Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Autor dołącza do zgłoszenia dwie wersje tekstu: pełną z wszystkimi danymi i wersję anonimową (z danymi o autorze usuniętymi).
 • Zgłaszany tekst nie był wcześniej publikowany i nie jest także w toku zgłoszenia w innym czasopiśmie.

  Podano linki do źródeł cytowanych informacji tak, gdzie jest to możliwe.

  Tekst jest sformatowany czcionką 12pt, pojedynczy odstęp; wyróżnienia zaznaczone są kursywą a nie podkreśleniem (poza linkami do źródeł internetowych);
  Wszystkie ilustracje i dane graficzne (w tym tabele) są umieszczone w tekście artykułu w odpowiednich miejscach.
  Zgłaszany tekst jest dostosowany do wytycznych edytorskich czasopisma i przeszedł korektę językową.
Redagowanie artykułów zgłoszonych do czasopisma Glottodidactica [1]
 

Pobierz wytyczne

 

Czasopismo Glottodidactica ukazuje się dwa razy w roku. Przyjmujemy artykuły, recenzje (w tym te o charakterze naukowym) oraz sprawozdania z konferencji naukowych w językach angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim.

                                        

Objętość artykułu (wraz z bibliografią) powinna wynosić około 12-18 stron wydruku komputerowego A4 (strona 1800 znaków), a recenzji i sprawozdań 3-5 stron.

W całym tekście stosuje się marginesy 2,5 cm z każdej strony.

 Artykuł powinien zawierać co najmniej trzy główne i nazwane sekcje, np.:

-  wstęp omawiający teoretyczną podbudowę artykułu, który powinien wskazywać na lukę w wiedzy, którą autor/autorzy chcą wypełnić;

-  rozwinięcie, w którym autor omawia cel/metodologię i wyniki przeprowadzonego badania,

-  zakończenie/podsumowanie.

Część nagłówkowa artykułu

 • W części nagłówkowej stosuje się interlinię 1.
 • Umieszczamy od góry: imię i nazwisko autora (Times New Roman 14, duże litery, wyśrodkowane);
 • Poniżej: afiliacja w języku kraju, w którym znajduje się instytucja (Times New Roman 10, wyśrodkowane);
 • Poniżej: adres e-mail (Times New Roman 10, wyśrodkowane);
 • poniżej: numer ORCID ((Times New Roman 10, wyśrodkowane);
 • Poniżej: tytuł artykułu (Times New Roman 14, wyśrodkowany, czcionka pogrubiona, odstęp 36 przed i 24 po (dla Wersji MS Word)
 • Poniżej: Tytuł w języku angielskim jeśli tytuł oryginalny nie jest w języku angielskim (Times New Roman 14, wyśrodkowany, odstęp 24 przed i 24 po (dla Wersji MS Word);
 • Abstrakt w języku angielskim poprzedzony nazwą ABSTRACT. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 150 słów (Times New Roman 10, wyjustowane, odstęp 6 po). W abstrakcie należy zamieścić następujące informacje:

-  cel badań;

-  informacje na temat analizowanych danych oraz sposobu ich analizy;

-  wyniki przeprowadzonej analizy;

 

 • Słowa kluczowe w języku angielskim poprzedzone terminem KEYWORDS. Umieszczamy 4 do 8 słów oddzielonych przecinkiem a zapis kończymy kropką. (Times New Roman 10, wyjustowane, odstęp 6 po);
 • Słowa kluczowe w języku artykułu poprzedzone ekwiwalentem terminu KEYWORDS w języku artykułu. Umieszczamy 4 do 8 słów oddzielonych przecinkiem a zapis kończymy kropką. (Times New Roman 10, wyjustowane, odstęp 6 po);
 • Po tytułach w całym tekście nie stawia się kropki. 

 

PRZYKŁADOWY NAGŁÓWEK

NAME SURNAME

Uniwersytet im.

author@umc.pl

Défis méthodologiques......... 

Methodological challenges ........

ABSTRACT. The aim of the text is to discuss some issues related to aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

KEYWORDS. Language, design, analysis, teacher, source data, activities.

MOTS CLEFS. Langue, de formation, activités.

 

 

Tekst główny

 • Tekst główny należy oddzielić od słów kluczowych trzema enterami.
 • Tekst główny: Times New Roman 12, wyjustowany, interlinia 1,5 a odstęp między akapitami 0,wcięcie w akapicie 1,25.
 • Każdy nowy akapit zaczynamy od wcięcia pierwszego wiersza o 1,25cm;
 • Zaleca się stosowanie numerowanych śródtytułów (numeracja ręczna, nie automatyczna); prosimy stosować jedynie cyfry arabskie.
 • Numerację śródtytułów rozpoczynamy od 1. (pogrubiona czcionka Times New Roman 12, wyrównanie do środka, litery drukowane) odstęp 12 od góry i 12 od dołu, paginacja akapitu „razem z następnym” (patrz przykład poniżej); bez wcięcia akapitowego.

