Modern Literary Prekmurian Language: the Case of Porabje
PDF (Język Polski)

Keywords

history of language
literary language
Porabje
Prekmurian language
Raba Slovene

How to Cite

Kowalski, P. (2015). Modern Literary Prekmurian Language: the Case of Porabje. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 93–105. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.6

Abstract

The aim of the paper is to present the modern Prekmurian language that is nowadays used in Porabje. Porabje, located in Hungary, is a part of the bigger historical region named Prekmurje. While the Prekmurje was divided between Jugoslavia and Hungary after the first world war, one could see that the role of the Prekmurian language in Porabje was marginalized. Now it is used only in a few language areas. The consideration leads to some terminological conclusions.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.6
PDF (Język Polski)

References

Jembrih A., 2005, Izvori za proučavanje književno-jezičnih hrvatsko-slovenskih veza u 16., 17. i 18. stoljeću u istočnoj Štajerskoj i Prekmurju, w: Prekmurska nare-čna slovstvena ustvarjalnost. Zbiornik mednarodnega znanstvenega srečanja, red. J. Vurginec, Murska Sobota, s. 186–203.

Jesenšek M., 1999, Jezik v prvem prekmurskem časopisu Prijatel, w: Logarjev zbornik, red. Z. Zorko, M. Koletnik, Maribor, s. 327–343.

Jesenšek M., 2000/2001, Stične točke pri oblikovanju slovaškega in prekmurskega knji-žnega jezika, „Jezik in slovstvo” nr 7/8, s. 297–304.

Jesenšek M., 2005, The Slovene Language in The Alpine and Panonian Language Area, Kraków.

Just F., 2003,Besede iz Porabja, besede za Porabje. Pregled slovstva pri porabskih Slovencih, Murska Sobota.

Just F., 2009, Zatišja in stišja porabskega literarnega mikrokozmosa, w: Slovenski mikrokozmosi. Medetnični in medkulturni odnosi, red. I. Novak Popov, Ljubljana, s. 163–178.

Kowalski P., 2009, Słoweńska mniejszość w Republice Węgierskiej, w: Współczesna kultura słoweńska i jej źródła, red. Z. Darasz, Warszawa, s. 153–159.

Kozar St. L., 1994, Slomškova Blaže in Nežica v nedeljski šoli in Košičev Zobrisani Szloven i Szlovenka med Mürov i Rábov, w: Košič in njegov čas. Zbornik razprav o Jožefu Košiču, red. Z. Zorko, M. Bajzek, S. Lukača, Budapest, s. 89–95.

Kryzia W., 2008, Słoweński, Słoweńcy, Słowenia. Zarys historii języka i kształtowania się świadomości narodowej, Katowice.

Novak V., 2006, Slovar stare knjižne prekmurščine, Ljubljana.

Oczkowa B., 2006, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Kraków.

Orožen M., 1996, Molitveni obrazci starejših obdobij v osrednjeslovenskem in vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku, w: M. Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika. Od Brižinskih spomenikov do Kopitarja, Ljubljana, s. 35–57.

Perger V., 2009, Vloga porabskega narečja pri ohranjanju narodnostne identitete v Porabju na Madžarskem, w: Slovenski mikrokozmosi. Medetnični in medkulturni odnosi, red. I. Novak Popov, Ljubljana, s. 343–356.

Perlin J., 1986, Przedmowa. Sytuacja językowa w Hiszpanii w świetle ogólnych zagadnień socjolingwistyki, w: J.M. Tortosa, Polityka językowa a języki mniejszości, Warszawa, s. 5–23.

Šekli M., 2004, Jezik, knjižni jezik, pokrajinski oz. krajevni knjižni jezik: genetskojezikoslovni in družbenostnojezikoslovni pristop k členjenju jezikovne stvarnosti (na primeru slovenščine), w: Obdobja 22. Metode in zvrsti. Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem. Členitev jezikovne resničnosti, red. E. Kržišnik, Ljubljana, s. 41–58.

Sukič M., 2011, Naše novine so 20 lejt stare, „Porabje” nr 8, s. 1.

Suki? M., 2012, Intervju http://www.rtvslo.si/odprtikop/intervju/marijana-sukic, 18.06.2013.

Vajda-Nagy N., 2011, Spremljanje medijev slovenske manjšine v Porabju, http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/vajda-nagy-nikoletta.pdf, 20.06.2013.

Wicherkiewicz T., 2003, Języki mniejszościowe i regionalne w Europie – problemy typologii, w: Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 73–78.

Zorko Z., 2005, Prekmursko narečje med Muro in Rabo na vseh jezikovnih ravninah primerjalno z današnjim nadnarečnim prekmurskim knjižnim jezikom, w: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost, red. J. Vurginec, Murska Sobota, s. 47–68.

Дуличенко А.Д., 1981, Славянские литературные микроязыки (Вопросы формирования и развития), Таллин.

Дуличенко А.Д., 2003, Языки этнических меньшинств и языки региональные (региолекты): некоторые методологические аспекты, w: Języki mniejszości i języki regionalne, red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa, Warszawa, s. 27–39.