Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989–2009
PDF

Słowa kluczowe

Egzemplarz obowiązkowy
Gromadzenie zbiorów
Prawo
Rynek wydawniczy
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteki uniwersy­teckie

Jak cytować

Dąbrowska, E. (2012). Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989–2009. Biblioteka, (16(25), 139–165. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.5

Abstrakt

Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej egzemplarza obowiązkowego w dwudziestoleciu po 1989 roku. Intensywny rozwój rynku wydawniczego w zmienionych realiach społeczno-gospodarczych oraz pojawienie się nowych środków przekazu sprawiły, że bibliotekarze i wydawcy domagali się zmian w przepisach pochodzących z 1968 roku. Rozbieżność interesów obu stron przejawiała się najbardziej w tym, że podczas gdy biblioteki żądały kontrolowania ruchu wydawniczego, by zwiększyć kompletność przekazywanego egzemplarza obowiązkowego, to wydawcy domagali się znaczącego zmniejszenia liczby uprawnionych bibliotek. Na łamach czasopism bibliotekarskich oraz wydawniczych pojawiały się liczne artykuły prezentujące poglądy, opinie i propozycje bibliotekarzy i wydawców. Można tu wyróżnić kilka etapów dyskusji, od oceny sytuacji po 1989 roku i propozycji zmian przepisów, poprzez uchwalenie ustawy, ocenę nowych przepisów oraz ich funkcjonowania, po kolejne rozmowy i spotkania zmierzające do zmian w ustawie. Artykułowi towarzyszy bibliografia zagadnienia w układzie chronologicznym.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.5
PDF

Bibliografia

Bańkowska-Bober K., Dobra wola wydawców. Egzemplarz obowiązkowy, jako podstawa statystyki wydawnictw, „Biblioteka Analiz” 2006, nr 24.

Bańkowska-Bober K., Ewidencja wydawnictw jako jedna z dróg doskonalenia dostępu do informacji w świecie książki, „Bibliotekarz” 1992, nr 11/12.

Bąkowska E., Egzemplarz obowiązkowy: przepisy prawne a rzeczywistość, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” R. 52, 2002.

Biliński L., Archiwizowanie obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, „Bibliotekarz” 1999, nr 7/8.

Biliński L., Cele i założenia ustawy o egzemplarzu obowiązkowym, „Bibliotekarz” 1992, nr 7/8.

Biliński L., Czy i jak nowelizować regulacje prawne dotyczące obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych?, „Bibliotekarz” 2007, nr 5.

Biliński L., Egzemplarz „jakby” obowiązkowy, „Bibliotekarz” 2004, nr 10.

Biliński L., Egzemplarz obowiązkowy – egzemplarzem uznaniowym?, „Bibliotekarz” 2001, nr 2.

Biliński L., Egzemplarz obowiązkowy – składnikiem dziedzictwa narodowego, „Bibliotekarz” 2006, nr 3.

Biliński L., Egzemplarz regionalny a prace nad bibliografiami regionalnymi w Polsce, w: Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne, red. J. Wołosz, Warszawa 1999.

Biliński L., Egzemplarze obowiązkowe – do wzięcia, „Bibliotekarz” 2007, nr 5.

Biliński L., Funkcjonowanie egzemplarza obowiązkowego w nowych warunkach ekonomiczno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem egzemplarza regionalnego, w: Biblioteka a regionalizm, oprac. J. Słowik, E. Niechcaj-Nowicka, Wrocław 1999.

Biliński L., Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, „Bibliotekarz” 1997, nr 2.

Biliński L., Propozycje nowych regulacji prawnych dotyczących egzemplarza obowiązkowego, „Bibliotekarz” 1993, nr 5.

Biliński L., Przeszłość i przyszłość egzemplarza obowiązkowego dla bibliotek, „Poradnik Bibliotekarza” 1991, nr 6, s. 10

Biliński L., Przyszłość egzemplarza obowiązkowego, „Nowe Książki” 1995, nr 10.

Biliński L., Regulacje prawne dotyczące obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, „Wydawca” 1997, nr 3.

Dargiel-Kowalska M., Spotkanie bibliotekarzy i wydawców w sprawie egzemplarzy obowiązkowych, „Poradnik Bibliotekarza” 2009, nr 4.

Dąbrowska J., Co z egzemplarzem obowiązkowym? Nowe prawo w fazie projektowania, „Poradnik Bibliotekarza” 1993, nr 1/2.