 

 • Jeśli istnieje potrzeba wyróżnienia podtytułów niższego poziomu, to rozpoczynamy od np. 1.1. i używamy w nich czcionkę pogrubioną, Times New Roman 12, wyrównanie do środka, interlinia 1,5 a odstęp między akapitami 0, bez wcięcia akapitowego, paginacja akapitu „razem z następnym” (patrz ilustracja powyżej). Następny podtytuł: 1.1.1. – czcionka pogrubiona, Times New Roman 12, wyrównanie do lewej, interlinia 1,5 a odstęp między akapitami 0, bez wcięcia akapitowego, paginacja akapitu „razem z następnym” (patrz ilustracja powyżej)
 • Hierarchia rozdziałów i podrozdziałów nie powinna była głębsza niż do trzeciego poziomu, np. 1.1.1.
 • Przypisy prosimy ograniczać do minimum. Jeśli istnieje potrzeba utworzenia przypisu to używamy czcionki Times New Roman, czcionka 10, bez wcięcia akapitowego; tekst wyjustowany, interlinia 1, odstęp między akapitami 0; zapis kończymy kropką.
 • Przykłady, w tym te obejmujące glossy, przytaczamy, stosując się do zasad Leipzig Glossing Rules: https://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php
 • Wiersze listy numerowanej zaczyna się dużą literą i kończy się kropką.
 • w liście numerowanej stosujemy tylko wysunięcie 0,5cm z zakładki Akapit; pozostałe parametry ustawiamy na 0; interlinia 1,5 wiersza;
 • Wiersze listy wypunktowanej zaczyna się małą literą i kończy się przecinkiem, za wyjątkiem ostatniego wiersza, który kończy się kropką.
 • w liście wypunktowanej stosujemy tylko wysunięcie 0,5 cm z zakładki Akapit; pozostałe parametry ustawiamy na 0; interlinia 1,5 wiersza;
  • Należy stosować nawiasy okrągłe ( ).
  • Nawiasy kwadratowe [ ] można stosować dla uwag odautorskich w cytatach lub przykładach, lub dla oznaczenia usuniętych fragmentów cytatu lub przykładu […]. Prosimy unikać nakładających się nawiasów, w sytuacji współwystępowania nawiasów należy zastępować je przecinkami;
  • Proszę pamiętać o zasadach stosowania łącznika i myślnika, np. biało-czerwony ale str. 123–133.
  • Terminy w obcym języku, np. łacina, wyróżnia się pismem pochyłym.
  • Proszę sprawdzić, czy w tekście nie pojawiają się podwójne spacje;
  • Tekst w tabeli: Times New Roman 10, interlinia 1, odstępy między akapitami 0;
  • Tabele i grafiki powinny być ponumerowane i podpisane u dołu (Times New Roman 10, czcionka kursywa, wyjustowane, odstęp 6 po). Należy rozpisać wyrazy tabela (Table/Table), Figure/Abbildung, Diagramm) w podpisach.
  • Tabele powinny mieć widoczne wszystkie linie wyznaczające wiersze i kolumny.
  • W tabelach nie zostawiamy pustych komórek, zwłaszcza w główce tabeli, wypełniamy je opisem, łącznikiem (-) albo cyfrą 0.
  • W tabelach nie stosujemy przypisów, tworzymy legendę do tabeli;
  • Należy sprawdzić na wydruku, czy zamieszczone ilustracje są dobrej jakości.
  • Fotografie i skany powinny być w rozdzielczości przynajmniej 300 DPI.
  • Ponieważ ilustracje będą drukowane w szarościach, proszę tak dobrać kolory, aby była między nimi różnica w wydruku czarno-białym, np. zamiast kolorów używamy szraf (różne zakreskowania, kropki);
  • Ryciny, wykresy, schematy powinny być opracowane w jednakowej czcionce, najlepiej bezszeryfowej czcionce Ariel;
  • Rysunki, tabele lub ilustracje nie mogą przekraczać wymiarów 125 mm/190 mm.

