From the Poznan School of Applied Linguistics to the Cracow School of Comparative Glottodidactics. The past, the present and the future of Polish Glottodidactics
PDF (English)

Słowa kluczowe

Polish glottodidactics
comparative glottodidactics
methodology of teaching Polish as a foreign language
teaching Polish to foreigners.

Jak cytować

Miodunka, W. T., & Gębal, P. E. (2017). From the Poznan School of Applied Linguistics to the Cracow School of Comparative Glottodidactics. The past, the present and the future of Polish Glottodidactics. Glottodidactica, 43(2), 39–62. https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.2.02

Abstrakt

To present the emergence and transformation of Polish glottodidactics, the authors refer to the earlier works of Miodunka and Gębal. The former divides the post-war history of teaching PAFL into three periods: 1) the period of applying linguistics to teaching PAFL (1950–1992), 2) the period of the development of Polish glottodidactics (1993–2003), and 3) the period of Polish glottodidactics based on European standards (2004– ). The paper ends with reflections on the emergence and evolution of comparative glottodidactics.

https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.2.02
PDF (English)

Bibliografia

Bartnicka, B., Kacprzak, L., Rohozińska, E. (red.) 1992. Vademecum lektora języka polskiego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Buttler, D. 1980. Z zagadnień metodycznych początkowego kursu polszczyzny jako języka obcego. W: Lewandowski, J. (red.). Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cygal-Krupa, Z. 1986. Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym. Kraków: UJ.

Czarnecka, U. 1990. Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. Kraków: UJ.

Czerkies, T. 2012. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dąbrowska, A. 2004. Najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego. W: Seretny, A., Martyniuk, W., Lipińska E. (red.). Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas, 105–136.

Dąbrowska, A., Dobesz, U. (red.) 2014. 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka. Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT.

Dębski, R. 1996. Komputer w nauczaniu języka polskiego. Kraków: UJ.

Dębski, R. 2009. Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji. Kraków: UJ.

Gębal, P.E. 2010a. Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Gębal, P.E. 2010b. Poza granicami tradycyjnej glottodydaktyki: w stronę glottodydaktyki porównawczej. W: Kunz, T., Miodunka, W.T., Nycz, R. (red.). Polonistyka bez granic. Tom 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 67–79.

Gębal, P.E. 2013. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Gębal, P.E. 2014. Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Grucza, F. 1976. Lingwistyczne uwarunkowania glottodydaktyki. W: Grucza, F. (red.). Glottodydaktyka a lingwistyka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 7–25.

Grucza, F. 2007. Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia. Warszawa: Euroedukacja.

Janowska, I. 2010. Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych. Kraków: Universitas.

Janowska, I. 2011. Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.

Kowalonek-Janczarek, M. 2009. Die Nachbarsprache Polnisch aus einer sprachpolitischen und soziolinguistischen Perspektive im Kontext der Mehrsprachigkeit in Europa. W: Glottodidactica XXXV. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 139–150.

Kowalonek-Janczarek, M. 2010a. PaF-Unterricht in der Grenzregion Deutschland-Polen als Gegenstand glottodidaktischer Reflexion. W: Myczko, K. (red.). Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik. Frankfurt am Main w.a.: Peter Lang Verlag, 271–278.

Kowalonek-Janczarek, M. 2010b. Sprechen Sie Polnisch? Kilka uwag o sprawności mówienia Niemców uczących się języka polskiego jako języka sąsiada. W: Pawlak, M., Waniek-Klimczak, E. (red..). Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania. Poznań–Kalisz–Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 131–138.

Kowalonek-Janczarek, M., Grzywna, K. 2012. Współczesny Europejczyk joggt und biket has fun and feeling, czyli anglicyzmy jako bariera i/lub wyzwanie w nauczaniu języków sąsiada. W: Filipowicz-Tokarska, K., Chojnowski P. (red.). Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Słubice: Collegium Polonicum. 71–80.

Kurzowa Z., Zgółkowa H., 1992. Słownik minimum języka polskiego. Poznań: SAWW.

Lewandowski, J. 1969. O potrzebie badań nad nauczaniem języka polskiego cudzoziemców. W: Życie Szkoły Wyższej, nr 2. Warszawa: UW, 76–80.

Lewandowski, J. 1979. Kierunki rozwoju metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego po roku 1970. W: Przegląd Glottodydaktyczny, nr 3.

Lewandowski, J. (red.) 1980. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lewandowski, J. 1985. Nauczanie języka polskiego cudzoziemców w Polsce. Monografia glottodydaktyczna. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Lewicka, M. 2013. Kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa w dydaktyce języka arabskiego. W: Michalak-Pikulska, B., Lewicka, M. (red.). Dydaktyka języka arabskiego. Teoria – praktyka – perspektywy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Ligara, B., Szupelak, W. 2012. Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Lipińska, E., Seretny, A. (red.) 2006. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.

Martyniuk, W. 1991. Grundbaustein Polnisch. Propozycja programu nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: UJ.

Martyniuk, W. 1992a. Inwentarz intencjonalno-pojęciowy i tematyczny do nauczania języka polskiego jako obcego. W: Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 119–156.

Martyniuk, W. 1992b. Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego. Propozycja systemu certyfikatowego. W: Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 157–174.

Miodunka W.T. 1977. Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych. W: Przegląd Polonijny, nr 1. Warszawa: UW, 131–141.

Miodunka, W.T. 1980. Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych. W: Lewandowski, J. (red.). Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 46–67.

Miodunka, W.T. (red.) 1992. Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. Zbiór materiałów opracowanych przez Komisję Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Miodunka, W.T. 1999. Od Studium Języka Polskiego do Zakładu Językoznawstwa Stosowanego. 20 lat kształcenia cudzoziemców w Instytucie Polonijnym UJ. W: Miodunka, W.T., Rokicki, J. (red). Oswajanie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców w Instytucie Polonijnym UJ. Kraków: UJ, 34–48.

Miodunka, W.T. 2013. Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950– 2012. W: Dunin-Dudkowska, A., Małyska, A. (red.). 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska, procesy, tendencje. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 681–710.

Myczko, K., Skowronek, B., Zabrocki, W. 2008. Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. Urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Prizel-Kania, A. 2013. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rabiej, A., 2007. Specyfika nauczania języków obcych dzieci na przykładzie języka polskiego jako obcego (niepublikowana rozprawa doktorska). Kraków.

Seretny, A. 1998. Definicje i definiowanie. Kraków: UJ.

Seretny, A., Lipińska, E. 2005. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas.

Seretny, A. 2011. Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. Kraków: UJ.

Skowronek, B. 2013. Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Spyt, A. 1999. Z dziejów nauczania cudzoziemców języka polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. W: Miodunka, W., Rokicki, J. (red.). Oswajanie chrząszcza w trzcinie, czyli o kształceniu cudzoziemców Instytucie Polonijnym UJ. Kraków: UJ: 26–33.

Zajdler, E. 2010. Glottodydaktyka sinologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Żurek, A., Stankiewicz, K. 2014. Ukryty program nauczania polskiego i niemieckiego jako języków obcych. Konteksty kulturowe. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem.