Wobec nie-miejsca. Myślenie przestrzenią w twórczości Ádáma Bodora

Main Article Content

Kinga Piotrowiak-Junkiert

Abstrakt

Artykuł prezentuje analizę koncepcji przestrzeni w twórczości Ádama Bodora (Okręg Sinistra, Wizyta arcybiskupa). Konstrukcja powieści węgierskiego pisarza pozwala stwierdzić, że mamy w tych powieściach do czynienia ze szczególną formą fabularnej przestrzeni. Bodor opisuje miejsca, które nie istnieją w rzeczywistości pozatekstowej, nadając im jednak nazwy, które stają się rodzajem wskazówki, podpowiedzi. Czytelnik z łatwością może dekodować nazwy przygranicznych terenów opisywanych w tej twórczości. Bodor opiera swój koncept także na fiozofii wpisanej w zaburzenie cyklicznych procesów przyrody, metaforach totalitarnego świata, byciu wiecznym tułaczem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
MITY I MIEJSCA

Bibliografia

 1. Bodor Ádám, Okręg Sinistra. Przeł. M. Komorowska. Wołowiec,Czarne 2001.
 2. Bodor Ádám, Zapach więzienia. Odpowiedzi na pytania Zsófi Balla (na podstawie wywiadu radiowego). Przeł. M. Komorowska-Fotek. Wołowiec, Czarne 2004.
 3. Bodor Ádám, Wizyta arcybiskupa. Przeł. M. Komorowska-Fotek. Wołowiec, Czarne 2002.
 4. Bodor Ádám, Z powrotem do uszatej sowy. Przeł. M. Komorowska-Fotek, T. Olszański, E. Sobolewska. Wołowiec, Czarne 2007.
 5. Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce. Przeł. A. Morawińska. Wstęp K. Wojciechowski. Warszawa, PIW 1987.
 6. Przestrzeń i literatura. Red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1978.
 7. Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Red. S. Kapralski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010.
 8. Pogranicza: przestrzeń kulturowa. Olsztyn 2007.
 9. Przestrzeń w kulturze i literaturze. Red. i wstęp E. Borkowska. Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, PARA 2006.
 10. Toporow Władimir, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Żyłko. Kraków, Universitas 2003.
 11. Czas i przestrzeń w prozie XIX i XX wieku. Red. Cz. Niedzielski i J. Speina. Toruń, Wydawnictwo UMK 1990.
 12. Fodor Györgyi, Az érsek szava. Bodor Ádám és Érsek látogatása című könyvéről és Kamondi Zoltán filmadoptációjáról – tanulmány, w: http://www.lato.ro/article.php/Az-%C3%A9rsek-szava/1499/ (data dostępu: 10.06.2012 r.).
 13. Faragó Kornelia, Szituatív térszerkezetek. A dinamikus-poláris formáltság, w: K. Faragó, Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben. Újvidék 2001, s. 129.
 14. Boros Enikő, A Sinistra körzet motívumhálója. „Korunk” 2003, nr 5, s. 101.
 15. Ács Margit, Az erdő démonikus vonzása. „Holmi” 1992, nr 12, s. 1880.
 16. Szirák Peter, A regionalitás és a posztmodern kánon a XX. századi magyar irodalomban, w: Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Red. A. Görömbei. Debrecen 2000, s. 40.
 17. Pozsvai Györgyi, Tér-idő, w: Bodor Ádám. Pozsony, Kalligram 1998, s. 149.
 18. Angyalosi Gergely, A kiismerhetetlen remekmű. „Hiány” 1992, nr 9, s. 18.
 19. Alexy Károly, A hely, ahol lak(t)unk. „Hitel” 1992, nr 4, s. 82.
 20. Faragó Kornelia, Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben. Újvidék 2001, s. 8.
 21. Bodor Ádám, Milyen is a hágó? Válogatott novellák, karcolatok. Budapest 1980.