaczynamy od wcięcia pierwszego wiersza o 1,25 cm;
 • Należy stosować numerowane śródtytuły (numeracja ręczna, nie automatyczna); prosimy stosować jedynie cyfry arabskie.
 • Numerowanie sekcji zaczynamy od 1. (Times New Roman, 12 pt, czcionka pogrubiona, wyśrodkowanie, litery drukowane), odstęp przed i po: 12, bez wcięcia akapitowego (0), paginacja akapitu „razem z następnym”;
 • Jeśli istnieje potrzeba wyróżnienia podtytułów niższego poziomu, to rozpoczynamy od np. 1.1. i używamy w nich czcionkę pogrubioną, Times New Roman 12, wyrównanie do środka, interlinia 1,5 a odstęp między akapitami 0, bez wcięcia akapitowego, paginacja akapitu „razem z następnym” (patrz ilustracja powyżej). Następny podtytuł: 1.1.1. – czcionka pogrubiona, Times New Roman 12, wyrównanie do lewej, interlinia 1,5 a odstęp między akapitami 0, bez wcięcia akapitowego, paginacja akapitu „razem z następnym”;
 • Hierarchia rozdziałów i podrozdziałów nie powinna była głębsza niż do trzeciego poziomu, np. 1.1.1.
 • Przypisy prosimy ograniczać do minimum. Jeśli istnieje potrzeba utworzenia przypisu to używamy czcionki Times New Roman, czcionka 10, bez wcięcia akapitowego; tekst wyjustowany, interlinia 1, odstęp między akapitami 0; zapis kończymy kropką.
 • Wiersze listy numerowanej zaczyna się dużą literą i kończy się kropką.
 • W liście numerowanej stosujemy tylko wysunięcie 0,5cm z zakładki Akapit; pozostałe parametry ustawiamy na 0; interlinia 1,5 wiersza;
 • Wiersze listy wypunktowanej zaczyna się małą literą i kończy się przecinkiem, za wyjątkiem ostatniego wiersza, który kończy się kropką.
 • W liście wypunktowanej stosujemy tylko wysunięcie 0,5 cm z zakładki Akapit; pozostałe parametry ustawiamy na 0; interlinia 1,5 wiersza;
 • Należy stosować nawiasy okrągłe ( ). Nawiasy kwadratowe [ ] można stosować dla uwag odautorskich w cytatach lub przykładach, lub dla oznaczenia usuniętych fragmentów cytatu lub przykładu […]. Prosimy unikać nakładających się nawiasów, w sytuacji współwystępowania nawiasów należy zastępować je przecinkami;
 • Proszę pamiętać o zasadach stosowania łącznika i myślnika, np. biało-czerwony ale str. 123–133.
 • Terminy w obcym języku, np. łacina, język polski w artykułach po angielsku/niemiecku/francusku, wyróżnia się pismem pochyłym.
 • Proszę sprawdzić, czy w tekście nie pojawiają się podwójne spacje.
 • Przykłady w tekście należy konsekwentnie numerować.
 • Przykłady, w tym te obejmujące glossy, przytaczamy, stosując się do zasad Leipzig Glossing Rules: https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php
 • W przypadku alfabetów innych niż łaciński należy użyć transliteracji, np. https://www.ushuaia.pl/transliterate/
 • po skrótach e.g. i i.e. w języku angielskim dajemy przecinek.

Tabele i grafiki

 • Tabele i grafiki należy zamieścić w tekście i przesłać w dodatkowym pliku.
 • Tekst w tabeli: Times New Roman 10, interlinia 1, odstępy między akapitami 0;
 • Tabele i grafiki powinny być ponumerowane i podpisane u dołu (Times New Roman 10, czcionka kursywa, wyjustowane, odstęp 6 po). Należy rozpisać wyrazy tabela (Table/Table), Figure/Abbildung, Diagramm) w podpisach.
 • Tytuł tabeli umieszczamy nad nią, a tytuł innych elementów graficznych pod nimi;
 • Tabele powinny mieć widoczne wszystkie linie wyznaczające wiersze i kolumny.
 • W tabelach nie zostawiamy pustych komórek, zwłaszcza w główce tabeli, wypełniamy je opisem, łącznikiem (-) albo cyfrą 0.
 • W tabelach nie stosujemy przypisów, tworzymy legendę do tabeli;
 • Należy sprawdzić na wydruku, czy zamieszczone ilustracje są dobrej jakości.
 • Fotografie i skany powinny być w rozdzielczości przynajmniej 300 DPI.
 • Ponieważ ilustracje będą drukowane w szarościach, proszę tak dobrać kolory, aby była między nimi różnica w wydruku czarno-białym, np. zamiast kolorów używamy szraf (różne zakreskowania, kropki);
 • Ryciny, wykresy, schematy powinny być opracowane w jednakowej czcionce, najlepiej bezszeryfowej czcionce Ariel;
 • Rysunki, tabele lub ilustracje nie mogą przekraczać wymiarów 125 mm/190 mm.

