Deutsch als Fremdsprache, ökokratisches Konzept
PDF

Słowa kluczowe

Conception of language
Language learning / language acquisition
Inter-
trans- language relations
German as a foreign language in teaching the third language

Jak cytować

Skowronek, B. (2011). Deutsch als Fremdsprache, ökokratisches Konzept. Glottodidactica, 37, 129–140. https://doi.org/10.14746/gl.2011.37.11

Abstrakt

According to F. Grucza’s anthropocentric conception of language, learning a foreign language consists in the acquisition and reconstruction of linguistic knowledge by learners, therefore nobody can be taught a language. Relations between languages can take the form of interrelations or transrelations. Does the prestige of a particular language influence the motivation or demotivation for learning it? Which perspective (inter- or trans-) is adopted nowadays in Poland for teaching German as a foreign language?
https://doi.org/10.14746/gl.2011.37.11
PDF

Bibliografia

Bonacchi, S., 2011. Höflichkeitsausdrücke und anthropozentrische Linguistik. Serie: Języki. Kultury. Teksty. Wiedza. (Grucza, S. / Tylusińska-Kowalska A. (Hrsg.), Warszawa: Euro-Edukacja.

Götze L. 2010. Strukturdebatte des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache. Rückblick und Ausblick. In: DaF 4, 222–228.

Grucza F., 1988. Zum Begriff der Sprachkompetenz, Kommunikationskompetenz und Kulturkompetenz. In: Honsza N. /Roloff H.G. (Hrsg.), Daß eine Nation die andere verstehen möge. Festschrift für M. Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag. Amsterdam, 309–331.

Grucza F. 1989. Język a kultura, bilingwizm a bikulturyzm: lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz zbieżności. In: Grucza F. (Hrsg.), Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne. Warszawa: UW, 9–49.

Grucza F., 1993. Zagadnienia ontologii lingwistycznej. O językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu. In: Bartmiński J. (Hrsg.), Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek, Lublin: UMCS, 25–47.

Grucza F., 1997. Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki. In: Grucza F. / Dakowska M. (Hrsg.), Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa: UW, 7–21.

Grucza F., 2006. Glottodydaktyka: nauka – praca naukowa – wiedza. In: Przegląd Glottodydaktyczny 20. Warszawa: KJS, 5–26.

Grucza F., 2007a. Was kann die Linguistik leisten? Wozu angewandte Linguistik? In: Grucza, F. / Lukszyn, J. (Hrsg.), Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia. Warszawa: Euro- Edukacja, 371–383.

Grucza F., 2007b. Über den Status der Angewandten Linguistik. In: Grucza, F. / Lukszyn, J. (Hrsg.), Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia. Warszawa: Euro-Edukacja. 349–370.

Grucza F., 2011. Lingwistyka i kulturologia antropocentryczna: Co łączy, co dzieli te dziedziny? W druku.

Grucza S., 2000. Kommunikative Adäquatheit glottodidaktischer Texte – zur Kritik des sog. Authentizitätspostulats. Adekwatność komunikacyjna tekstów glottodydaktycznych – krytyka tzw. postulatu autentyczności. In: Niemiecki w Dialogu./ Deutsch im Dialog 2/1, 73–103.

Kleppin K., 2004. Mehrsprachigkeitsdidaktik = Tertiärsprachendidaktik? Zur Verantwortung jeglichen (Fremd-)Sprachenunterrichts für ein Konzept von Mehrsprachigkeit. In: Bausch K.-R. et al. (Hrsg.), Arbeitspapiere der 24. Frühlingskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen, 88–95.

Lewicka G., 2007. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: ATUT.

Olpińska M., 2009. Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych, Warszawa: Euro-Edukacja.

Puppel S., 2007. Interlingwalizm czy translingwalizm? Interkomunikacja czy trans komunikacja? Uwagi w kontekście współistnienia języków naturalnych w ramach globalnej wspólnoty kulturowo-językowo-komunikacyjnej. In: Puppel, S. (Hrsg.), Społeczeństwo – kultura – język. W stronę interakcyjnej architektury komunikacji. 79–94.

Roche J., 2008. Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik. Tübingen und Basel: A. Francke.

Watzlawick P., 2003. Kurztherapie und Wirklichkeit. München: Piper Verlag.

Wiertlewska J., 2010. W stronę nowego paradygmatu nauczania języka angielskiego w polskiej szkole w triadzie: język ojczysty – język globalny – drugi język obcy. Podejście ekolingwistyczne. (unveröffentlichte Dissertation)

Zabrocki L., 1966. Kodematische Grundlagen der Theorie des Fremdsprachenunterrichts. In: Glottodidactica 1, s. 3–42.

Zabrocki L., 1975. Kybernetische Modelle der sprachlichen Kommunikation. Wrocław – Warszawa – Kraków.