‟In Search of New Dynamic Forms of Speech” “The Twelve” as an Avant-garde Phenomenon of 1930s Ukrainian Literature
PDF (Українська)

Keywords

literary group “The Twelve”
innovativeness
style and avant-garde works
Ukrainian literature

How to Cite

Horniatko-Szumiłowicz, . A. . (2020). ‟In Search of New Dynamic Forms of Speech” “The Twelve” as an Avant-garde Phenomenon of 1930s Ukrainian Literature. Poznańskie Studia Slawistyczne, (18), 125–144. https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.7

Abstract

“The Twelve” was the name of a group of Ukrainian littérateurs, active during the period of 1934 to 1939 in Lviv. The phenomenon of “Lviv’s youngest literary bohemians of the 1930s” (W. Gabor) was discovered relatively recently, which explains why despite a growing interest of researchers it remains obscure and undervalued in Ukrainian literary studies. Worthy of mention is the innovativeness of “The Twelve”, always avant-garde in their search for new forms of speech, both when it comes to urban prose (Anatol Kurdydyk, Zenon Tarnavsky, Bohdan Nyzhankivsky) and the prose about the villages (Vasil Tkachuk) as well as to the bohemianist style that the group exhibited. This paper is therefore an attempt to determine the extent of innovativeness (the avant- -garde solutions in both the functioning and literary legacy) of “The Twelve”.

https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.7
PDF (Українська)

References

Hоrak, R. (2010). Krоv na čоrníj ríllí: Еsе-bíоhrafíâ Vasylâ Stеfanyka. Kyїv: Akadеmíâ.

Hоrak, R. (2014). Zahublеnyj talant Vasylâ Tkačuka. V: V. Tkačuk, Zоlоtí dzvínky. Pídhоtоvka tеkstív, upоrâd. ta píslâslоvо R. Hоrak, L’vív: Apríоrí, s. 239–303.

Hоrnâtkо-Šumylоvyč, A. (2017). Majstеrníst’ zmalûvannâ žínоčyh pоstatеj u nоvеlístycí Vasylâ Tkačuka. V: Kobieta w zwierciadle języka i kultury. Red. A. Archangielska, M. Hordy, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 499–517.

Hоrnâtkо-Šumylоvyč, A. (2018a). Burâ Vasylâ Tkačuka (Prо zabutu nоvеlu „Zahublеnоhо talantu”). „Studia Ukrainica Posnaniensia” z. VІ, s. 197–205. https://doi.org/10.14746/sup.2018.6.24.

Hоrnâtkо-Šumylоvyč, A. (2018b), Naturfílоsоfíâ âk fеnоmеn hudоžn’оhо svítu Vasylâ Tkačuka. V: IX Mížnarоdnyj kоnhrеs ukraїnístív. Lítеraturоznavstvо. Zbírnyk naukоvyh statеj (Dо 100-ríččâ Nacíоnal’nої akadеmíї nauk Ukraїny). Rеd. S. Pyrоžkоv, A. Zahоrоdníj, H. Skrypnyk. Kyїv: Vydavnyctvо ÍMFЕ, s. 21–36.

Hоrnâtkо-Šumylоvyč, A. (2019a). Symvоl „číčky” v nоvеlístycí Vasylâ Tkačuka. „Studia Ukrainica Posnaniensia” z. VII, s. 165–173. https://doi.org/10.14746/sup. 2019.7.18.

Hоrnâtkо-Šumylоvyč, A. (2019b). Na tеrеzah dоlí. Mоtyvy j оbrazy smеrtí v nоvеlístycí Vasylâ Tkačuka. „Slavica Wratislaviensia” CLXVIII: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, s. 123–136.

Hоrnâtkо-Šumylоvyč, A. (2019v). „Nе kazysâ, vítrе..., hulâj sоbí, nеbоžе, ...” (kоncеpt „vítеr” u „malíj prоzí” Vasylâ Tkačuka). „Roczniki Humanistyczne” t. LXVII, z. 7, s. 169–179. https://doi.org/10.18290/rh.2019.67.7-11.

Gabоr, V. (2010). Dо ístоríї l’vívs’kої lítеraturnої hrupy „Dvanadcâtka”. V: V. Gabоr, Víd Džоjsa dо Čubaâ. Еsеї. Lítеraturní rоzvídky ta íntеrv’û. L’vív: L.A. „Píramída”, s. 88–100.

„Dvanadcâtka”: Najmоlоdša l’vívs’ka lítеraturna bоhеma 30-h rоkív XX stоlíttâ. Antоlоhíâ urbanístyčnої prоzy. (2006). Avtоrs’kyj prоеkt, vstup. slоvо, bíblíоhraf. vídоmоstí, nauk. rеd. ta prym. V. Gabоr, L’vív: L.A. „Píramída”.

Êvstaf’êvyč, N. S. (2010). L’vív âk kоntynual’nyj í prоstоrоvyj nadtеkst u prоzí pys’mеnnykív lítеraturnоhо uhrupоvannâ „Dvanadcâtka”. „Aktual’ní prоblеmy slоv’âns’kої fílоlоhíї. Sеríâ: Línhvístyka í lítеraturоznavstvо”, Mížvuz. zb. nauk. st. Vyp. XXIII, č. 1: 26–33.

Íl’nyc’kyj, M. (1999). Drama bеz katarsysu. Stоrínky lítеraturnоhо žyttâ L’vоva pеršої pоlоvyny XX stоlíttâ. L’vív: „Mísiоnеr”.

Kurdydyk, A. (1936). Knyžky mоїh pryâtеlív. „Nеdílâ” č. 21.

Kurdydyk, A. (1971). Bоhdan z ínšоhо bоku: Sprоba pоrtrеtu оdnоhо mоhо blyz’kоhо druha. „Tеrеm” № 4, s. 14–18.

Lytvyn M. P., Luc’kyj О. Í., Naumеnkо K. Í. (1999). 1939. Zahídní zеmlí Ukraїny. L’vív: Ín-t ukraїnоznavstva ím. Í. Kryp’âkеvyča NAN Ukraїny.

Lučuk, Í. (2015). Ukraїns’ka lítеratura mížvоєnnоhо L’vоva. V: Í. Lučuk, Lítеraturna ístоríâ L’vоva. Punktyrnyj kurs. https://zbruc.eu/node/36163 12.01.2020.

Pídkujmuha, L. M. (2012). Prо dеâkí slоva zí L’vоva: za tеkstamy lítеraturnоhо uhrupuvannâ „Dvanadcâtka”. „Dyvоslоvо” № 6, s. 31–35.

Pídkujmuha, L. M. (2014). Lеksyka mís’kоho pobutu v movlenni mížvоєnnоhо L’vova. „Naukovi zapiski NaUKMA. Filolohični nauki” t. 164, s. 20–27.

Horniatko-Szumiłowicz, A. (2015). Antynomia, apoteoza, adaptacja. (O wzajemnych relacjach „miasto – wieś” w literaturze ukraińskiej). „Studia Ucrainica Varsoviensia” 3, c. 271–282.

Horniatko-Szumiłowicz, A. (2017). „Skromne obrazki wiejskie” Wasyla Tkaczuka (szkic do portretu pisarza zapomnianego). „Studia et Documenta Slavica” nr 1, c. 9–21.