Atrocity at the Roots of Bulgarian Statehood? An Attempt of Interpretation Based on Bulgarian Historical Novels
PDF (Język Polski)

Keywords

historical novel
execution
sacrifice
Bulgarian literature

How to Cite

Jóźwiak, W. (2021). Atrocity at the Roots of Bulgarian Statehood? An Attempt of Interpretation Based on Bulgarian Historical Novels. Poznańskie Studia Slawistyczne, (21), 229–248. https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.13

Abstract

The foundations of the medieval Bulgarian state are inseparably paired with the adoption of Christianity. At that time an event occurred which based on modern terminology ought to be described as coup d’état. As a consequence a cruel punishment was administered by the ruler, prince Boris. A bloody execution of all the 52 rebelled houses became an immanent symbol of the rise of the Christian Bulgarian state and plays an important role in the novels related to the history of the medieval period of the state. The literary vision of the Bulgarian authors of the socialist era presents that tragic occurrence almost as a founding murder and in accordance with Foucault interpretation as a bloody spectacle of suffering that was a demonstration of the power of the sovereign over his subjects, and following Girard can be described as specific collective sacrifice.

https://doi.org/10.14746/pss.2021.21.13
PDF (Język Polski)

References

Assmann, A. (2013). Kanon i archiwum. Przeł. A. Konarzewska. W: A. Assmann. Między historią a pamięcią. Antologia. Red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 74–88, https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497.

Baudrillard, J. (2007). Wymiana symboliczna i śmierć. Przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Baudrillard, J. (2008). Zbrodnia doskonała. Przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic! Bauman, Z. (1996). Socjologia. Przeł. J. Łoziński. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Czubaj, M. (2010). Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Oficynka.

Eliade, M. (1999). Mity, sny, misteria. Przeł. K. Kocjan. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Foucault, M. (2010). Historia seksualności. Przeł. B. Banasiak. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Girard, R. (2019). Sacrum i przemoc. Przeł. M. Plecińska. J. Pleciński. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Halbwachs, M. (2008). Społeczne ramy pamięci. Przeł. M. Król. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juda, C. (2003). Pod znakiem BRL-u. Kultura i literatura bułgarska w pułapce ideologii. Kraków: TAiWPN Universitas.

Kantorowicz, E. H. (2007). Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej. Przeł. A. Michalski, A. Krawiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konstantinov, E. (1968). Chrzest. Przeł. J. Jurkiewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Mbembe, A. (2018a). Polityka wrogości. Przeł. U. Kropiwiec. W: A. Mbembe. Polityka wrogości. Kraków: Wydawnictwo Karakter, s. 7–202, https://doi.org/10.36854/widok/2017.17.658.

Mbembe, A. (2018b). Nekropolityka. Przeł. U. Kropiwiec. W: A. Mbembe. Polityka wrogości. Kraków: Wydawnictwo Karakter, s. 203–252.

McMahan, J. (2012). Etyka zabijania. Przeł. J. Bednarek, K. Kuś. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wierzcholska, A. (2014). Ofiara. W: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 304–310.

Wolff-Powęska, A. (2011). Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Брайков, Б. (1990). В сянката на княза. София: Издателство Отечествен фронт.

Гюзелев, В. (1981). Покръстване на българите. W: История на България, том втори, Първа българска държава. Ред. Д. Косев, София: Издателство на Българска Академия на Науките, с. 213–219.

Дойнов, П. (2011). Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989. Норма и криза в литературата на НРБ. София: Институт за изследване на близкото минало, CIELA.

Златарски, В. (2002). История на българската държава през средните векове, т. 1: Първо българско царство, ч. 2: От славянизацията на държавата до падането на Първо царство. София: Академично издателство „проф. Марин Дринов”.

Караславов, С. Хр. (1978). Солунските братя, кн. 2: Светът на догмата. София: Народна младеж.

Мантов, Д. (1978). Княз Борис I. София: Издателство на Отечествения фронт.

Маринов, Ч. (2009). От „Интернационализъм” към национализъм. Комунистическият режим, македонският въпрос и политиката към етническите и религиозните общности. W: История на Народна Република България. Режимът и обществото. Ред. И. Знеполски. София: Институт за изследване на близкото минало, CIELA, с. 481–532.

Панайотов, П. (2011). Българско средновековие. Политическа, икономическа и културна история. София: Издателство „Фабер“. Тодоров, Г. (2007). Св. Борис и митът за избиването на 52-та рода. „Култура” бр. 2. http://www.pravoslavieto.com/history/09/852_sv_tsar_Boris/52_roda.htm. 14.04.2021, https://doi.org/10.1055/a-1420-5380.

Янакиев, К. (ред.) (1994). Посланиета на Цариградския патриарх Фотий до Българския княз Борис. Окръжно послание на патриарх Фотий до източните патриарси от 867 год. Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите. Прев. Д. Дечев. София: С.А.

[Braykov, B. (1990). V syankata na knyaza. Sofia: Izdatelstvo Otechestven front. Gyuzelev, V. (1981). Pokrastvane na balgarite. W: Istoria na Balgaria, tom vtori, Parva balgarska darzhava. Red. D. Kosev. Sofia: Izdatelstvo na Balgarska Akademia na Naukite, s. 213–219.

Doynov, P. (2011). Balgarskiyat socrealizam 1956, 1968, 1989. Norm i kriza v literaturata na NRB. Sofia: Institut za izsledvane na blizkoto minalo, CIELA.

Zlatarski, V. (2002). Istoria na balgarskata darxava prez srednite vekove, t. 1: Pzrvo balgarsko carstvo, ch. 2: Ot slavyanizaciyata na datxavata do nadaneto na Parvo carstvo. Sofia: Akademichno izdatelstvo „prof. Marin Drinov”.

Karaslavov, S. Hr. (1978). Solunskite bratia, kn. 2: Svetat na dogmata. Sofia: Narodna mladezh.

Mantov, D. (1978). Knyaz Boris I. Sofia: Izdatelstvo na Otechestvenia front.

Marinov, Ch. (2009). Ot „Internacionalizam” kam nacionalizam. Komunisticheskiat rezhim, makedonski vapros i politikata kam etnicheskite i religioznite obshtnosti. V: Istoria na Narodna Republika Balgaria. Rezhimat i obshtestvoto. Red. I. Znepolski, Sofia: Institut za izsledvane na blizkoto minalo, CIELA, s. 481–532.

Panayotov, P. (2011). Balgarsko srednovekovie. Politicheska, ikonomicheska i kulturna istoria. Sofia: Izdatelstvo „Faber”.

Todorov, G. (2007). Sv. Boris I mitat za izbivaneto na 52-ta roda. „Kultura” br. 2. http://www.pravoslavieto.com/history/09/852_sv_tsar_Boris/52_roda.htm. 14.04.2021, https://doi.org/10.1055/a-1420-5380.

Yanakiev, K. (red.) (1994). Poslanieta na Carigradskia patriarh Fotiy do Balgarskia knyaz Boris. Okrazhno poslanie na patriarh Fotiy do iztochnite patriarsi ot 867 god. Otgovorite na papa Nikolay I po dopitvaniya na balgarite. Prev. D. Dechev, Sofia: S.A.].