Parenthetical Remarks on Literary Contestations by Dubravka Ugrešić
PDF (Język Polski)

Keywords

Dubravka Ugrešić
literary contestation
Miroslav Krleža
intellectual revolt
postmodern aesthetics

How to Cite

Czapik-Lityńska, B. (2014). Parenthetical Remarks on Literary Contestations by Dubravka Ugrešić. Poznańskie Studia Slawistyczne, (6), 49–62. https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.3

Abstract

In the article, the literary texts of the Croatian authoress are considered, since they present a critical comportment that is to remain in opposition to the crisis of the contemporary culture. The article makes an attempt to describe a specificity of the writer’s literary contestations, derived from a stance of the avant-garde and modern rebellion, adopted among others by Miroslav Krleža, and from an intellectual revolt, expressed by the postmodern aesthetics and philosophy. The growing on both contestation traditions determines a manner of thinking, perceptiveness of interpretation regarding the depicted world and life. The literary contestations of Ugrešić focus on problems of the postmodern aesthetics, ethics, sociopolitical and cultural transformations.

https://doi.org/10.14746/pss.2014.6.3
PDF (Język Polski)

References

Biti V., 2005, Doba svjedočenja. Tvorba identiteta u suvremenoj hrvatskoj prozi, Zagreb.

Čolović I., 2007, Bałkany – terror kultury. Wybór esejów, przeł. M. Petryńska, Wołowiec.

Czapik-Lityńska B., 1996, „Jeszcze nie”. Utopicum jugosłowiańskiej awangardy, Katowice.

Czapik-Lityńska B., 2000, Jugosłowiańskie aporie wczesnej awangardy chorwackiej, w: Studia z historii literatury i kultury Słowian, red. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz, Katowice, s. 116–126.

Czapik-Lityńska B., 2002, „Syndrom kultury kłamstwa” według Dubravki Ugrešić, w: Nadzieje i zagrożenia. Slawistyka u progu nowego tysiąclecia. Studia ofi arowane Profesor Halinie Janaszek-Ivaničkovej, red. J. Zarek, Katowice, s. 313–318.

Czapik-Lityńska B., 2008, Ponowoczesne doświadczenie narodowe. Przypadek Dubravki Ugrešić, w: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. M. Bogusławska, G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa, s. 147–162.

Czapik-Lityńska B., 2009, „Uwikłane w przemoc”. Žensko pismo – dyskurs emancypacyjny i krytyczny z perspektywy teorii postkolonialnej, „Porównania” nr 6, s. 165–177.

Czermińska M., 2003, „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej, „Teksty Drugie” nr 2–3, s. 11–27.

Dorotkiewicz A., Dziewit A., 2006, Głośniej! Rozmowy z pisarkami, Warszawa.

Dyras M., 2009, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków.

Jelčić D., 1997, Povijest hrvatske književnosti, Zagreb.

Kornhauser J., 2000, Nowa historia literatury chorwackiej, w: Studia z historii literatury i kultury Słowian, red. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz, Katowice, s. 137–145.

Kornhauser J., 2001, Wielkie kłamstwo, w: idem, Świadomość regionalna i mit odrębności, Kraków, s. 214–221.

Kostić S., 2003, Post-Jugosłowianka, Cyganka albo „Jakiej narodowości jest Dubravka Ugrešić”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 10, s. 103–110.

Kraskowska E., 2003, Dubravki Ugrešić fi lologia antytotalitarna, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” t. 10, s. 111–121.

Kraskowska E., 2007, Płeć Słowiańszczyzny, w: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Poznań, s. 349–360.

Lasić S., 1987, Mladi Krleža i njegovi kritičari (1914–1921), Zagreb.

Markowski M.P., 2006, Antropologia, humanizm, interpretacja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków, s. 137–152.

Nycz R., Zeidler-Janiszewska A. (red.), 2006, Nowoczesność jako doświadczenie, Kraków.

Pieniążek-Marković K., 2000, Ekspresje (nie)podmiotowości i (nie)tożsamości w najnowszej poezji chorwackiej, w: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Podmiotowość, t. 3, red. B. Czapik-Lityńska, Warszawa,

s. 212–222.

Pieniążek-Marković K., Rem G., Zieliński B. (red.), 2005, Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990–2005, Poznań.

Rorty R., 1996, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa.

Rosner K., 1991, Przedmowa, w: eadem, Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Warszawa, s. 10.

Slabinac G., 2006, Hiperbolički diskurs avangarde, w: Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti, red. Ž. Benčić, D. Fališevac, Zagreb, s. 325–341.

Slapšak S., 2005,Feminizm i pisarstwo kobiet na polu minowym. Paradygmat jugosłowiański i postjugosłowiański w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, w: Literatury słowiańskie po 1989 roku. Feminizm, t. 2, red. E. Kraskowska, Warszawa, s. 137–168.