„Tag ěto viřísení”. On Forms and Functions of Graphic Language Devices
PDF (Język Polski)

Keywords

form
function
asymmetric dualism
graphic language devices
orthography
defamiliarization
interpretation

How to Cite

Mareš, P. (2018). „Tag ěto viřísení”. On Forms and Functions of Graphic Language Devices. Poznańskie Studia Slawistyczne, (13), 167–178. https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.10

Abstract

Normally, the sequences of graphic language devices function as “building material” for morphemes and words. Nevertheless, these sequences sometimes (especially in literary texts) occur in defamiliarized forms. The paper describes how the defamiliarized sequences of graphic devices are used in several texts written by Czech authors and how they can be interpreted by recipients. A specific way of use of graphic devices can represent the intellectual level of a character, evocate the course of spoken utterances, reveal the conventionality of orthographic rules, etc.
https://doi.org/10.14746/pss.2017.13.10
PDF (Język Polski)

References

Antošová, S. (2012). Skoby/Punkt Memory. Praha: Hodek Milan.

Čapek, K. (1981). Boží muka, Trapné povídky. Praha: Československý spisovatel.

jaz. (2014). Opráski sčeskí historje anep fšichni Zmikundi náro da. Praha: Grada.

Svoboda, J. (1987a). Autostopem kolem světa 3. Amerika. Scarborough: Autostop.

Svoboda, J. (1987b). Autostopem kolem světa 4. Afrika s Čínou, Japonskem a Koreou. Scarborough: Autostop.

Vachek, E. (1981). Bidýlko. Praha: Československý spisovatel.

Čechová, M. (2013–2014). Paralingvální grafické prostředky. Interpunkční znaménka nejen v syntaktické funkci. „Český jazyk a literatura”, 64, č. 5, s. 220–226.

Daneš, F. (2004). Haškův „Švejk” a Vachkovo „Bidýlko” – dva milníky ve vývoji jazyka české prózy. „Naše řeč”, 87, č. 3, s. 113–123.

Dürscheid, Ch. (2006). Einführung in die Schriftlinguistik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Hoffmannová, J. (2013). Výrazová ekonomie a procesy redukce v internetové češtině. In: Tschechisch in den Medien. Beiträge zum 6. Bohemicum Dresdense. Red. H. Kuße, H. Kosourová, München–Berlin–Washington: Otto Sagner, s. 11–19.

Hoffmannová, J., Čmejrková, S. (2011). Mluvená čeština v krásné literatuře. In: Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Red. S. Čmejrková, J. Hoffmannová. Praha: Academia, s. 349–391.

Janovec, L., Pastuchovič, J. (2014). Paragrafické prostředky komunikace v encyklopedickém textu. „Studia Slavica”, 18, č. 2, s. 197–207.

Karcevskij, S. (1974). Asymetrický dualismus lingvistického znaku. In: Principy strukturní syntaxe I. Red. S. Machová. Praha: SPN, s. 26–30.

Kovářík, M. (2012). Alegorická pouť neodekadentním zásvětím. In: S. Antošová, Skoby/Punkt Memory. Praha: Hodek Milan, s. 152–154.

Macurová, A. (1990). K aktualizaci výstavby textu a aktivizaci jeho recepce (Prostředky a postupy jednoho typu detektivní prózy). „Slovo a slovesnost”, 51, č. 1, s. 21–30.

Macurová, A. (1994). Komunikace v slovesném textu, slovesný text v komunikaci. In: A. Macurová, P. Mareš. Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha: Univerzita Karlova, s. 9–61.

Mareš, P. (2008). Mezi spisovnou a obecnou češtinou. K užívání jazyka v současné české próze. „Slavia”, 77, č. 1–3, s. 111–123 (Česká slavistika. Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů).

Mareš, P. (2010). Jazyková mnohotvárnost románu Emila Vachka Bidýlko. In: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Red. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová. Praha: Karolinum, s. 405–408.

Saussure, F. de (1989). Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon.

Skalička, V. (2004). Asymetrický dualismus jazykových jednotek. In: V. Skalička. Souborné dílo 1 (1931–1950). Praha: Karolinum, s. 97–103.

Spitzmüller, J. (2013). Graphische Variation als soziale Praxis. Eine soziolinguistische Theorie skripturaler „Sichtbarkeit”. Berlin–Boston: De Gruyter.

https://doi.org/10.1515/9783110334241

Šefčík, O. (2010). K základním pojmům grafémiky. In: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Red. M. Čornejová, L. Rychnovská, J. Zemanová. Brno: Host – Masarykova univerzita, s. 30–39.