Kompetencje użytkowników języka obcego. Wiedza socjokulturowa i kompetencja socjolingwistyczna studentów rusycystów

Main Article Content

Krystyna Janaszek

Abstrakt

The paper describes the assumptions of modern methods of teaching foreign languages, and this description includes the proposals of their creators regarding the knowledge that the student must acquire and the competences that he/she is to form. The results of the test checking sociocultural knowledge and sociolinguistic competences of Russian Studies students is also discussed. The low global result of the test (57% of correct answers) showed a poor record of students in terms of the examined issues. Knowledge about Russia is very superficial among the study participants. They are also not good in dealing with contacts on the level of official relations (formal records of statements).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janaszek, K. (2021). Kompetencje użytkowników języka obcego. Wiedza socjokulturowa i kompetencja socjolingwistyczna studentów rusycystów. Studia Rossica Posnaniensia, 46(2), 281-291. https://doi.org/10.14746/strp.2021.46.2.20
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Brzeziński, Jerzy. Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 2. Coste, Daniel et al. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003.
 3. Gawarkiewicz, Roman. „Uwagi na temat implikacji glottodydaktycznych pragmalingwistycznej teorii aktów mowy”. Slavica Stetinensia, 7, 1998, s. 205–219.
 4. Janaszek, Krystyna. Intelektualna i afektywna sfera osobowości studenta neofilologa. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018.
 5. Komorowska, Hanna. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005.
 6. Komorowska, Hanna. „Nowe tendencje w pracach programowych Rady Europy”. Języki Obce w Szkole, 2, 1996, s. 109–115.
 7. Nyczaj, Stanisław. Mała księga przysłów polskich. Radom, Oficyna Wydawnicza STON I, 1994.
 8. Pietrzyk, Izabela. „Problematyka nawyku językowego w świetle koncepcji kognitywnej”. Slavica Stetinensia, 7, 1998, s. 191–204.
 9. Ronowicz, Edmund. Kierunki w metodyce nauczania języków obcych. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
 10. Tałyzina, Nina. Kierowanie procesem przyswajania wiedzy. Przeł. Maria Ewa Pytlowska. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
 11. Włodarski, Ziemowit, Anna Matczak. Wprowadzenie do psychologii. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 12. Woźniewicz, Władysław. Kierowanie procesem glottodydaktycznym. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.