Fates of the Old Czech Annals [Text F]
PDF (Język Polski)

Keywords

Old Czech manuscript
Old Czech Annals
Staré letopisy české

How to Cite

Černá, A. M. (2018). Fates of the Old Czech Annals [Text F]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (14), 53–64. https://doi.org/10.14746/pss.2018.14.3

Abstract

The collection of Hussite chronicles called Old Czech Annals contains more than thirty manuscripts some of which have been left out of the research spotlight. One of them is the Czech written text F (called “of Stockholm”) from the second half of the 15th century, currently stored under the signature G 10, no. 432 in the Moravian Municipal Archive in Brno, nevertheless, until 1878, it had been held in Stockholm as a spoil. The text F describes the course of events on the Czech territory from the years 1393 to 1453. Particular emphasis is laid on the events taking place during the Hussite revolution (after 1419) narrated, from the perspective of moderate Utraquism, by an anonymous Prague chronicler. Even though he, in his descriptions, consciously evades to include his evaluation of the events, striving for being an objective and impartial, unbiased observer, it is possible, at times, to read his attitude and opinion from his language rendering, which we instantiate with citations from the manuscript. A copy of the manuscript was acquired during its brief borrowing from Sweden to Prague in 1819 by Václav Hanka (1791–1861), a prominent representative of the Czech National Revival. The copy is stored in the National Museum Library, signature III F 9.
https://doi.org/10.14746/pss.2018.14.3
PDF (Język Polski)

References

Černá, A. M. (2012). Letopis na cestě ke kronice (počátky beletrizace analistického textu). „Studia mediaevalia Bohemica“, č. 4, s. 259–270.

Černá, A. M. (2016). Zprávy o smrti Jana Husa ve Starých letopisech českých. „Theologická revue“, č. 1, s. 45–61.

Černá, A. M., Čornej, P., Klosová M. (eds.) (2003). Staré letopisy české (texty nejstarší vrstvy). Praha: Filosofia.

Čornej, P. (1988). Staré letopisy české ve vývoji české pozdně středověké historiografie. „Acta Universitatis Caroliane – Philosophica et historica 1. Studia Historica“ XXXII, s. 33–56.

Dobrovský, J. (1796). Litterärische Nachrichten von einer auf Veranlassung der königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften im Jahre 1792 unternommenen Reise nach Schweden und Russland. Prag, 47–53.

Dudík, B. (1852). Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte. Brünn: C. Winiker, 184–186.

Flajšhans, V. (1897). Knihy české v knihovnách švédských a ruských. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

Kocman, F. et al. (1954). Průvodce po státním archivu v Brně. Brno: Krajské nakladatelství v Brně.

Manuscriptorium. http://www.manuscriptorium.com. 18.08.2016.

Palacký, F. (1829). Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527, čili pokračování v kronikách Přibíka Pulkavy a Beneše z Hořovic, z rukopisů starých vydané. Praha: J. H. Pospíšil.

Pečírka, J. (1851). Zpráva o rukopisech českých v královské bibliotéce v Stockholmě se nacházejících. „Časopis českého museum“, roč. 25, č. 1, s. 59–60.

Skutil, J. (1990). Staročeské tzv. švédské rukopisy Státního oblastního archívu v Brně. In: XIX. mikulovské sympozium 1989. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 177–182.

Šimek, F. (ed.) (1937). Staré letopisy české z vratislavského rukopisu novočeským pravopisem. Praha: Historický spolek: Společnost Husova musea.

Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů ke studiu historické češtiny. http://vokabular.ujc.cas.cz. 18.08.2016.