Cytowanie

 • Odniesienia do literatury należy wprowadzać w następujący sposób:

Kowalska (2006: 52) uważa, że…,

Kowalska and/und Kowalski (2007: 17),

Kowalska (2008a: 7), Kowalska (2008b: 7);

Jeżeli chcemy rozróżnić autorów o tym samym nazwisku, to podajemy w tekście także inicjały imienia np. J. Kowalska (2009: 1), A. Kowalska (2010: 2);

 • Jeżeli cytowana praca ma dwóch autorów, należy podać obydwa nazwiska i rok publikacji w nawiasie;
 • Jeśli nazwiska autorów cytowanej pozycji pojawiają się w nawiasie, to oddzielamy je znakiem &, np: This theory is very popular with children (Kowalski & Kowalska 2016: 123).
 • W przypadku cytowania ze źródeł sekundarnych, odnosimy się do nich w następujący sposób: This theory is popular with children (Kowalski 2000, after/ zit. nach Smith 2009: 145);
 • Jeżeli praca ma 3–5 autorów, należy wymienić wszystkich w bibliografii a w tekście cytowanym/głównym jedynie nazwisko pierwszego autora z dopiskiem „et al.” oraz rokiem publikacji, np.  Wożniak et al. (2019) claim that / (Wożniak et al. 2019).
 • Między dwukropkiem po roku wydania a numerem strony należy zrobić spację;
 • Unikamy rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście, stosować jedynie odsyłacze do bibliografii.
 • Cytaty krótsze (do 3 linijek) umieszczamy w tekście głównym, nie kursywą, z zastosowaniem znaków cytatu.
 • Wewnątrz cudzysłowów stosować pojedynczy cudzysłów dla zaznaczenia innego cudzysłowu.
 • Przy cytatach dłuższych niż trzy linijki należy używać czcionki Times New Roman 10 pkt., odstęp w akapicie 6 przed i po, interlinia 1; cytaty takie powinny być wcięte po obu stronach na 1,25 pkt. po prawej i lewej stronie, nie używamy w tym przypadku znaków cytatu.
 • artykuł powinien zawierać informację o dofinansowaniu, które wsparło jego napisanie (jeśli dotyczy). Należy rozpisać nazwę agencji finansującej, a następnie podać numer grantu w nawiasach kwadratowych: Autor(ka) potwierdza otrzymanie następującego wsparcia finansowego na badania, autorstwo i/lub publikację tego artykułu: This work was supported by the National Agency for Erasmus+ in Poland [grant number xxx].

Bibliografia

 • Bibliografię poprzedza śródtytuł bez numeracji nazwany odpowiednio Bibliografia, Literaturverzeichnis (niem.) lub References (ang.) (czcionka Times New Roman 12, duże litery, wyśrodkowanie i pogrubienie);
 • Nazwiska autorów podajemy w kolejności alfabetycznej. Jeśli cytujemy więcej niż jeden tekst tego samego autora, to przy kolejnej pozycji również umieszczamy jego nazwisko;
 • nazwiska typu van Lier, van Dijk umieszczamy według kolejności nazwiska a nie przydomka, tj. Lier van, G. (2017);
 • między inicjałami imion nie ma spacji;
 • przy dwóch miejscach wydania podajemy oba oddzielone ukośnikiem: London / New York.
 • przy większej liczbie miejsc wydania podajemy tylko pierwsze a pozostałe zastępujemy skrótem et al., np. Wien et al.: Anonymous Verlag.
 • Jeśli zapis bibliografii zawiera odniesienia zapisane alfabetem niełacińskim, należy w nawiasach kwadratowych podać ich tłumaczenie na język, w którym jest artykuł. Można użyć programu do transliteracji, np. https://www.ushuaia.pl/transliterate/
 • Gdy artykuł posiada oznaczenie  DOI, należy go podać (w formacie https: // ...)
 • Pozycje bibliograficzne należy sformatować w następujący sposób: czcionka Times New Roman 10, pojedyncza interlinia, wysunięcie akapitu 0,5 od drugiej linijki zapisu danej cytowanej pozycji; zapis kończymy kropką (oprócz tych pozycji, które kończą się adresem strony internetowej);
 • Strony internetowe nie powinny być sformatowane jako hiperłącze.
 • podawanie daty dostępu źródła internetowego nie jest wymagane.
 • konsultowanie cytowania innych źródeł eletronicznych (np. posty w mediach społecznościowych, fora online, filmiki Tik-Talk, memy, blogi, dzieła sztuki, filmy, wykłady TED, YouTube, etc.) z wytycznymi w zakładce online media lub audiovisual media na stronie  Reference examples (apa.org)
 • w przypadku korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji (np. z chatu GPT, chat Bing, etc.) autorzy są zobowiązani oznaczyć stosowne fragmenty i zakres wykorzystania tych narzędzi za pomocą przypisu dolnego np. Akapit napisany przy pomocy chat GPT, polegającej na stworzeniu struktury argumentacji/korekty językowej.  W przypadku, kiedy cały akapit pochodzi z tych narzędzi, należy podać w nawiasie źródło, np. chat GPT z datą (chat GPT: 26.07.2023). Redakcja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia nadesłanych manuskryptów stosownymi narzędziami wykrywającymi nadużycia sztucznej inteligencji. 

