Surrealist Signatures of Bogdan Bogdanović

Main Article Content

Kinga Siewior

Abstract

The main goal of the article is to explore relations of literature and architecture in works of Bogdan Bogdanović, the Serbian architect, writer, politician and dissident. The author focuses on surrealist influences that pervade Bogdanović’s work i.e. famous memorials of WWII, sketches, political and architectural essays and autobiographical narratives. Analyzing both aesthetic and ideological aspects of surrealist signatures etched into this ouvre, the author defines them as a subversive strategy aimed against the communist discourse of Yugoslavia as well as against the modernist discourse of postwar architecture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Siewior, K. (2021). Surrealist Signatures of Bogdan Bogdanović. Porównania, 28(1), 257-283. https://doi.org/10.14746/por.2021.1.12
Section
Articles
Author Biography

Kinga Siewior, Jagiellonian University in Kraków

Kinga Siewior – dr, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych oraz członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się geopoetyką i kulturowymi studiami nad migracjami oraz środkowoeuropejskimi politykami i poetykamipamięci. Ostatnio opublikowała monografię Wielkie poruszanie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej (2018). Obecnie pracuje nad projektem o emocjach w socjalizmie. E-mail: k.siewior@uj.edu.plORCID: 0000–0002–6858–233X

References

 1. Literatura podmiotu:
 2. Bogdanović Bogdan (1958), Mali urbanizam, Narodna prosveta, Sarajevo.
 3. Bogdanović Bogdan (1963), Zaludna mistrija: doktrina i praktika bratstva zlatnih (crnih) brojeva, Nolit, Beograd.
 4. Bogdanović Bogdan (1966), Urbanističke mitologeme, Vuk Karadžić, Beograd.
 5. Bogdanović Bogdan (1976), Urbs i logos, Gradina, Niš.
 6. Bogdanović Bogdan (1982), Gradoslovar, Vuk Karadžić, Beograd.
 7. Bogdanović Bogdan (1983), Povratak grifona: crtačka heuristička igra po modelu Luisa Karola, Jugoart, Beograd.
 8. Bogdanović Bogdan (1988), Mrtvouzice: Mentalne zamke staljinizma, August Cesarec, Zagreb.
 9. Bogdanović Bogdan (1990), Knjiga kapitela, Svjetlost, Sarajevo.
 10. Bogdanović Bogdan (1993), Grad kenotaf, Durieux, Zagreb.
 11. Bogdanović Bogdan (2001a), Glib i krv, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd.
 12. Bogdanović Bogdan (2001b), Ukleti neimar, Mediterran Publishing Novi Sad.
 13. Bogdanović Bogdan (2009), Zelena kutija. Knjiga snova, Mediterran Publishing, Novi Sad.
 14. Bogdanović Bogdan (2013), Gradovi su bića, w: Ukleti neimar/The Doomed architect, red. Sonja Leboš, AIIR, Split, s. 21–39.
 15. Bogdanović Bogdan, Ideenskizzen, nachträgliche Studien (Az W Inv. Nr.: N5–49–12-P).
 16. Bogdanović Bogdan, Fantasiedarstellungen, Skizzen (Az W Inv. Nr.: N5–49–20-P).
 17. Bogdanović Bogdan, Ideographishe Planimetrien (Az W Inv. Nr.: N5–55–18-P).
 18. Literatura przedmiotu:
 19. Benjamin Walter (1975), Surrealizm. Ostatnie migawki z życia europejskiej inteligencji, przeł. Janusz Sikorski, w: tenże, Twórca jako wytwórca, wyb. Hubert Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 260–276.
 20. Bogdan Bogdanović. Memoria und Utopie in Tito-Jugoslawien (2009), Architektur Zentrum Wien, Wieser, Klagenfurt.
 21. Bogdanović Bogdan, Seiss Reinhard (2011), A time traveller trough dream worlds, „Serbian Architectural Journal”, nr 3, s. 89–95.
 22. Breton Andre (1973), Drugi manifest surrealizmu. Fragmenty, w: Surrealizm. Teoria i praktyka literacka, red. i przeł. Adam Ważyk, Czytelnik, Warszawa, s. 125–148.
