The Affective Nature of Realism – on Non-Human Subjects in Wilhelm Mach’s Prose

Main Article Content

Adriana Kovacheva

Abstract

The article examines the problem of the special place occupied by the prose writer Wilhelm Mach in the Polish literary field in the 1960s, when it was suggested that the novel had mainly cognitive functions. Mach does not openly oppose this tendency, but his work is concerned with the question what makes literature an experience. The article traces the development of this problem in Mach’s work, focusing on novel scenes and episodes of killing or torturing domestic animals in which the writer’s mechanism for depicting affects plays a key role. Their analysis shows that, according to Mach, a literary work works when it transmits affects and demonstrates the ultimate possibilities for their expression. The article tests the hypothesis that Wilhelm Mach’s search for affective realism can be seen as a counterpoint and context to Blaga Dimitrova’s fiction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kovacheva, A. (2021). The Affective Nature of Realism – on Non-Human Subjects in Wilhelm Mach’s Prose. Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), 127-139. https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.7
Section
Studia animalia: the image of animals in literature
Author Biography

Adriana Kovacheva, Adam Mickiewicz University in Poznan

Assistant professor at Balkan Gender and Transcultural Studies Unit at Adam Mickiewicz University in Poznan, Slavic literary scholar and translator. She is interested in 20th century Polish literature, Polish modernity and translation studies. Her second specialization encompasses comparative studies of the literature of Polish and Bulgarian People’s Republics. Author of the books (Не)забележимата преводачка. Еманципационни преводни практики на Дора Габе. (The [Un]noticeable Translator. Emancipatory Translational Practices of Dora Gabe) Veliko Tarnovo: Faber Publishing House, 2017; Ścieżkami tłumaczy. Poezja polska w Bułgarii w latach 1956–1989 (The Paths of Translators. Polish Poetry in Bulgaria in 1956–1989) Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2016 and of numerous research papers.

References

 1. Литература Антов, П. (2019). Анималистиката на Емилиян Станев. Биополитически и философски проблеми; критика на политическото. Станев и Хайдегер. София: Books4all. БИА, ф. 904, а.е. 18, л. 33–35.
 2. Дневниците на Петър Динеков – Български исторически архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София.
 3. Фадел, М. (2010). Животното като литературна провокация. „Анималистиката“ на Емилиян Станев. София: Сиела.
 4. Мах, В. (1956). Яворовият дом. Прев. А. Ганчева-Зографова. София: Народна култура.
 5. Мах, В. (1966). Агнешка – дъщерята на Колумб. Прев. Д. Икономов. София: Народна култура.
 6. Мах, В. (1960). Животът – големият и малкият. Прев. В. Смоховска-Петрова. София: Народна култура.
 7. [Antov, P. (2019). Animalistikata na Emiliân Stanev. Biopolitičeski i filosofski problemi; kritika na političeskoto. Stanev i Hajdeger. Sofiâ: Books4all. BIA, f. 904, a.e. 18, l. 33–35.
 8. Dnevnicite na Pet″r Dinekov. – B″lgarski istoričeski arhiv na Nacionalnata biblioteka „Sv. sv. Kiril i Metodij” – Sofiâ.
 9. Fadel, M. (2010). Životnoto kato literaturna provokaciâ. „Animalistikata“ na Emiliân Stanev. Sofiâ: Siela
 10. Mah, V. (1966). Agneška – d″ŝerâta na Kolumb. Prev. D. Ikonomov. Sofiâ: Narodna kultura.
 11. Mah, V. (1956). Âvoroviât dom. Prev. A. Gančeva-Zografova. Sofiâ: Narodna kultura.
 12. Mah, V. (1960). Život″t – golemiât i malkiât. Prev. V. Smohovska-Petrova. Sofiâ: Narodna kultura].
 13. Bennett, J. (2014). Wnętrza, zewnętrza: trauma, afekt, sztuka. Przeł. A. Kowalcze-Pawlik. В: Pamięć i afekty. Red. Z. Budrewicz, R. Nycz, R. Sendyka, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, с. 145–179.
 14. Berlant, L. (2008). Intuitionists: History and the Affective Event. „American Literary History“ no 4 (20), с. 845–860, https://doi.org/10.1093/alh/ajn039.
 15. Braidotti, R. (2014). Po człowieku. Przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Burek, T. (1966). Ogromny fragment: uwagi na marginesie lektury księgi zbiorowej „Z problemów literatury polskiej XX wieku”. „Kultura i Społeczeństwo“ nr 4, с. 263–272.
 17. Deleuze, G. (2018). Spinoza filozofia praktyczna. Przeł. J. Brzeziński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Freud, S. (1998). Pisma społeczne. Przeł. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo „KR“.
 19. Haraway, D. (2012). Manifest gatunków stowarzyszonych. Tłum. Joanna Bednarek. В: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Red. A. Gajewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, с. 241–260.
 20. Kijowski, A. (1971). Nieproszona odpowiedź na ankietę „Polityki“. „Twórczość“ nr 4. Mach, W. (1954). Doświadczenia i przypadki. Opowiadania, essaye, reportaże i felietony 1945–1953. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik“.
 21. Mach, W. (1961). Góry nad czarnym morzem. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik“.
 22. Mach, W. (1967). Rdza. Warszawa: Wydawnictwo „Czytelnik“. Maciąg, W. (1970). Sprawa literatury. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 23. Markiewicz, H. (1998). Polskie teorie powieści. Od początków do schyłku XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Markowki, M. P. (2012). O reprezentacji. В: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków: Universitas, с. 287–335.