Zapis bibliograficzny: Przykłady

 • Pozycja książkowa

Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Nazwisko1, I.G. / Nazwisko2, I.S. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Fulcher, G.Z. / Davidson, F. (2007). Language testing and assessment: An advanced resource book. New York et al.: Routledge.

W zapisie tytułów książek wydanych w języku angielskim piszemy wielką literą tylko pierwszy wyraz w tytule oraz te wyrazy, które standardowo piszemy wielką literą w języku angielskim, np. nazwy własne, określenia narodowości.

Artykuł w monografii zbiorowej

Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. In: I.G. Nazwisko (ed. /eds. lub Hrsg.), Tytuł książki (pp. X–Y /      S. X–Y). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Nazwisko, I. / Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. In: I. Nazwisko / A.Z. Nazwisko (ed. lub Hrsg.), Tytuł książki (pp. X–Y / S. X–Y). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Bryant, J.A. (1989). Message features and entertainment effects. In: J.J. Bradac (ed.), Message effects in communication science (pp./S. 231–262). Newbury Park, CA: Sage.

Knapp-Potthoff, A. (1997). Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als Lernziel. In: A. Knapp-Potthoff / M. Liedke (Hrsg./eds.), Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit (S. 181–205). Frankfurt (O.) et al.: Iudicium.

Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu (bez kursywy). Tytuł czasopisma, nr tomu(nr), strony.

Garramone, G.M. (1985). Effects of negative political advertising: The roles of sponsor and rebuttal. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29(2), 149–159.

Sobis, I. / Junjan, V. / de Vries, M.S. (2016). Polish plumbers and Romanian strawberry pickers: How the populist framing of EU migration impacts national policies. Migration and Development, 5(3), 431–454. DOI: https://doi.org/10.1080/21632324.2015.1049021.

W zapisie tytułów cytowanych z czasopism wydanych w języku angielskim: w tytule artykułu piszemy wielką literą tylko pierwszy wyraz w tytule oraz te wyrazy, które standardowo piszemy wielką literą w języku angielskim, np. nazwy własne, określenia narodowości. W tytule czasopisma piszemy wielką literą wszystkie wyrazy, które się w nim pojawiają oprócz przedimków i przyimków krótszych niż 5 liter. (patrz przykład powyżej).

Źródła internetowe

Kowalski J. (2017). Biznes plan. 

    http://www.money.pl/biznes_plan.html

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017, Dz.U. 2017 poz. 1655. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001655

Prosimy, aby wszystkie artykuły przesłane do publikacji zostały skorygowane przez rodzimego użytkownika języka , w którym artykuł został napisany.

Wytyczne zredagowano w odniesieniu do APA 7th Edition of Publication Manual of the American Psychological Association. W przypadku wątpliwości można odnieść się do strony Reference examples (apa.org)

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: glotto@amu.edu.pl

Zachęcamy do publikowania w czasopiśmie Glottodidactica!

Polityka prywatności

Wszelkie nazwiska i adresy emailowe opublikowane ba stronie internetowej czasopisma używane są wyłącznie w celach oświadczonych przez czasopismo i nie mogą być wykorzystywane przez inne strony.

Klauzula informacyjna RODO dla autorów i recenzentów publikacji przetwarzanych i publikowanych w czasopiśmie Glottodidactica

Klauzula do pobrania (DOCX)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma gromadzi wyłącznie następujące dane osobowe:
- imię (imiona) i nazwisko,
- adres e-mail,
- afiliacja,
- nr ORCID,
- adres do korespondencji (komunikacja z autorami w sprawie umów oraz egzemplarzy autorskich).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby:
- zawarcia i wykonania umowy wydawniczej oraz kontaktowania się w związku z jej realizacją;
- rozpatrywania skarg i reklamacji;
- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową;
- archiwizowania dokumentacji (publikacji oraz umów);
- realizacji procesu wydawniczego.

Dokumenty przechowujemy bez tworzenia baz danych na komputerze Redakcji chronionym hasłem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych UAM:
e-mail: iod@amu.edu.pl