The Dog as Observer and Witness of History [by the Novel of Viktoria Amelina Home for Dom
PDF (Українська)

Keywords

family and national memory
cultural amnesia
narrator
novel
family history

How to Cite

Polishchuk, Y., & Pukhonska, O. (2021). The Dog as Observer and Witness of History [by the Novel of Viktoria Amelina Home for Dom. Poznańskie Studia Slawistyczne, (20), 143–157. https://doi.org/10.14746/pss.2021.20.8

Abstract

The authors of the article analyze one of the contemporary Ukrainian novels – Home for Dom (Дім для Дома, 2015) of Viktoria Amelina. Original feature of the plot is that protagonist and narrator of this work is dog Dom (Dominic). Writer, using an animalistic hero, has achieved not only a success between readers but she also has founded a new version for emotional rethinking of the past. The matter is that Viktoria Amelina tried to reveal the peculiarities of individual, family, city and national memory. Dog’s perception of the past in the novel is the author’s effort to replace accents from total estimates to relative and subtle ones. Different “faces” of memory is a value which writer shows in the examples of one Lviv family history. She combines all difficult and contradictory processes of the twentieth century – wars, genocides, repression, deportation, enslavement of man and people.

https://doi.org/10.14746/pss.2021.20.8
PDF (Українська)

References

Амеліна, В. (2017). Дім для Дома. Львів: ВСЛ.

Гундорова, Т. (2013). Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми. Київ: Грані-Т.

Доманська, Е. (2012). Історія та сучасна гуманітаристика: Дослідження з теорії знання про минуле. Пер. В. Склокіна. Київ: Ніка-Центр.

Киридон, А. (2016). Гeтеротопії пам’яті. Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. Київ: Ніка-Центр.

Ківа, І. (2018). Вікторія Амеліна. Дім для Дома. „Критика”, https://m.krytyka.com/ ua/reviews/dim-dlya-doma. 21.04.2018.

Романенко, О. (2018). Координати дому: символічні простори роману Вікторії Амеліної „Дім для Дома”. „Синопсис: текст, контекст, медіа” № 3, http://nbuv. gov.ua/UJRN/stkm_2018_3_3. 31.08.2018.

Шпорлюк, Р. (2016). Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща.

Пер. Г. Касьянова, М. Климчука, М. Рябчука, Я. Стріхи, Дз. Матіяш, Х. Чушак. Київ: Дух і Літера.

[Amelina, V. (2017). Dim dlia Doma. Lviv: VSL.

Hundorova, T. (2013). Tranzytna kultura. Symptomy postkolonialnoi travmy. Kyiv: Hrani-T.

Domanska, E. (2012). Istoriia ta suchasna humanitarystyka: Doslidzhennia z teorii znannia pro mynule. Per. V. Sklokina. Kyiv: Nika-Centr.

Kyrydon, A. (2016). Heterotopii pamiati. Teoretyko-metodolohichni problemy studii pamiati. Kyiv: Nika Centr. Kiva, I. (2018). Viktoriia Amelina. Dim dlia Doma. „Krytyka”, https://m.krytyka.com/ ua/reviews/dim-dlya-doma. 21.04.2018.

Romanenko, O. (2018). Koordynaty domu: symvolichni prostory romanu Viktorii Amelinoi „Dim dlia Doma”. „Synopsys: tekst, kontekst, media” № 3, http://nbuv.gov. ua/UJRN/stkm_2018_3_3. 31.08.2018.

Shporliuk, R. (2016). Formuvannia modernykh natsii: Ukraina – Rosiia – Polshcha. Per. H. Kasianova, M. Klymchuka, M. Riabchuka, Ya. Strikhy, Dz. Matiiash, Kh. Chushak. Kyiv: Dukh i Litera].

Abramowska, J. (2010). Pisarze w zwierzyńcu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Assman, J., Czaplicka, J. (1995). Collective Memory and Cultural Identity. „New German Critique” № 65: Cultural History/Cultural Studies, Spring–Summer, с. 125–133. https://doi.org/10.2307/488538.

Cohen, G. A. (1983). Reconsidering Historical Materialism. „NOMOS” vol. 26, с. 227–251.

Delaperrière, M. (2013). Mejsca pamięci czy pamięć miejsc? Kilka refleksji na temat uobecniania przeszłości wliteraturze współczesnej. „Ruch Literacki” № 1, с. 49–61. https://doi.org/10.2478/v10273-012-0054-7.

Domańska, E. (2012). Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gajewska, A. (2013). Lemberg Land, Lwiw, Lwów. Wysoki Zamek Stanisława Lema jako opowieść uchodźcy. В: P(o) zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś.

Ред. H. Gosk i E. Kraskowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, с. 237–251.

Kluitenberg, E. (1999). The Politics of Cultural Memory, http://www.aughty.org/pdf/ politicsculturalmemory.pdf. 29.08.2008.

Kotyńska, K. (2015). Lwów. O odczytaniu miasta na nowo. Kraków: Wydawnictwo MCK.

Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Scholar.

Marci, S. (2008). Kawior i popioł. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. Przeł. M. Szuster. Warszawa: Świat Książki.

Martuszewska, A. (red.) (1993). Literacka symbolika zwierząt. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kuran, M. (red.) (2018). Motywy fauny i flory w literaturze i kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Skidelsky, R. (1997). The Road from Serfdom: The economic and Political Consequences of the End of Communism. New York: Penguin Books.

Sosnowska, D. (2008). Inna Galicja, Warszawa: Elipsa.

Szpociński, A. (2014). Pamięć przeszłości i strateagie legitymacyjne. В: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości. Red. E. Domańska, R. Stobiecki. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, с. 207–216.