Tabele i grafiki

 

Cytowanie

 • Odniesienia do literatury należy wprowadzać w następujący sposób:

Kowalska (2006: 52) uważa, że…,

Kowalska i/and/und Kowalski (2007: 17),

Kowalska (2008a: 7), Kowalska (2008b: 7);

Jeżeli chcemy rozróżnić autorów o tym samym nazwisku to podajemy w tekście także inicjały imienia np. J. Kowalska (2009: 1), A. Kowalska (2010: 2);

 • Jeżeli cytowana praca ma dwóch autorów, należy podać obydwa nazwiska i rok publikacji w nawiasie;
 • jeśli nazwiska autorów cytowanej pozycji pojawiają się w nawiasie, to oddzielamy je znakiem &, np: This theory is very popular with children (Kowalski & Kowalska 2016: 123).
 • w przypadku cytowania ze źródeł sekundarnych, odnosimy się do nich w następujący sposób: This theory is popular with children (Kowalski 2000, after/nachfolgend Smith 2009: 145);
 • Jeżeli praca ma 3–5 autorów, należy wymienić wszystkich przy pierwszym cytowaniu, a przy każdym kolejnym jedynie nazwisko pierwszego autora z dopiskiem „et al.” oraz rokiem publikacji;
 • Między dwukropkiem po roku wydania a numerem strony należy zrobić spację;
 • Unikamy rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście, stosować jedynie odsyłacze do bibliografii.
 • Wewnątrz cudzysłowów stosować pojedynczy cudzysłów dla zaznaczenia innego cudzysłowu.
 • Cytaty umieszczamy w tekście głównym, nie kursywą, z zastosowaniem znaków cytatu.
 • Przy cytatach dłuższych niż trzy linijki należy używać czcionki Times New Roman 10 pkt., odstęp w akapicie 6 przed i po, interlinia 1; cytaty takie powinny być wcięte po obu stronach na 1,25 pkt. po prawej i lewej stronie, nie używamy w tym przypadku znaków cytatu.

Bibliografia

 • Bibliografię poprzedza śródtytuł bez numeracji nazwany odpowiednio Bibliografia, Literaturverzeichnis (niem.) lub References (ang.) (czcionka Times New Roman 12, duże litery, wyśrodkowanie i pogrubienie);
 • Nazwiska autorów podajemy w kolejności alfabetycznej. Jeśli cytujemy więcej niż jeden tekst tego samego autora, to przy kolejnej pozycji również umieszczamy jego nazwisko;
 • Jeśli zapis bibliografii zawiera odniesienia zapisane alfabetem niełacińskim, należy w nawiasach kwadratowych podać ich tłumaczenie na język, w którym jest artykuł.
 • Gdy artykuł posiada oznaczenie  DOI, należy go podać.
 • Pozycje bibliograficzne należy sformatować w następujący sposób: czcionka Times New Roman 10, pojedyncza interlinia, wysunięcie akapitu 1,25 od drugiej linijki zapisu danej cytowanej pozycji; zapis kończymy kropką;

Zapis bibliograficzny

 • Pozycja książkowa

Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

 

Nazwisko1, I. / Nazwisko2, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Fulcher, G. / Davidson, F. (2007). Language testing and assessment: An advanced resource       book. New York: Routledge.

 

W zapisie tytułów książek wydanych w języku angielskim piszemy wielką literą tylko pierwszy wyraz w tytule oraz te wyrazy, które standardowo piszemy wielką literą w języku angielskim, np. nazwy własne, określenia narodowości.

 • Artykuł w dziele zbiorowym

Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. In: I. Nazwisko (ed. lub Hrsg.), Tytuł książki (pp. X–Y /      S. X–Y). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Bryant, J. (1989). Message features and entertainment effects. In: J. J. Bradac (ed.), Message effects in communication science (pp./S. 231–262). Newbury Park, CA: Sage.

Knapp-Potthoff, A. (1997). Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als Lernziel. In: A. Knapp-Potthoff / M. Liedke (Hrsg./eds.), Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit (S. 181–205). München: Iudicium.

 • Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu (nr), strony.

Garramone, G. M. (1985). Effects of negative political advertising: The roles of sponsor and      rebuttal. Journal of Broadcasting& Electronic Media, 29 (2), 149–159.

 

W zapisie tytułów cytowanych z czasopism wydanych w języku angielskim: w tytule artykułu piszemy wielką literą tylko pierwszy wyraz w tytule oraz te wyrazy, które standardowo piszemy wielką literą w języku angielskim, np. nazwy własne, określenia narodowości. W tytule czasopisma piszemy wielką literą wszystkie wyrazy, które się w nim pojawiają oprócz przedimków i przyimków krótszych niż 5 liter. (patrz przykład powyżej).

 • Źródła internetowe

Kowalski J. (2017). Biznes plan. http://www.money.pl/biznes_plan.html

strony internetowe nie powinny być sformatowane jako hiperłącze.

Dodatkowe szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://linguistlist.org/pubs/tocs/JournalUnifiedStyleSheet2007.pdf

Redakcja prosi o przesyłanie artykułów po korekcie rodzimego użytkownika języka artykułu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją: glottodidactica@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do publikowania w czasopiśmie Glottodidactica!

 

 [1]Wytyczne zredagowano w odniesieniu do APA 6th Edition of Publication Manual of the American Psychological Association (2009). W przypadku wątpliwości można odnieść się do strony PennState University "Citation Site" lub https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/14/