Sztuka błądzenia. Karla Čapka i Sándora Máraiego podróże literackie

Main Article Content

Agnieszka Janiec-Nyitrai

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest filozofii podróżowania i poznawania przestrzeni zarysowanym w tekstach podróżniczych Karla Čapka (Listy z podróży) i Sándora Máraiego (W podróży). Kluczowymi kwestiami poruszanymi w artykule są bunt przeciwko masowości przeżycia, poszukiwanie nowego spojrzenia na świat, protest przeciwko bezmyślnemu oglądaniu świata, a także, wyraźnie widoczna w tekstach obu pisarzy, niechęć do banalizacji procesu poznawczego, który powinien być pojmowany jako aktywny i twórczy stosunek do poznawanej rzeczywistości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
REPORTAŻ I PODRÓŻ

Bibliografia

 1. Pató Marta, Dětství jako obraz ztracené měšťanské idyly (případ Karla Čapka a Sándora Máraiho), w: Od početí ke školní brašně . Sborník z odborného semináře konaného 29. – 30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Red. M. Halířová. Pardubice 2008, s. 165–178
 2. Pató Marta, Sándor Márai i Karel Čapek – autorzy prozy mieszczańskiej? w: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918. Red. J. Goszczyńska. Warszawa, Wydawnictwo UW 2008, s. 338–352.
 3. Márai Sándor, W podróży. Wybór i przekład T. Worowska. „Zeszyty Literackie”, Warszawa 2011, s. 86.
 4. Mocná Dagmar, Čapkův Krakatit – předzvěst postmoderny? „Tvar” 1994, nr 2, s. 6–7.
 5. Hrabal Jiří, K recepci Čapkova Foltýna: Omyly v předpokladech a cílech interpretace narativní literatury. „ Acta Universitatis Palackianae Olomucen sis. Facultas Philo sophica. Moravica” 2006, t. 6, s. 87–97.
 6. Tichý Martin, Kritické dílo čapkovské generace. Opava 2009.
 7. Worowska Teresa, Wielki nieznajomy, w: S. Márai, Wyznania patrycjusza . Przeł. T. Worowska. Warszawa, Czytelnik 2005, s. 497.
 8. Rónay László, Sándor Márai. Budapest 2005.
 9. Fried István, Író esőköpenyben. Márai életének, pályájának emlékezete. Budapest 2007.
 10. Bolecki Władysław, Exile Diaries: Sándor Márai, Gustaw Herling-Grudziński and Others. Eight Issues of Comparison. Exile Autobiographical Exile Writing , w: The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium . Red. J. Neubauer, B. Zs. Török. Berlin – New York 2009, s. 422–431.
 11. Szladowski M., „Starzenie obserwuję w sobie, na sobie tak, jak coś w rodzaju przygody“. Starość Sándora Máraiego. w: Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze. Red. A. Gleń , I. Jokiel, M. Szladowski. Opole 2008, s. 49–56.
 12. Čapek Karel, Listy z podróży. Przeł. P. Godlewski. Warszawa, Wyd. W.A.B. 2011, s. 572.
 13. Márai Sándor, W podróży. Przeł. T. Worowska. Warszawa, Czytelnik 2011, s. 204.
 14. Cieślik Krzysztof, Wędrowiec z wyboru. (recenzja książki: S. Márai, „W podróży”). „Polityka” 2012, nr 2843, s. 64.
 15. Rybicka Elżbieta, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków, Universitas 2006, s. 481.
 16. Dziadek Adam, Atopia – stadność i jednostkowość . „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2, s. 242–243.
 17. Szkłowski Wiktor, Sztuka jako chwyt, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia t. II, cz. III. Wybrała S. Skwarczyńska. Kraków, Wydawnictwo Literackie 1986, s. 18–19.
 18. Zaleski Marek, Formy pamięci: o przedstawieniu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa, Print 1996, s. 70–71.