Zagadnienie podwyższenia efektywności nauczania języków obcych i wybrane aspekty socjalnej teorii lingwodydaktycznej
PDF

Jak cytować

Siatkowski, S. (2018). Zagadnienie podwyższenia efektywności nauczania języków obcych i wybrane aspekty socjalnej teorii lingwodydaktycznej. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 319–328. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.28

Abstrakt

The article opens with a discussion of the main educational and organizational reasons, as well as other circumstances (for example, the lack of publicly entitled language policy in the country) for the relatively low effectiveness of recent teaching of foreign languages, in particular Russian language, in comparison to some highly developed countries in Western Europe. The author goes on to introduce the significant current substantive (scientific) issues of the new approach to a practically oriented theory of teaching foreign languages — social glottodidactics.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.28
PDF

Bibliografia

Сятковский C., Межкультурная коммуникативная компетенция и социальная лингводидактика, „Studia Rossica Posnaniensia”, Poznań 2010, z. XXXV, с. 259–266.

Сятковский C., Проблемы изучения социально-речевой реальности (социально-речевое интердействие), „Русский язык за рубежом” 1984, № 5.

Сятковский C., Социолингвистика, социология языка и социология языковой коммуникации, „Русский язык за рубежом” 1984, № 2.

Сятковский C., Социология языковой коммуникации и проблемы преподавания иностраннных языков, „Русский язык за рубежом” 1985, № 3.

Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka rosyjskiego, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1977.

Koszla-Szymańska М., Realioznawczo-kulturowe aspekty nauczania języka hiszpańskiego, Warszawa 2014.

Nauczanie języka rosyjskiego a językoznawstwo i psychologia, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1976.

Nauczanie języka rosyjskiego a językoznawstwo i psychologia, pod red. S. Siatkowskiego, wyd. II rozsz., Warszawa 1986.

Podstawy pedagogiczne nauczania języka rosyjskiego, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1982.

Siatkowski S., Актуальные проблемы культурно-общественной семиосферы и семиотико-лингвистические исследования, [в:] Zagadnienia innowacyjności funkcjonowania systemu badania + rozwój w nauce, t. II, red. naukowy A. Miklewski, Warszawa

Siatkowski S., O paradygmatach naukowych, [в:] Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu (pogranicza metodologiczne), pod red. A. Kiklewicza, Słupsk 2004.

Siatkowski S., O roli stylistyki w nauczaniu języka rosyjskiego, [в:] Problemy nauczania języka rosyjskiego oraz kształcenia nauczycieli rusycystów w Polsce. Materiały sesji naukowej, WSP im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1990, с. 61–74.

Siatkowski S., Płaszczyzna przedmiotowa nauczania języka obcego a materiały glottodydaktyczne (o roli czynników socjalnych w dydaktyce języków obcych), [в:] Z teorii i praktyki tworzenia materiałów glottodydaktycznych, pod red. F. Gruczy, Warszawa 1988.

Siatkowski S., Wstęp, „ Język Polski” 1972, nr 1, c. 75–76.

Siatkowski S., Wstęp, [в:] Podstawy naukowe nauczania języka rosyjskiego, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1972.