THE MELANCHOLY OF THE BORDERLAND DISCOURSE

Main Article Content

Dariusz Skórczewski

Abstract

In seeking to answer the question why Poles are having difficulties in recognizing and critically describing their present postcolonial identity, the author refers to the notion of melancholia as an important interpretative category for illuminating the postcolonial condition of Poland in relation to its former Eastern territories, known as “Borderlands,” and accounting for the nation’s present problematic self-definition. The paper adopts the Freudian concept of melancholia to the study of discursive practices of the so-called Polish “Borderland” discourse. This discourse reinforces the view that Poles are in a condition of Freudian melancholia and subtly encourages the Poles to remain in such a condition. While traditional critical approaches to a great extent implicitly smuggle the attitude of yearning for the splendid past of the Polish-Lithuanian Republic and thus prevent Poles from coming to terms with their postcolonial condition as both “colonisers” and colonised, the prospective postcolonial studies in the “Borderland” discourse should not stop at the critique of this status quo. Instead, it should make the Polish postcolonial melancholia an object of scrutiny by placing this melancholia within the broader context of Russian and Soviet colonialism. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Skórczewski, D. (2012). THE MELANCHOLY OF THE BORDERLAND DISCOURSE. Porównania, 11, 125-138. https://doi.org/10.14746/p.2012.11.11180
Section
Articles

References

 1. Gilroy Paul, Postcolonial Melancholia. New York 2005.
 2. Freud Zygmunt, Żałoba i melancholia. Przeł. B. Kocowska, w: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud, człowiek i dzieło. Wrocław, Zakłda Narodowy im. Ossolińskich 1991, s. 295.
 3. Kasperski Edward, Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funkcje, w: Kresy. Dekonstrukcja. Red. K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryn. Poznań, PTPN 2007, s. 92.
 4. Beauvois Daniel, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Przeł. K. Rutkowski. Lublin, Wydawnictwo UMCS 2011.
 5. Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 9: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1994.
 6. Bakuła Bogusław, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki). „Teksty Drugie” 2006, nr 6.
 7. Hadaczek Bolesław, Kresówki (Kresy w literaturze polskiej). Szczecin 2011, s. 145–146.
 8. Kieniewicz Jan, Ekspansja. Kolonializm. Cywilizacja. Warszawa, Wydawnictwo DiG 2008, s. 170–171.
 9. Jedlicki Jerzy, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa, Czytelnik 1978.
 10. Sawicki Stefan, Czym jest poezja?, w: Wartość – sacrum – Norwid. Lublin, Wydawnictwo KUL 1994.
 11. Ritz German, Kresy polskie w perspektywie postkolonialnej, w: Nieobecność: pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Red. H. Gosk, B. Karwowska. Warszawa, Elipsa 2008, s. 118.
 12. Dąbrowski Mieczysław, Nierzeczywista rzeczywistość. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza. Warszawa, Elipsa 2004.
 13. Bhabha Homi, Representation and the Colonial Text: A Critical Exploration of Some Forms of Mimeticism, w: The Theory of Reading. Red. F. Gloversmith. Brighton 1984, s. 97.
 14. Kowalczyk Andrzej Stanisław, Rozpad języka poprzedził trąbę jerychońską… List Jerzego Stempowskiego do Marii Czapskiej. „Regiony” 1995, nr 2, s. 105.
 15. Łozowska Katarzyna, Postcolonial studies. Przypadek polski, w: 20 lat literatury polskiej 1989–2009. Idee, ideologie, metodologie. Red. A. Galant, I. Iwasiów. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe US 2008, s. 152.
 16. Žižek Slavoj, Melancholy and the Act. „Critical Inquiry” Summer 2000, nr 4 (26), s. 660.
 17. Wasyl Franciszek, Kresy wschodnie jako kolonialna metafora historiografii polskiej: postkolonialna perspektywa badań historiografii narodowej, w: Obcy – Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności. Red. P. Cieliczko, P. Kuciński. Warszawa, IBL PAN 2008, s. 77.
 18. Żakiewicz Zbigniew, Polska jest wciąż Kresami. „Ethos” 1992, nr 2/3, s. 293.
 19. Johnson Stephen, Style charakteru. Przeł. B. Mizia. Poznań,Zysk i S-ka 1998, s. 56.
 20. Dunin Kinga, Literatura polska czy literatura w Polsce? „Ex Libris” Marzec 1994, nr 48.
 21. Bujnicki Tadeusz, O problemach kultury i literatury pogranicza. Kilka impresji badawczych, w: Aktual’nye problemy inoz’emnoy filologii: lingvistyka ta literaturoznavstvo. Mizhvuzivski zbirnik naukovykh statej. Vipusk 1, Nizhin 2007, s. 185.
 22. Łozowska Katarzyna, „Obca” ojczyzna: szkice i eseje historycznoliterackie. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe US 2004, s. 89.
 23. Chrzanowski Tadeusz, Kresy czyli obszar tęsknot. Kraków, Wydawnictwo Literackie 2001, s. 7.
 24. Said Edward, Orientalizm. Przeł. W. Kalinowski. Warszawa 1991, s. 467.
 25. Bakuła Bogusław, Kilka uwag na temat komparatystyki integralnej, w: Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznań 2000.
 26. Panas Władysław, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1995.
 27. Ankrava Sigma, The Postcolonial Syndrome and Identity Crisis in Latvia. „Scientific Papers University of Latvia” 2004, t. 666: Literature, Folklore, Arts, s. 26.
 28. Smith A. D., Etniczne źródła narodów. Przeł. M. Głowacka-Grajper. Kraków 2009.
 29. Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów. Red. P. Kowal, J. Ołdakowski, M. Duchniak. Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej 2002, s. 316.
 30. Shkandrij Myroslav, Russia and Ukraine: Literature and Discourse of Empire from Napoelonic to Postcolonial Times. Montreal 2001.
 31. Dybel Paweł, Melancholia – gra pozorów i masek. Koncepcja melancholii Sigmunda Freuda, w: Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan. Kraków, Universitas 2000, s. 150.
 32. Jarzębski Jerzy, Exodus (ewolucja obrazu kresów po wojnie), w: W Polsce czyli wszędzie. Warszawa, Pen 1992, s. 129.