The Uniate Alteration of the Orthodox Treatise Zercalo bogoslovii
PDF (Język Polski)

Keywords

Kirill Stavrovetsky
theology
Pochaiv
Orthodox Church
Uniates
Polish-Lithuanian Commonwealth

How to Cite

Kuczyńska, M. (2018). The Uniate Alteration of the Orthodox Treatise Zercalo bogoslovii. Poznańskie Studia Slawistyczne, (14), 107–128. https://doi.org/10.14746/pss.2018.14.7

Abstract

The article deals with the modification introduced by the Uniates to the Orthodox treatise Zercalo bogoslovii (1618), published in Pochaiv in 1790. The Uniate publishers created the Uniate roots of treatise, changed the language – a simple speech was replaced by the Russian Church Slavonic. Initial pages with the old title and preface to the reader were removed from the book, the title was rewritten, a new preface was written. The editors extended and corrected the content of the treatise, but they did not change the entire dogmatics – they did not add a chapter about the primacy of the Pope, and the dogma about the origin of the Holy Spirit was only partially changed in the spirit of Catholic theology, which sheds new light on the religious and cultural contacts between the Orthodox and the Uniates in Polish-Lithuanian Commonwealth.
https://doi.org/10.14746/pss.2018.14.7
PDF (Język Polski)

References

Biblia Tysiąclecia. (1971). Wyd. 2, zmienione. Poznań–Warszawa.

Blažejovskyj, D. (1984). Byzantine Kyivan rite students in Pontifical Colleges, and Seminaries, Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576–1983). Analecta OSBM, series II, sectio I, vol. 43. Rome: PP. Basiliani.

Ćwikła, L. (2006). Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344–1795. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kuczyńska, M. (2004). Homiletyka ruska XVII wieku. Ewolucja gatunku – specyfika funkcjonalna. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Likowski, E. (1880). Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku. Poznań: Nakładem i drukiem Jarosława Leitgebra.

Lorens, B. (2017). Bazylianie jako propagatorzy literatury łacińskiego kręgu kulturowego wśród społeczności unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku. W: Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia. Red. M. Kuczyńska, Warszawa: Wydawnictwa UW, s. 293–329.

Mironowicz, A. (2004). Sylwester Czetwertyński. Biskup białoruski. Kościół prawosławny w XVII wieku. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne.

Naumow, A. (2002). Pieśni bożonarodzeniowe w Bohohłasnyku. W: A. Naumow, Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I. Rzeczypospolitej. Kraków: Collegium Columbinum, s. 159–170.

Pidłypczak-Majerowicz, M. (1986). Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu. Warszawa–Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ryba, R. (2014). Mikołaja Bazylego Potockiego potyczki z zakonnikami. W: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku. Red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A.M. Wyrwa, Poznań 2014, s. 287–294

Zielińska, Z. (1983). Potocki Mikołaj Bazyli h. Pilawa (1706?–1782). W: Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII. Wrocław: Wydawnictwo PAN.

Амвросий, aрхим. (Афанасий Лотоцкий) (1886). Сказание историческое о Почаевской Успенской лавре…. Изд. 3. Почаев: Типография Почаево-Успенской Лавры.

Козловский, К. (1871). События на Волыни в 1789 году. Киев: Типография М. Фрица.

Корзо, М. (2007). Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI – XVIII вв. Становление,эволюция и проблема заимствований. Москва: «Канон+» РООИ «Реабилитация».

Крыжановский, Г. (1899). Историческое и общественное значение Почаевской Лавры. Почаев: Типография Почаево-Успенской Лавры.

Кубійович, В. (1973). Енциклопедія українознавства. Словникова частина. T. 7. Ред. В. Кубійович. Париж–Нью-Йорк: Молоде життя.

Николов, A. (2016). Между Рим и Константинопол. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI–XVII в.). София: Фондация „Българско историческо наследство”.

Транквиліон-Ставровецький, К. (1618). Зерцало Бгословіи. ПочаевТранквиліон-Ставровецький, К. (1790). Зерцало Бгословіи. Почаев.

Яковенко, Н. (1997). Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Київ: Генеза.