„Odrodzenie“ czesko-słowackich studiów porównawczych. Nowa asocjacja w drodze

Main Article Content

Miloš Zelenka

Abstrakt

Artykuł informuje o obecnym stanie czeskiej i słowackiej myśli dotyczącej literatury porównawczej z pozycji metod, obszarow tematycznych i bazy instytucjonalnej. Czeska i słowacka komparatystyka tworzyly dopełniającą się całość: z jednej strony była to slawistyczna tradycja wychodząca z estetyki strukturalnej (S. Wollman), a z drugiej zmierzająca do rozwoju teorii międzyliterackości i interdyscyplinarnych studiów nad literaturą światową (D. Ďurišin). Naruszenie tej „symbiozy“ na przełomie lat 80.-90. ubiegłego stulecia oznaczało utratę kontaktu z komparatystyką w świecie. Celem nowopowstałej Czesko-Słowackiej Asocjacji Literatury Porównawczej z oficjalną siedzibą w Instytucie Światowej Literatury Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie jest wspieranie badań czeskich i słowackich w tym zakresie. Badacze, ktorzy są członkami Asocjacji w roku 2013 uczestniczyli w XX Światowym Kongresie Literatury Porównawczej w Paryżu (AILC/ICLA), gdzie prezentowali anglojęzyczny numer czasopisma„World Literature Studies“ zatytułowany Comparative Literary Studies as Cultural Criticism. W lutym 2015 roku w Bratysławie odbyla się pierwsza wspólna konferencja czeskich i słowackich komparatystów („Slavica Litteraria“ 18, 2015, z. 1). Na XXI kongres AILC w Paryżu 2016 czescy i słowaccy komparatyści we współpracy z kolegami z zagranicy przygotowali panel Old and New Concepts of Comparative Literature in the Globalized World. Współczesna czeska i słowacka komparatystyka, która wychodzi z założenia, że teoretyczny i metodologiczny dyskurs dokonuje się w różnych językach i stosunkach władzy, odwołuje się do związków z nośnymi tradycjami modernizmu, w których znajduje inspirację do badań poetyki historycznej i teorii międzyliterackości, zamierzając w stronę studiów nad tożsamością kultur, postkolonializmu i studiów regionalnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
RUCH KOMPARATYSTYCZNY W EUROPIE ŚRODKOWEJ

Bibliografia

 1. Corbineau-Hoffmannová Angelika. Úvod do komparatistiky. Praha: Akropolis, 2007.
 2. Červeňák Andrej. Reflexie esteticko-antropologické. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2008.
 3. Ďurišin Dionýz et al. Osobitné medziliterárne spoločenstvá 1-5. Bratislava: Veda, 1987-1993.
 4. Ďurišin Dionýz. Čo je svetová literatura? Bratislava: Obzor, 1992.
 5. Ďurišin Dionýz. Problémy literárnej komparatistiky. Bratislava: nakladatelství SAV, 1967.
 6. Ďurišin Dionýz. Teória medziliterárneho procesu I. Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV, 1995.
 7. Ďurišin Dionýz. Teória literárnej komparatistiky. Bratislava: Tatran, 1985.
 8. Gáfrik Róbert, Zelenka Miloš, eds. Comparative Literary Studies as Cultural Criticism. World Literature Studies 5 (2013).
 9. Gáfrik Róbert. Od významu k emóciam. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teorie. Trnava: Typi Universitatis Trnaviensis, 2012.
 10. Guillén Claudio. Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy. Praha: Triáda, 2008.
 11. Hlôšková Hana, Zelenková Anna, eds. Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I-II. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV, 2006.
 12. Hrabák Josef. Literární komparatistika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.
 13. Konstantinović Zoran. Vergleichende Literaturwissenschaft. Bestandsaufnahme und Ausblicke. Bern – Frankfurt am Main – New York – Paris: Verlag P. Lang, 1988.
 14. Koprda Pavol. Teórie medziliterárnosti 20. storočia I. Medziliterárny proces VI. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2009.
 15. Koprda Pavol. Teórie medziliterárnosti 20. storočia II. Medziliterárny proces VII. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2010.
 16. Koprda Pavol. „Ústup od štrukturalizmu jako metodológie literatúry v 60. rokoch“. Medziliterárny proces I. Slavica. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2003.
 17. Popovič Anton. Štrukturalizmus v slovenskej vede, 1931–1949. Dějiny, texty, bibliografia. Martin: Matica slovenská, 1970.
 18. Svatoň Vladimír, ed. Kultura a místo. Studie z komparatistiky III. Praha: Filozofická fakukulta UK, 2001.
 19. Svatoň Vladimír, ed. Mezi okrajem a centrem. Studie z komparatistiky II. Praha: Filozofická fakukulta UK, 1999.
 20. Svatoň Vladimír, ed. Román a génius loci. Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Praha: Filozofická fakukulta UK, (undated).
 21. Svatoň Vladimír, ed. Studie z komparatistiky: Kontext – překlad – hranice. Praha: Filozofická fakukulta UK, 1996.
 22. Tureček Dalibor, ed. Komparatistika a národní literatura. Brno: Host, 2009.
 23. Wollman Slavomír. Česká škola literární komparatistiky. Praha: Karlova univerzita, 1989.
 24. Wollman Slavomír. Porovnávacia metóda v literárnej vede. Bratislava: Tatran, 1989.
 25. Zelenka Miloš. Comparative Literature and Area Studies. České Budějovice: nakladatelství V. Johanus, 2012.
 26. Zelenka Miloš. Komparatistika v kulturních souvislostech. České Budějovice: nakladatelství V. Johanus, 2012.
 27. Zelenka Miloš. Vybrané kapitoly z dějin česko-slovenské literární komparatistiky. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií 2015.