O murze, którym była rzeka. Lament nad Dunajem Mihálya Kornisa

Main Article Content

Kinga Piotrowiak-Junkiert

Abstrakt

In the first part of the article, the author presents a few crucial political and historical events which have an association with the situation of the in 1944-45 Budapest. The politics of the Arrow Cross Party, very similar to German Nazis, led to the mass execution of Jewish citizens on the Danube river. The main purpose of the article is to analyse a short story by the Hungarian writer Mihály Kornis. In The Jewish Danube he raises the thorny issue of the memory of the murdered people, and in doing so creates a blasphemous and provocative text, in which he tries to break the taboo subject of genocide.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Rozprawy
Biogram autora

Kinga Piotrowiak-Junkiert

Kinga Piotrowiak-Junkiert – dr, absolwentka filologii polskiej (2006) i filologii węgierskiej (2011) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiach Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”. Autorka monografii Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady (Warszawa, 2014). Zajmuje się literaturą węgierską wobec Zagłady. Tłumaczyła prace Á. Heller, L. Földényiego, P. Esterházy, M. Kornisa, Gy. Dragomána, K. Faragó, M. Györffy. Publikowała w pismach literackich i tomach zbiorowych. W 2016 roku ukaże się w jej przekładzie ostatni tom dzienników I. Kertésza, Ostatnia gospoda (W.A.B.).

Referencje

 1. Antologia poezji węgierskiej, wybór i układ I. Csapláros, G. Kerényi, A. Sieroszewski, red. poetycka M. Jastrun, Warszawa 1975.
 2. Braham R.L., A magyar Holocaust, przeł. T. Zala, G. Berényi, Cs.Sz. Kiss, Budapest 1988.
 3. Duna: egy antológia, red. B. Vargha, A. Nagy, A. Perczel, Budapest 1988.
 4. Ember M., Raul Wallenberg Budapesten, Budapest 2000.
 5. Heller Á., Zsidóság vonzásában, [w:] Zsidó szellem ma. Interjúk, Budapest 1999.
 6. Kertész I., Haldimann-levelek, Budapest 2010.
 7. Kokkola L., Representing the Holocaust in Children’s Literature, New York and London 2003.
 8. Komoróczy G., A zsidók története Magyarországon, Pozsony 2012.
 9. Komoróczy G., Zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem, red. G. Komoróczy, Budapest 1995.
 10. Kornis M., Dunasirató, [w:] Végre élsz, Budapest 2006.
 11. Kornis M., Egy csecsemő emlékiratai, Pozsony 2007.
 12. Kornis M., Hol voltam, hol nem voltam, A kérdező: Révai G., Pozsony 2011.
 13. Magris C., Dunaj, przeł. J. Ugniewska, A. Osmólska-Mętrak, Warszawa 2004.
 14. Magyar irodalom, red. T. Gintli, Budapest 2011.
 15. Márai S., Napló 1943–44, Budapest 1945.
 16. Neumann E., Zsidóduna. Kornis Mihály Dunasiratójáról, „Jelenkor” 2006, nr 2, s. 203–213.
 17. Nora P., Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, przeł. P. Mościcki, „Tytuł Roboczy: Archiwum nr 2”, Łódź 2009, s. 4–12.
 18. Piotrowiak-Junkiert K., Pisanie Zagłady w literaturze węgierskiej po 1989 roku. Ca-sus Mihálya Kornisa (Podanie), „Porównania” 2014, nr 14, s. 83–98.
 19. Sándor I., Követés: egy nyomozás krónikája, Pozsony 2006.
 20. Somlyó Gy., Rámpa, Budapest 1984.
 21. Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11–20.
 22. Tverdota Gy., Á. Cseke, A tisztaság könyve. József Attila-tanulmányok, Budapest 2009.