Warianty narracji geokulturowej (praktyki muzealizacji – postmonarchiczne wzorce mówienia)

Main Article Content

Kornélia Farago

Abstrakt

Możliwości narratologii geokulturowej powinny być rozpatrywane pomiędzy badawczymi trendami, wzmacniającymi fikcyjne koncepcje, które umożliwiają przyglądanie się kulturze przede wszystkim przy użyciu terminów przestrzennych, a także umożliwiają formułowanie dzięki nim pytań o historyczne usytuowanie, a także które koncentrują uwagę na czasowych wymiarach cząstki „geo” w ‘geokulturze’. Jest to główne pytanie o szczególne atrybuty, które sygnalizują, nawet pomimo narracyjnego zróżnicowania w swoich językach i etniczności, że przynależą do jednej i tej samej przestrzeni kulturowej oraz że ich „punkty widzenia są wzajemne”, i że tylko w nich są sygnalizowane odzielone-oddzielające ślady wielokrotnie aktualizującego się systemu. Analizy miejsc w poetyce prozy w ramach narratologii geokulturowej łączą się z interpretacjami relacji: z przestrzenią, obszarem, okolicą, terytorium, granicą; badają odgraniczenia miejsc od kultury, które są różnymi manipulacjami pojęć: stałości zamiast zmienności, idei „nieustannej transformacji”, czynników zmiennych, przemieszczonej i odfunkcjonalizowanej struktury bycia, znaczenia obiektów, paradoksu doświadczenia podobieństwa pojawiającego się w różnicach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
GEOPOETYKA

Bibliografia

 1. Assmann Jan, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrában. Budapest 1999.
 2. Assmann Jan, Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie, polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Wstęp i redakcja naukowa R. Traba. Warszawa, Wydawnictwo UW 2008.
 3. Mitchell W. J. T., Birodalmi táj. Tézisek a tájképről. „Cafe Babel” 1991, nr 1, s. 30.
 4. Vielikić Dragan, Dosije Domaševski. Beograd, Stubovi kulture 2003.
 5. Vielikić Dragan, Domaszewsky-dosszié. Przeł. A. Bognár. Budapest 2006.
 6. Woldan Alois, Német kölcsönzések mint a cs. és kir. Monarchia kulturájának univerzáliái, [w zbiorze:], „Azok a szép (?) napok”. Tanulmányok a Monarchia irodalmairól. Red. I. Fired, Z. Kelemen. Szeged 1996, s. 87.
 7. Ugrešić Dubravka, Ministerstwo bólu. Przeł. D. J. Ćirlić. Wołowiec, Czarne 2006, s. 71–72.
 8. Végela Laszló, Lemondás és megmaradás. Esszék. Cerépfalvi, Budapest 1992.
 9. Végela Laszló, Peremvidéki élet. Esszék. Újvidék 2000.
 10. Végela Laszló, Exterritórium. Ezredvégi jelenetek. Pécs 2000.
 11. Végela Laszló, Hontalan esszék (1981–2001). Pécs 2003.
 12. Tolnai Otto, Poeta ze smalcu. Powieść z wywiadu radiowego. Pyta Lajos Parti Nagy. Przeł. A. Górecka. Warszawa, PIW 2012, s. 99.
 13. Groys Boris, A muzeális múzsa története és logikája. „Vulgó” 1991, nr 1, s. 207.
 14. Przyłębski Andrzej, Gadamer. Warszawa, Wiedza Powszechna 2006, s. 248–271.
 15. Heidegger Martin, Drogi lasu. Przeł. J. Gierasimuk. Warszawa, Aletheia 1997, s. 30–31.
 16. Vasagyi Mária, Silentium album. Újvidék 2002.
 17. Bence Erika, Föld felett, ég alatt, w: „Ibolya utca”. Novellák. Újvidék 2001, s. 8.
 18. Láng Zsolt, Szabolcsi Borbála Heti rendje. „Itthonnév”, Kolozsvár 2005, s. 49.
 19. Ugrešić Dubravka, A jugó mitológia lexikona. (A nostalgia az agy szubverziv tevékenysége). „Magyar Lettre Internationale” 2005, z. 58, s. 13–14.
 20. Petrinović Franja, A szimmetria utolsó tolmácsa. Részlet a regényből. Ford. Gyuráki Sarolta. „Híd” 2008, nr 5, s. 51–70.
 21. Danto Arthur C., Az absztrakt expresszionista kólásüveg, w: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészet? Budapest 1977, s. 178.
 22. Iser Wolfgang, Az értelmezés világa. Budapest 2004, s. 67.
 23. Miler Deniel, Artefakti i značenje predmeta. „Treči program” 2005, nr 125/126, s. 248–273.