Slavic Philosophy in the Philosophical Thought of the Slovak Romantics - with Polish Traces in the Background
PDF (Język Polski)

Keywords

romanticism
polemics
German philosophy
cognitive categories
intuition
Slovak culture

How to Cite

Goszczyńska, J. (2023). Slavic Philosophy in the Philosophical Thought of the Slovak Romantics - with Polish Traces in the Background: pl. Poznańskie Studia Slawistyczne, (25), 149–165. https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.7

Abstract

The author of the article focuses on introducing and interpreting the dispute over Slavic philosophy that took place in the 1840s in Slovak magazines (between J.M. Hurban, C. Zoch and P.Kellner-Hostinský). This dispute is an important testimony of the era, it concerned the fundamental issues of the time: the identity of Slovak culture, its philosophical background, its place and role in the Slavic world, its attitude to tradition. The author of the article focused primarily on two aspects of the “slovanská veda” project: the relation to German philosophy and the key cognitive category “viďeňja.” The author also points to the role that this dispute played in shaping the model of Slovak culture. Since the Slovak Romantic literary discourse has recently been enriched by many new revisions, the author also briefly refers, sometimes polemically, to the latest research.

https://doi.org/10.14746/pss.2023.25.7
PDF (Język Polski)

References

Bielik-Robson, A. (2008). Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje. Kraków: Universitas.

Čepan, O. (1974). Premeny „ducha a predmetnosti” v slovenskom romantizme. Literárny romantizmus. Litteraria XVI. Bratislava: Veda, s. 101–163.

Čepan, O. (1993). Razdelia romantizmu. „Slovenské pohľady”, nr 1, s. 60–80.

Dupkala, R. (1996). Štúrovci a Hegel (K problematike slovenského hegelianizmu a antihegelianizmu). Prešov: ManaCon.

Emerson, R.W. (2005). Natura. Przeł. P. Gutowski. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa. Goszczyńska, J. (2008). Synowie słowa. Myśl mesjanistyczna w słowackiej literaturze romantycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gromczyński, W. (1992). Emerson. Codzienność i absolut w filozofii Ralpha Waldo Emersona. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Hurban, J.M. (1846). Veda a slovenske pohladi. „Slovenskje pohľady na vedi, umeňja a literatúru”, nr I, s. 1–12.

Kellner-Hostinský, P. (1847a). Otvorení list p. Ctibohovi Cochiusovi. „Orol tatránski”, r. II, nr 60, s. 467–469, 476–478, 483–486.

Kellner-Hostinský, P. (1847b). Druhi otvorení list p. Ctibohovi Cochiusovi. „Orol tatránski”, r.III, nr 76–78, s. 601–604, 609–612, 617–620.

Kollár, J. (1846). Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy Morawany a Slowáky. Praha: České muzeum.

Kováčik, Ľ. (1999). Princíp videnia v diele P. Kellnera-Hostinského. Slovanský romantizmus. Red. A. Červeňák, S. Makara. Banská Bystrica: Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. s. 177–182.

Lewandowski, W. (2011). Wolność i samotność. Myśl społeczno-polityczna amerykańskiego transcendentalizmu. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Libelt, K. (1844). O miłości ojczyzny. „Rok”. Listy Ľ.

Štúra. 1. (1954). Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Listy Ľ.

Štúra. 2. (1956). Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Majerek, R. (2020). Hľadanie nového modelu opisu slovenského romantizmu. „Slovo a smysl”, t. 33, nr XVII.

Mickiewicz, A. (1955). Literatura słowiańska. T. XI. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.

Mickiewicz, A. (1998). Literatura słowiańska. T. X. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.

Mináč, V. (1997). Zobrané spory J.M. Hurbana. Bratislava: Národné literárne centrum.

Osuský, S. Št. (1935). Kellner-Hostinský filozof. “Zborník Matice slovenskej”, r. XIII, s. 163–182.

Páleš, E. (2012). Štúrovská koncepcia slovanskej vedy – romantický prežitok alebo predzvesť budúcnosti? Trendy v metodológii a filozofii vedy, ktoré dávajú za pravdu Štúrovcom. W: Zborník z vedeckého seminára „Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra”. Red. B. Mihalkovičová, E.Kowalská. Modra: Modranská muzeálna spoločnosť, s. 84–104.

Parenička, P. (1998). Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského. Martin: Matica slovenská.

Skwara, M. (1994). Mickiewicz i Emerson: prelekcje paryskie. „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, r. 85, nr 3, s. 104–122.

Sošková, J. (2004). Estetické dimenzie pojmu „Videňja” Petra Kellnera-Záboja Hostinského. „Doctrina. Studia społeczno-polityczne”, nr 1, s. 107–128.

Sošková, J. (2008). Noetický princíp „videňja“ P. Kellnera Záboja Hostinského z pohľadu súčasného esteticko-filozofického myslenia. W: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: Osobnosti, problemy, inšpirácie. II. Red. E. Lalíková, Š. Kostelník, M.Rembierz. Bratislava: Iris.

Várossová, E. (2005). Filozofia vo svete, svet filozofie u nás. Bratislava: Veda.

Walicki, A. (1970). Filozofia a mesjanizm. Warszawa: PIW.

Walicki, A. (1983). Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa: PIW.

Zajac, P. (red.) (2016). Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava: Veda

Zajac, P., Schmarcová, Ľ. i in. (2019). Slovenský romantizmus. Synopticko-pulzačný model kultúrneho javu. Brno: Host.

Zoch, C. (1847). Slovenskje pohlady na vedi, umeňja a literatúru, vidávanje od M.J. Hurbana. „Orol tatranski”, r. II, nr 51–53, s. 406–407, 411–413, 420–421.

Zoch, C. (1847). Odpoveď p. Petrovi Z. Hosťinskjemu na jeho otvorení list. „Orol tatránski”, r. II, s. 522–525, 529–531.