Academic youth as a representative of a new phase in a social development. On the condition of identity in early adulthood1

Main Article Content

Alicja Ławiak

Abstrakt

Ławiak Alicja, Academic youth as a representative of a new phase in a social development. About the condition of identity in youthfulness. Culture – Society – Education no 2(16) 2019, Poznań 2019, pp. 235–244, Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-0422. DOI 10.14746/kse.2019.16.15.


The post-modern reality, including the multitude of changes and expanding volumes of offers force the individual to continually redefine themselves. A person existing in contemporary reality is permanently on the search for their identity, in order to finally find the most suitable one, which (as it usually turns out nowadays) does not exist. Youths make a choice within the range of education offers. They more often than not decide to study, with studying being the reason for delaying the moment of entry into adulthood and taking over social roles that are specific for the period of young adulthood. In making this choice, young people enter the phase of so-called emerging adulthood, which for a while now has been a new, separate phase of development, fitting in between adolescence and young adulthood. They are not passing through the complex process of puberty any more, however, they do not always have a mature identity. They find themselves in a period characterised by intense exploration. The article attempts to describe the specifics of this stage, additionally presenting an overview of studies on the mode of coping with issues of identification characterising the early adulthood period.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Brzezińska A. (2003), Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia? Remedium vol. 122, no 4, pp. 1–3.
 2. Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2016), Psychologia rozwoju człowieka, Sopot.
 3. Brzezińska A., Piotrowski K. (2009), Diagnoza statusów tożsamości w okresie adolescencji, wyłaniającej się dorosłości i dorosłości za pomocą Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS), Przegląd Psychologiczny no 47, pp. 93–109.
 4. Brzezińska A., Piotrowski K., Kaczan R., Rękosiewicz M. (2011), Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka no. 4, pp. 67–107.
 5. Cybal-Michalska A. (2014), Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków.
 6. Czerepaniak-Walczak M. (2007), Stereotypy młodzieży – konieczność i możliwość odczarowania młodości, [in:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (eds.), Wychowanie. Pojęcia – procesy –konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, Gdańsk, vol. 1.
 7. Czyżowska D., Gurba E., Białek A. (2012), Typ orientacji społecznej a sposób konstruowania własnej tożsamości przez młodych dorosłych, Psychologia Rozwojowa 17 no. 3, pp. 57–68.
 8. Gurba E. (2010), Związek między stylami tożsamości i jakością relacji z rodzicami u młodzieży gimnazjalnej i licealnej, Psychologia Rozwojowa 15, no. 4, pp. 79–92.
 9. Krauze-Sikorska H. (2013), Tworzenie tożsamości społecznej i przynależności grupowej w Internecie, [in:] H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych, Poznań.
 10. Liberska H. (2003), Realizacja zadań rozwojowych dorosłości a rozwój indywidualny, [in:] B. Harwas-Napierała (ed.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Poznań.
 11. Malinowska K., Sobczak W. (2016), Statusy tożsamości a style tożsamości u progu dorosłości, [in:] A. Brzezińska, W. Syska (eds.), Ścieżki wkraczania w dorosłość, Poznań.
 12. Oleś P. (2011), Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa.
 13. Rękosiewicz M. (2016), Typy partycypacji społecznej na przełomie dorastania i dorosłości, [in:] A. Brzezińska, W. Syska (eds.), Ścieżki wkraczania w dorosłość, Poznań.
 14. Senejko S. (2007), Style kształtowania tożsamości u młodzieży a ustosunkowanie wobec zagrożeń, [in:] B. Harwas-Napierała, H. Liberska (eds.), Tożsamość a współczesność, Poznań.
 15. Syska W. (2016), Diagnoza i pomoc psychologiczna dla młodzieży. Rekomendacje na podstawie
 16. wyników badań, [in:] A. Brzezińska, W. Syska (eds.), Ścieżki wkraczania w dorosłość, Poznań.
 17. Wysocka E. (2010), Doświadczanie życia w młodości – problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania, Katowice.
 18. Wysocka E. (2013), Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia – współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości. Analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kwartalnik I, pp. 69–96.