Durability of the agricultural producer’s workshop as an objective of support under selected activities of the Rural Development Programme 2014-2020
PDF (Język Polski)

Keywords

Rural Development Programme 2014-2020
agricultural holding
natural disaster
investments

How to Cite

Kazimierczuk, M. (2020). Durability of the agricultural producer’s workshop as an objective of support under selected activities of the Rural Development Programme 2014-2020. Przegląd Prawa Rolnego, (1(26), 125–140. https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.8

Abstract

The deliberations focus on the analysis of regulations included in the Rural Development Programme 2014-2020 concerning the instruments of support for investments that prevent destruction and restore the potential of agricultural production. They aim at answering the question whether and to what extent these forms of support protect the agricultural producer and ensure the durability of his workplace. The author argues, among other things, that two of them: “Investments aimed at protecting waters against nitrate pollution from agricultural sources” and “Support for investments in preventive measures aimed at reducing the effects of probable natural disasters, adverse climatic events and catastrophes,” owing to favourable financing conditions and clear legal regulations introduced, contribute to an increased protection of farmers’ interest by adopting specific attitudes towards active risk management in agricultural activity, and thus increase their resilience to emerging crisis situations. In the case of “Restoring the potential of agricultural production damaged by natural disasters” however, this tool does not significantly affect the protection of the agricultural producers’ workplaces and requires legislative changes.

https://doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.8
PDF (Język Polski)

References

Budzinowski R. (2006), Przyrodniczo-techniczny czynnik rozwoju prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Giemza K. (2016), Kształtowanie się współczesnego modelu europejskiego rolnictwa a kwestia agrarna, w: P. Litwiniuk (red.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Warszawa.

Igras J. (2013), Dobre praktyki rolnicze w nawożeniu użytków rolnych, Radom.

Igras J., Pastuszak M. (2009), Udział polskiego rolnictwa w emisji związków fosforu i azotu do Bałtyku, Puławy.

Jarosiewicz M., Kozikowska K., Wujczyk M. (2011), Prawo rolne, Warszawa.

Jeżyńska B. (2008), Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin.

Jędrzejczyk I. (2008), Identyfikacja ryzyka na potrzeby ochrony ubezpieczeniowej sektora rolnego, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 4.

Józefaciuk A., Nowocień E., Wawer R. (2014), Erozja gleb w Polsce-skutki środowiskowe i gospodarcze, działania zaradcze, Puławy.

Jóźwiakowski K., Siuda W. (2017), Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich, Warszawa.

Jurcewicz A. (2019), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2007), Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa.

Kremer E. (2015), Ubezpieczenia majątkowe rodzinnych gospodarstw rolnych, w: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa.

Kuś A. (2014), Rodzaje kompetencji Unii Europejskiej a unijna polityka podatkowa, „Studia z Polityki Publicznej” nr 2.

Lipińska I. (2017), Prawna ochrona unijnego rynku rolnego w oparciu o nadzwyczajne środki wsparcia, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Lipińska I. (2017), Prawne determinanty bioasekuracji zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej i Polsce, w: P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, Warszawa.

Lipińska I. (2019), Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, Warszawa.

Litwiniuk P. (2018), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dokument programowy i źródło prawa rolnego, Warszawa.

Niewiadomski A. (2019), Polityka rozwoju obszarów wiejskich, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

NIK (2018), Informacja o wynikach kontroli NIK. Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych, Warszawa.

Prutis S. (2009), Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” t. VII.

Rembisz W. (2013), Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie, Warszawa.

Spychalski M. (2004), Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój sektora rolnego i obszarów wiejskich w Polsce – przewidywane korzyści i koszty w pierwszych latach członkostwa, „International Journal of Management and Economics” t. 16.

Stoksik J. (2013), Projektowanie pomocy unijnej w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” t. XI.

Stankiewicz D. (2008), Polityka rozwoju rolnictwa i wsi, „Studia BAS” nr 12.

Suchoń A. (2011), Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 1.

Tomkiewicz E., Bocheński M. (2012), Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014-2020 w kontekście nowych wyzwań, „Studia Iuridica Agraria” t. X.

Wojciechowski P. (2019), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako podstawowy instrument polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.

Dyrektywa Rady nr 91/676/EWG Rady z 12 grudnia 1991 r.

Wyrok NSA z 30 maja 2014 r., sygn. akt: II GSK 396/13, LEX nr 1579373.

Wyrok NSA z 5 września 2014 r., sygn. akt: II GSK 1101/13, LEX nr 1572590.

Wyrok NSA z 17 września 2015 r., sygn. akt: II GSK 1780/14, LEX nr 1986688.

Wyrok NSA z 31 maja 2016 r., sygn. akt: II FSK 1175/14, LEX nr 2048312.

Wyrok TK z 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt: K 50/07, OTK-A Nr 4 poz. 51.

Wyrok WSA w Opolu z 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt: II SA/Op 98/16, LEX Nr 2015473.

Wyrok WSA w Szczecinie z 2 lutego 2017 r., sygn. akt: I SA/Sz 1228/16, LEX Nr 2237668.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 23 maja 2018 r., sygn. akt: III SA/Wr 121/18, LEX Nr 2557734.