Language Planning Activities and Policy – the Case of Poland
PDF (English)

Słowa kluczowe

language policy and planning
protection
totalitarian era
the Polish Language Act.

Jak cytować

Kuźniak, M., & Mańczak-Wohlfeld, E. (2017). Language Planning Activities and Policy – the Case of Poland. Glottodidactica, 43(2), 63–83. https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.2.03

Abstrakt

The paper examines the way and the extent to which language policies have affected the development of the Polish language especially in recent times, since the so-called end of the communist era. The discussion revolves round the Polish Language Act of 1999 which set the rules appropriate to ‘protecting’ Polish from ‘foreign influences’ (English in particular). Subject to examination is the Act’s origins, the government’s motives for it, as well as amendments the Act has undergone since it was first promulgated in 1999 and the justifications for them. Finally, the paper addresses various practical implications stemming from the Act and manifested in a number of more or less spectacular actions taken by the competent bodies and authorities in order to protect the Polish language.
https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.2.03
PDF (English)

Bibliografia

Bugajski, M. 2005. Przeszłość i przyszłość polityki językowej w Polsce. In: Gajda, S., Markowski, A., Porayski-Pomsta, J. (eds.). Polska polityka komunikacyjno-językowa wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 74–81.

Buttler, D., Kurkowska, H., Satkiewicz, H. 1976. Kultura języka. Warszawa: PWN.

Cooper, R.L. 1989. Language Planning and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Fisiak, J. 1961. Zapożyczenia angielskie w języku polskim. Unpublished PhD diss. (University of Lodz).

Fisiak, J. 1986. The word-formation of English loan-words in Polish. In: Viereck, W., Bald, V.D. (eds.). English in Contact with Other Languages. Studies in Honour of Broder Carstensen on the Occasion of His 60th Birthday. Budapest: Akademia Kiodó, 253–263.

Gajda, S. 1999. Program polskiej polityki językowej (rozważania wstępne). In: Mazur, J. (ed.). Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 37–46.

Hornbereger, N.H. 2006. Frameworks and models in Language Policy and Planning. In: Ricento, T. (ed.). An Introduction to Language Policy. Theory and Method. Oxford: Blackwell Publishing, 24–41.

Kołodziejek, E. 2008. Nowa jakość polszczyzny: zagrożenie czy szansa. In: Cygal-Krupa, Z. (ed.). Współczesna polszczyzna: stan, perspektywy, zagrożenia. Kraków: Księgarnia Akademicka, 33–40.

Lubaś W. (ed.). 1977. Socjolingwistyka 1. Polityka językowa. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Mańczak-Wohlfeld, E. 2000. Tendencje purystyczne we współczesnym języku polskim. In: Mańczak-Wohlfeld, E. (ed.). Studia linguistica in honorem Stanislai Stachowski. Kraków: Wydawnictwo UJ, 93–97.

Mańczak-Wohlfeld, E. 2002. Polish. In: Görlach, M. (ed.). English in Europe. Oxford: Oxford University Press, 213–228.

Mańczak-Wohlfeld, E. 2004. Does the spread of English constitute a threat to Polish? In: Duszak, A., Okulska, A. (eds.). Speaking from the Margin. Global English from a European Perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang, 177–188.

Mańczak-Wohlfeld, E. 2008. The impact of English on Polish: Myth or truth. Kwartalnik Neofilologiczny LX, 3–8.

Mańczak-Wohlfeld, E. (ed.). 2010. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mańczak-Wohlfeld, E., Witalisz, A. The influence of English on Polish morphology, forthcoming.

Markowski, A. 2009. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miodek, J. 2010. Słownik polsko@polski z Miodkiem. Wrocław: Wydawnictwo Marina.

Mostowski, P., Żukowski, W. 2001. Ustawa o języku polskim: komentarz. Warszawa: Wydawnictwo prawnicze. LexisNexi.

Nettmann-Multanowska, K. 2003. English Loanwords in Polish and German after 1945: Orthography and Morphology. Franfurt am Main: Peter Lang.

Przygoński, K. Sociolinguistic Aspects of the Functioning of English in Post-1989 Poland. Franfurt am Main: Peter Lang.

Walczak, B. 1987. Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Wiertlewski, S. 2011. „Wielopodmiotowość współczesnej polskiej polityki językowej”. In Koutny, I., Nowak, P. (eds.). Language, Communication, Information 6, 99–107.

http://stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl/ (ED: April, 2016).

http://www.certyfikatpolski.pl/en/ (ED: April, 2016).

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96:co-polacy-sdzo-jzyku-polskim-wyniki-badania-cbos&catid=45&Itemid=55 (ED: May 2016).

https://linguistlist.org/issues/5/5-735.html (ED: May, 2016).

https://pl.wikipedia.org/wiki/II. Rzeczpospolita#Demografia (ED: March, 2016).

https://www.sciesielski.republika.pl/varia/mniejnar.html (ED: March, 2016).

https://www.rjp.pl (ED: April, 2016).

https://www.rjp.pl/en (ED: April, 2016).

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Glottodidactica są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Glottodidactica udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Glottodidactica pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.