Morphological Indicators of Positive Emotions in “Przewodnik Katolicki” in the Years 1895–2005

Main Article Content

Przemysław Wiatrowski

Abstract

The object of the linguistic analysis are articles published in the years 1895–2005 in „Przewodnik Katolicki” – one of the oldest Polish periodicals and the oldest Catholic weekly in Poland, chich to a large extent has preserved its traditional line. The research conducted in this paper is of an empirical, material and interpretative character. Its purpose is the analysis of linguistic facto excerpted from „Przewodnik Katolicki” which were used by the magazine editors to express positive emotions. Only morphological indicators of positive emotions (inflectional expressive forms, morphological expressive forms) have been analyzed. Analyzing the expressive forms, the author reveals their factual emotional values coded in the elements constituting those constructions, i.e. inflectional morphemes and morphological formants. To achieve this goal he also takes into consideration other aspects of the process of expression. He includes both interactions between the constituent elements (the inner context) of inflectional and morphological structures and the activity of other components of an utterance or consituation which jointly organize the emotional meaning of expressive forms. The reconstructed senses are presented in the form of explications, following the ideas of Anna Wierzbicka and Stanisław Grabias, as analytical formulas equivalent with the defined constructions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wiatrowski, P. (2015). Morphological Indicators of Positive Emotions in “Przewodnik Katolicki” in the Years 1895–2005. Poznańskie Studia Slawistyczne, (9), 169-188. https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.10
Section
EMOTYWNY ASPEKT JĘZYKA W SŁOWIAŃSKIM DYSKURSIE PUBLICZNYM

References

 1. Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.
 2. Bogusławski A., 1991, Polski sufiks -utki, „Poradnik Językowy” z. 5–6, s. 174–179.
 3. Chlebda W., 1995, Cheops prozy, Pcim i Balceroid… Derywaty nazw własnych a leksykografia, „Poradnik Językowy” z. 2, s. 11–21.
 4. Dobrzyński W., 1988, Z badań nad rozwojem polskich deminutywów II. Apelatywne spieszczenia dezintegralne, Warszawa–Wrocław.
 5. Domin J., 2000, Słowotwórstwo hipokorystyków od imion własnych osobowych w języku polskim i rosyjskim, Słupsk.
 6. Grabias S., 1980, Ekspresywność w strukturze znaczeniowej wypowiedzi, wyrazów i formantów, „Poradnik Językowy” z. 9–10, s. 476–488.
 7. Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.
 8. Grabias S., 2001, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 9. Grzegorczykowa R., 1978, Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław, s. 117–123.
 10. Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.
 11. Kosyl C., 1978, Metaforyczne użycie nazw własnych, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław, s. 133–143.
 12. Kreja B., 1969, Słowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w języku polskim. Formacje na -ik, -k-, -isko, i -ina, Gdańsk.
 13. Kreja B., 1999, Słowotwórstwo polskie na tle słowiańskim, Studia, t. 2, Gdańsk.
 14. Laskowska E., 1993, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz.
 15. Lubaś W., 2003, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole.
 16. Mikołajczuk A., 2000, Problem ocen w analizie wybranych polskich nazw uczuć z klasy semantycznej GNIEWU, w: Język a kultura, t. 14, Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław, s. 117–134.
 17. Nowakowska-Kempna I., 1995, Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolegomena, Warszawa.
 18. Siatkowska E., 1967, Deminutywa rzeczownikowe we współczesnych literackich językach zachodniosłowiańskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 6, s. 157–170.
 19. Skubalanka T., 1972, O ekspresywności języka, „Annales UMCS. Sectio F” vol. 27, s. 123–135.
 20. Skubalanka T., 1973, Ekspresywność języka a mowa potoczna, w: Poetyka i stylistyka słowiańska, red. S. Skwarczyńska, Wrocław, s. 177–183.
 21. Smółkowa T., 1989, Nominacja językowa. Na materiale nazw rzeczownikowych, Wrocław.
 22. Wiatrowski P., 2010, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w „Przewodniku Katolickim” z lat 1895–2005, Poznań.
 23. Wierzbicka A., 1968, Miejsce problematyki ekspresji w teorii semantycznej, „Pamiętnik Literacki” z. 4, s. 97–119.
 24. Wierzbicka A., 1969, Problemy ekspresji. Ich miejsce w teorii semantycznej, w: eadem, Dociekania semantyczne, Wrocław, s. 33–61.