Über die Evolution der polnischen Lehrpläne und Richtlinien im Fremdsprachenunterricht
PDF (Deutsch)

Słowa kluczowe

national curriculum
core curricula
syllabi
optimizing education

Jak cytować

Bielska, M. (2018). Über die Evolution der polnischen Lehrpläne und Richtlinien im Fremdsprachenunterricht. Glottodidactica, 45(2), 55–69. https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.2.02

Abstrakt

The first part of the article is devoted to the terminology connected with the notions of core curriculum and syllabi. With reference to the subject, a five-level model of working on documents is presented. After, there follows a historical outline on the evolution of documents, from the national school curriculum to the first core curricula of general education, with reference to foreign language teaching at various stages of education, which was prepared based of the analysis of legal documents. The next chapter shows a syllabus from the present-day perspective of education law, and presents its functions. It describes the results of pilot questionnaires on the functions and role of German teaching syllabi in the Polish educational system in the context of previous theoretical considerations. The article concludes with ideas on leading and optimizing the role of contemporary curricula documents

https://doi.org/10.14746/gl.2018.45.2.02
PDF (Deutsch)

Bibliografia

Bausch, K.-R. (2003). Funktionen des Curriculums für das Lehren und Lernen fremder Sprachen. In: E. Burwitz-Melzer / C. Riemer / K.-R. Bausch / H.-J. Krumm (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, 4. Auflage (S. 111–115). Tübingen: A. Francke.

Christ, I. (2016). Staatliche Regelungen für den Fremdsprachenunterricht: Curricula, Richtlinien, Lehrpläne. In: E. Burwitz-Melzer / G. Melhorn / C. Riemer / K.-R. Bausch / H.-J. Krumm (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, 6. Auflage (S. 56–60). Tübingen: A. Francke.

Edmondson, W. / House, J. (2005). Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen und Basel: A. Francke.

Funk, H. (2016). Curriculare Entwicklungsprinzipien. In: E. Burwitz-Melzer u. a. (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, 6. Auflage (S. 151–156). Tübingen: A. Francke.

Komorowska, H. (1999). O programach prawie wszystko. Warszawa: WSiP.

Komorowska, H. (2017). Kształcenie językowe w Polsce. 60 lat czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, http://jows.pl/sites/default/files/ksztalcenie_jezykowe_w_polsce_www.pdf

Konarzewski, K. (2004). Reforma oświaty. Podstawa programowa i warunki kształcenia. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Kubicka, A. (2009). Program nauczania języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum. Poziom III.O dla początkujących. Poznań: LektorKlett.

Neuner, G. (2001). Curriculumentwicklung und Lehrziele Deutsch als Fremdsprache. In: G. Helbig / L. Götze / G. Henrici / H.-J. Krumm (Hrsg.), Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch (S. 797–809). Berlin: Walter de Greuter.

Niebrzydowska, B. (2017). Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum IV etap edukacyjny (poziom IV.0 – dla początkujących i poziom IV.1.P – dla kontynuujących naukę). Poznań: LektorKlett.

Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. 2004, nr 25, poz. 220).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002, nr 51, poz. 458).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018, poz. 467).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017, poz. 356).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 1999, nr 14, poz. 129).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych (Dz.U. 1999 nr 14, poz. 130).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych (Dz.U. 2001, nr 61, poz. 625).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2009, nr 89, poz. 730).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17).

Skowronek, B. (2013). Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991, poz. 425 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59 z poźn. zm.).

Wawrzyniak, M. (2015). Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.0. Poznań:

LektorKlett. Westphalen, K. (1985). Lehrplan – Richtlinien – Curriculum. Stuttgart: Klett.

Zarządzenie nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie minimum programowego obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących (Dz.U. 1992, nr 5, poz. 25).

Zenderowska-Korpus, G. (2012). Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego i klas I-IV technikum. Poznań: LektorKlett.

Zimmermann, G. (1995). Das sprachliche Curriculum. In: K.-R. Bausch u.a. (Hrsg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, 3. Auflage (S. 135–142). Tübingen: Francke.