Dlaczego współcześni nauczyciele rezygnują z pracy w szkołach państwowych? Raport z badań

Main Article Content

Anna Michniuk

Abstrakt

  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michniuk, A. (2021). Dlaczego współcześni nauczyciele rezygnują z pracy w szkołach państwowych? Raport z badań. Rocznik Pedagogiczny, 43, 153-165. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/28381
Dział
Artykuły

Bibliografia

  Card D., Mas A., Moretti E., Saez E., Inequality at Work: The Effect of Peer Salaries on job Satis- faction, „The American Economic Review” 2012, nr 102 (6), s. 2981‒3003.
  CBOS, Które zawody poważamy? [online], [dostęp: 6.11.2020].
  Chaudhry M.S., Sabir H.M., Rafi N., Kalyar M.N., Exploring the Relationship Between Salary Satisfaction and Job Satisfaction: A Comparison of Public and Private Sector Organiza- tions, „The Journal of Commerce” 2011, cz. 3, nr 4 [online], [dostęp: 15.01.2021].
  Denek K., Kompetencje nauczycieli w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeb reformy systemu edukacji w Polsce, [w:] Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce, red. K. Wenta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  Gros U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  Kahneman D., Deaton A., High Income Improves Evaluation of Life but not Emotional Well-Be- ing, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2010, nr 107 [online], [dostęp: 15.01.2021].
  Komisja Europejska, Education and Training Monitor 2019 Poland Report [online], [dostęp: 27.10.2020].
  Królikowska A., Topij-Stempińska B., Wizerunek nauczyciela we współczesnym społeczeństwie pol- skim, „Edukacja elementarna w teorii i praktyce” 2014, 31, s. 13–26.
  Kulikowski K, Satysfakcja z wynagrodzenia i zaangażowanie w pracę wśród pracowników firm prywatnych i państwowych, „Zarządzanie Publiczne” 2016, nr 1 (35).
  Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  Kwiatkowski S.M., Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli – w kierunku szlachetnej utopii, [w:] Nauczyciel w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, M. Szymański, Oficyna Wydaw- nicza „Impuls”, Kraków 2008, s. 27–28.
  Leanpassion, Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy 2020 [online], [dostęp: 15.01.2021].
  Malik M.E., Danish R.Q., Munir Y., The Impact of Pay and Promotion on Job Satisfaction: Eviden- ce from Higher Education Institutes of Pakistan, „American Journal of Economics” 2012, nr 2 (4), s. 6–9.
  Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  Meier L.L., Spector P.E, Job satisfaction, [w:] Wiley Encyclopedia of Management, [online],
  [dostęp: 15.01.2021]. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 87. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól- nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standar- du kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  Springer, A., Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, „Problemy Zarządzania” 2011, nr 9 (4), s. 162‒180.
  Strykowski W., Kompetencje współczesnego nauczyciela, „Neodidagmata” 2005, nr 27/28, s. 15–28. Suchodolski B. (red.), Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985.
  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.
  Warr P., Work Values: Same Demographic and Cultural Correlates, „Journal of Occupational and Organizational Psychology” 2005, nr 81, s. 751‒775.