Polish Interwar [Non]Democracy from the View-Point of Julije Benešić
PDF (Język Polski)

Keywords

Second Polish Republic
Julije Benešić
autocracy
intimist literature

How to Cite

Pieniążek-Marković, K. (2019). Polish Interwar [Non]Democracy from the View-Point of Julije Benešić. Poznańskie Studia Slawistyczne, (17), 191–207. https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.13

Abstract

In the article, the image of Polish democracy/autocracy during the Second Republic has been reconstructed. The subject of the analysis were the autobiographical notes entitled Osam godina u Varšavi written by Julije Benešić who stayed in Warsaw in the years 1930–1938 as a delegate of the Yugoslavian Department of Eductaion and Science. From his currently updated notes, a picture of Poland emerged as a state in which the basic civil rights were regularly broken including those guaranteed by the Constitution. The most glaring examples of the non-democratic actions regarded the problems of the national minorities (specifically the Polish-Ukrainian and Polish-Jewish relationships) as well as the prisons for the political opponents (Bereza Kartuska and Brześć). What is more, the observations made by the Croatian translator, writer and linguist illuminate in the form of interesting conotations the Polish mentality.
https://doi.org/10.14746/pss.2019.17.13
PDF (Język Polski)

References

Benešić, J. (1981). Iza zastora. Osam godina u Varšavi. "Rad JAZU" knj. 390. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Benešić, J. (1985). Osiem lat w Warszawie. Przeł. D. Ćirlić-Straszyńska. Warszawa: Czytelnik.

Blažina, D. (1999). Julije Benešić i poljsko kazalište. "Umjetnost riječi" 1 (1999), 2, str. 101-112. https://bib.irb.hr/datoteka/58177.Benesic1.DOC. 15.07.2018.

Davies, N. (1991). Boże Igrzysko. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Foucault, M. (1995). Historia seksualności. Warszawa: Czytelnik.

Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France 1976. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Gałęzowski, M. (2015). II Rzeczpospolita. U: Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. http://www.polska1918-89.pl/spoleczenstwo-ii-rzeczypospolitej,22.html. 14.09.2018.

Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J., (1989). Słownik terminów literackich. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Jędruszczak, H. i T. (1970). Ostatnie lata II Rzeczypospolitej 1935-1939. Warszawa: Książka i Wiedza.

Kirchner, H. (1985). Posłowie. U: J. Benešić. Osiem lat w Warszawie. Przeł D. Ćirlić-Straszyńska. Warszawa: Czytelnik, str. 535-553.

Małczak, L. (2018). Kulturni, politički i institucionalni kontekst hrvatsko-poljskih književnih veza u međuratnom razdoblju, dakle o fenomenu djelatnosti Julija Benešića. U: Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća. Povijest, kultura, književnost. Ur. M. Czerwiński, D. Agičić. Zagreb: Srednja Europa, str. 195-206.

Miłosz, Cz. (1969). The History of Polish Literature. Nowy Jork: Macmillan.

Miłosz, Cz. (1999). Wyprawa w Dwudziestolecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mironowicz, A. (2011). Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Paździerski, L. (1979). Građa o polonisti Juliju Benešiću. "Zbornik za slavistiku" 16, Novi Sad: Matica srpska, str. 153-182.

Rancière, J. (2008). Nienawiść do demokracji. Przeł. M. Kopriwnicki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Siekanowicz, P. (1991). Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939. Warszawa: Instytut Historyczny im. Romana Dmowskiego - Wydawnictwo.

Śleszyński, W. (2003). Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939. Białystok: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Živančević, M. (1982). Krleža i Benešić: Benešićeva čičeronijada s Krležom i bavljenje velikog pisca u Poljskoj. "Oko" 19. kolovoza - 2 rujna, str. 14-15.

Dziedzictwo jęzkowe Rzeczpospolitej. http://www.inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/2/CulturalIdentities. 16.12.2018.