 23. Breton Andre (1980), Manifest surrealizmu, przeł. Artur Sandauer, w: Antologia współczesnej estetyki francuskiej, przedmowa Władysław Tatarkiewicz, PWN, Warszawa, s. 110–155.
 24. Djurić Dubravka, Šuvaković Misko, red. (2006), Impossible histories: Historical Avant-Gardes, Neo-avant-gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia 1918–1991, MIT Press, Cambridge MA.
 25. Đurić Iskra, Memorials without memory. Bogdan Bogdanović and Yugoslav memorial architecture in the changed social and political context [praca doktorska], https://tinyurl.com/yhyc64nl [dostęp: 10.12.2020].
 26. Fontana-Giusti Gordana (2014), Bogdan Bogdanović. Dissident in life, architecture and writing, w: Architecture and the Paradox of Dissidence, red. Ines Weizman, Routledge, London, s. 33–45.
 27. Galusek Łukasz (2014–2015), Radykalny. Bogdan Bogdanović, „Herito”, nr 17–18, s. 118–127.
 28. Kocot Agata, Siewior Kinga (2014), Bałkańskie kratery i europejskie centrale: światy jugosłowiańskiej awangardy (1921–1934), w: Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, red. Jakub Kornhauser, Kinga Siewior, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 223–249.
 29. Kulić Vladimir (2019), Bogdan Bogdanović’s surrealist postmodernism, w: Second World Postmodernisms Architecture and Society under Late Socialism, red. Vladimir Kulić, Bloomsbury, London, s. 81–97.
 30. Kulić Vladimir, Mrduljaš Maroje, red. (2012), Unfinished Modernisations: Between Utopia and Pragmatisms, Croatian Architects’ Association, Zagreb.
 31. LaCoss Donald (2009), Surrealism and Romantic Anticapitalism, w: Michael Löwy, Morning Star. Surrealism, Marxism, Anarchism, Situationism, Utopia, University of Texas Press, Austin, s. vii-xxx.
 32. Löwy Michael (2009), Morning Star. Surrealism, Marxism, Anarchism, Situationism, Utopia, University of Texas Press, Austin.
 33. Marjanović Igor, Rüedi Ray Katerina (2018), Red Carnivals: The Rebellious Body of Architectural Pedagogy, „Architecture and Culture”, nr 6, s. 437–455, DOI: https://doi.org/10.1080/20507828.2018.1528058.
 34. Mladenović Milorad (2011), Comments on (“Saopštenja”) of the New School (of Architecture), „Serbian Architectural Journal”, nr 3, s. 37–78.
 35. Nowicka Magdalena (2014), Radykał, nomada, nie-radykał. Edward W. Said i humanizm wykorzeniony, w: Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, red. Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak-Majewska, Andrzej Marzec, Wydawnictwo Officyna, Łódź, s. 445–473.
 36. Ristić Ivan (2010), Bogdan Bogdanović. Baumeister und Zeichner [praca doktorska], DOI: https://doi.org/10.25365/thesis.9957
 37. Ristić Ivan (2014–2015), Miejsca dla kontemplacji. O Bogdanie Bogdanoviciu, „Herito”, nr 17–18, s. 98–118.
 38. Ristić Ivan (2011), “Sketch it’s me”, On (agreeable) impossibility of classification, „Serbian Architectural Journal”, nr 3, s. 15–26.
 39. Said Edward (1983), The World, The Text and the Critic, Cambridge University Press, Cambridge.
 40. Selinkić Slobodan (1990), Bogdan Bogdanović: The Poetry of Monuments, „World Architecture”, nr 9, s. 28–36.
 41. Slavković Ljubica (2015), The New School 1971–1973 and a Village School for the Philosophy of Architecture, https://tinyurl.com/yeyrzyf8 [dostęp: 01.09.2020].
 42. Tešić Gojko (2005), Otkrovenje srpske avangarde. Kontekstualna čitanja, Insitut za knjieževnost i umetnost, Beograd.
 43. Vuković Vladimir (2009), Bogdan Bogdanović. Das literarische Werk, Verlag Anton Pustet, Salzburg.