„Command of Fathers”. A Discourse of Sorrow and Enthusiasm in the Struggle of Aromanians for Their Language and Ethnicity in Multicultural Balkan Societies
PDF (Język Polski)

Keywords

Aromanians
Vachs
ethnic language
ethnic mobilisation
Balcan

How to Cite

Nowicka, E. (2015). „Command of Fathers”. A Discourse of Sorrow and Enthusiasm in the Struggle of Aromanians for Their Language and Ethnicity in Multicultural Balkan Societies. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 107–124. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.7

Abstract

Since  1962,  when  Zbigniew  Gołąb  has  published  his  fundamental  study  on Aromanian  language in Macedonia, in Polish literature, beyond his study, there was a little interest in Aromanians as an ethnic group and in their language. In this article, the author focuses on 1) the changes the Aromanian language has been undergoing in the recent times, 2) how the transformation of the social situation of Aromanians  influences  the  development  of  the  language.  In  the  present  days, the  social  function of the ethnic language is transformed from the language of everyday use to the language as a symbol, label, marker of ethnicity, used in the special occasions. Opinions expressed by Aromanian intellectuals about their ethnic language, role in Aromanian social life, and their dilemmas, sorrows and enthusiasm, as well as activities around the ethnic language are the main objects of interest in the paper. The empirical material, applied to this study, was collected during the anthropological field research the author conducted in the summer seasons from 2007 till 2010 in all countries of residence of Aromanians: Greece, Macedonia, Albania, Bulgaria, Serbia, Romania. The empirical material includes more than 50 recorded and transcribed interviews with the leaders of Aromanian ethnic movement, informal conversations and observation notes taken during Aromanian public events.
https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.7
PDF (Język Polski)

References

Atanasova K., 1998, Armanite (Istoriografski pregled), w: Armanite v Bulgaria, red. I. Georgieva, Sofia, s. 7–23.

Fishman J., 2006, Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy, New Jersey.

Głowacka-Grajper M., 2009, Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce: przekaz kulturowy a więź etniczna, Warszawa.

Głowacka-Grajper M., Nowicka E., Połeć W., 2013, Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich, Warszawa.

Głuszkowski M., 2013, Socjologia w badaniach dwujęzyczności, Toruń.

Gołąb Z., 1962, Szkic dialektu Arumunów macedońskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace językoznawcze” z. 4, Kraków, s. 175–200.

Greń Z., 2000, Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe, Warszawa.

Herzfeld M., 2007, Zażyłość kulturowa. Polityka społeczna w państwie narodowym, Kraków.

Kahl T., 2001, Promjena na modelite na etniceska identicnost na balgarskite aromani (vlasi) I nejnite posledici, „Bulgarian Ethnology” vol. 2.

Kahl T., 2002, The Ethnicity of Aromanians after 1990: the Identity of a Minority that Behaves Like a Majority, „Ethnologia Balkanica” nr 4, s. 145–169.

Nicolau I., 1993, Les Cameleons de Balcans, „Civilisation” 42/22, s. 175–178.

Nowicka E., 1995, O zaletach antropologii: spojrzenie socjologa, w:Etnologia Polska między ludoznawstwem a antropologią, red. A. Posern-Zieliński, Poznań, s. 89–93.

Nowicka E., 2003, Romowie o sobie i dla siebie. Nowe problemy i nowe działanie w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa.

Nowicka E., 2011, Nasz język rozumieją aniołowie. Arumuni we współczesnym świecie, Kraków.

Nowicka E., 2012,Utracić język – utracić etniczność? Przypadek Buriatów Zachodnich, w: 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, red. M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński, Warszawa, s. 253–272.

Ortakovsky V.T., 2001, Interethnic relations and minorities in the Republic of Macedonia, „Southeast European Politics” nr 2 (1), s. 24–45.

Reccomendation 1333, 1997, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta97/EREC1333.htm, 24.06.2014.

Smith A.D., 2009, Etniczne źródła narodów, Kraków.

Smułkowa E., 2011, Sytuacja socjolingwistyczna i proces konwergencji języków na Brasławszczyźnie w świetle badań terenowych (1997–2007), w: Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność. Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, t. 1, red. E. Smułkowa, Warszawa, s. 101–140.

Szulgan A., 2006, Język polski starszego pokolenia polonijnego w Krzemieńcu na Ukrainie, „Poradnik Językowy” nr 5, s. 58–67.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo?ciach narodowych i etnicznych oraz o j?zyku regionalnym, ?http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141, 24.06.2014.

Żelazny W., 2006, Etniczność: ład, konflikt, sprawiedliwość, Poznań.