Methods of Expressing Liking Through the Media [on the Example of Facebook.com]
PDF (Język Polski)

Keywords

emotive function
interpersonal communication
Internet communication
new media
communicative intention
emotions
liking
language pragmatics
semiotics

How to Cite

Chudzik, A. (2015). Methods of Expressing Liking Through the Media [on the Example of Facebook.com]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 19–33. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.1

Abstract

The main theme of the article centers on the methods of expressing liking which is understood as a positive attitude towards another person functioning in the Internet. The aim of the paper is to show and discuss elements of communication and language pragmatics typical for emotive speech, including the elements which are results of the new media. The theoretical part concerns two aspects: 1) definition of the emotive (expressive) function In linguistics and of the terms describing phenomena which are related to the science of communication; 2) the Internet as a new tool and an environment for social communication. The analysis is conducted on the written data produced by the Facebook community. Conclusions concern the observed patterns of form, intentional content and functions of written production expressing liking.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.1
PDF (Język Polski)

References

Antas J., 2000, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków.

Chudzik A., 2012, Reguły konwersacji na forum internetowym – tradycja a innowacja, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Linguistica”, t. 7, Dialog z tradycją, cz. 2, s. 77–85.

Drabik B., 2004, Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia, Kraków.

Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Warszawa.

Furdal A., 2000, Językoznawstwo otwarte, Wrocław.

Galimberti C., Riva G., 2009, Aktorzy, artefakty i procesy. Szkic społecznej psychologii cyberprzestrzeni, w: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. W.J. Paluchowski,

przeł. A. Krawulska-Ptaszyńska, Warszawa, s. 46–71.

Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, Poznań.

Grzegorczykowa R., 1991, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Język a kultura, t. 4, Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław, s. 11–28.

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.

Grzenia J., 2003, Internet jako miejsce dialogu, w: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne

aspekty dialogu, red. M. Kita, Katowice, s. 81–90.

Grzenia J., 2007, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa.

Jakobson R., 1989, W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, wybór, red. nauk. M.R. Mayenowa,

Warszawa.

Joinson A.N., 2009, Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie, w: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. W.J. Paluchowski, przeł. A. Nadolska, Warszawa, s. 135-157.

Pisarek W., 2008, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa.

Pisarkowa K., 1994, Język według Junga. O czytaniu intencji, Kraków.

Podgórski M., 2006, Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba e-tnografii, w: E-seje z socjologii Internetu, red. J. Kurczewski, Warszawa, s. 75–209.

Polański K. (red.), 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Postman N., 2002, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa.

Schultz von Thun F., 2001, Sztuka rozmawiania, t. 1, Analiza zaburzeń, przeł. P. Włodyga, Kraków.

Searle J.R., 1987, Czynności mowy: rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa.

Slevin J., 2008, Internet i formy związków ludzkich, w: Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, przeł. M. Juza, Kraków, s. 593–627.

Strelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z., 1975, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Poznań.

Tabakowska E. (red.), 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.

Wallace P., 2005, Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań.

Watzlawick P., Beavin Beavels J., Jackson D.D., 1967, Pragmatics of Human Communication, New York.

Winterhoff-Spurk P., 2007, Psychologia mediów, przeł. P. Włodyga, Kraków.

Źródła internetowe

Słownik języka polskiego PWN, <http://sjp.pwn.pl>, 20.04.2014.