Dobrołęcki P., Egzemplarz obowiązkowy. Lepiej nie kombinować, „Biblioteka Analiz” 2005, nr 7.

Dobrołęcki P., Egzemplarz obowiązkowy? 67 odpowiedzi na ankietę Biblioteki Analiz, „Biblioteka Analiz” 2009, nr 17.

Grzecznowska A., Zmiana przepisów o egzemplarzu obowiązkowym, „Poradnik Bibliotekarza” 2009, nr 12.

Hollender H., Gromadzenie po macoszemu, „Forum Książki” 2009, nr 1.

J. Larivière, Guidelines for Legal Deposit Legislation [online], [dostęp: 12.05.2012], dostępny w internecie: http://archive.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm.

Jazdon A., Czego oczekują biblioteki?, „Megaron” 1995, nr 11.

Jazdon A., Jeszcze o egzemplarzu obowiązkowym, „Nowe Książki” 1995, nr 12.

Jazdon A., Propozycje głównych kierunków nowelizacji zarządzenia w sprawie egzemplarza obowiązkowego, „Bibliotekarz” 1990, nr 4.

Jazdon A.,Propozycje dotyczące nowelizacji zarządzenia w sprawie egzemplarza obowiązkowego, „Bibliotekarz” 1991, nr 3.

Kamiński S., Problemy archiwizowania i wykorzystania egzemplarza obowiązkowego, „Bibliotekarz” 1993, nr 1/2.

Kasprzyk K., Regionalne egzemplarze obowiązkowe (?), „Notes Biblioteczny” 1998, nr 1.

Kęsicka H., Biblioteka Narodowa a wydawcy, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2003, nr 3.

Klukowski B., W sprawie egzemplarzy obowiązkowych, „Notes Wydawniczy” 1997, nr 4.

Lewandowski T., Biblioteka Narodowa i my – z prof. dr hab. Adamem Manikowskim, dyrektorem Biblioteki Narodowej, rozmawia..., „Wydawca” 1997, nr 5.

Makowski T., Klęska urodzaju, z..., dyr. Biblioteki Narodowej, rozm. Piotr Dobrołęcki, „Biblioteka Analiz” 2007, nr 15.

Moskalska G., Rozwój zbiorów bibliotecznych, w: Projekt poprawy polskiego systemu bibliotek szkół wyższych poprzez rozwój strategii doradztwa, Kielce 1997.

O zmiany w prawie autorskim: PIK apeluje do ministra kultury, „Biblioteka Analiz” 2009, nr 18.

Olender I., Problematyka gospodarowania zasobem ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, „Bibliotekarz Podlaski” 2007/2008, nr 15/16.

Orżewski W., Egzemplarze obowiązkowe, „Wydawca” 1997, nr 1.

Oświadczenie Rady PIK, „Notes Wydawniczy” 1997, nr 3.

Pawla W., Nieobecność nieusprawiedliwiona: egzemplarz obowiązkowy wydawnictw zwartych w Bibliotece Narodowej, „Notes Wydawniczy” 1997, nr 5.

Pawlak W., Partnerstwo niedoskonałe. O egzemplarzach obowiązkowych dla Biblioteki Narodowej, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1997, nr 3.

Ramlau-Klekowska K., Nowa ustawa o egzemplarzu obowiązkowym na cenzurowanym, „Przegląd Biblioteczny” 1998, nr 1.

Ramlau-Klekowska K., Regionalny egzemplarz obowiązkowy, „Bibliotekarz” 1993, nr 3.

Rek B., Kilka uwag do nowej ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, „Bibliotekarz” 1997, nr 2.

Stefańczyk E., Niektóre problemy „Przewodnika Bibliograficznego”. Na marginesie nowej ustawy o egzemplarzu obowiązkowym, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1997, nr 3.

Stefańczyk E., Realizacja ustawy o egzemplarzu obowiązkowym w Bibliotece Narodowej, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 6.

Stefańczyk E., Zmienić obecną sytuację: z..., przewodn. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zast. dyr. Biblioteki Narodowej, rozm. Piotr Dobrołęcki, „Biblioteka Analiz” 2007, nr 15.

Strąk M., Z korzyścią dla wszystkich, „Biblioteka Analiz” 2007, nr 15.

Supruniuk M., Egzemplarze obowiązkowe w bibliotekach uniwersyteckich, „Sprawy Nauki” 2009, nr 12.

Sydor J., Sytuacja egzemplarza obowiązkowego w Polsce: próba oceny wybranych przepisów i ich przestrzegania, „Bibliotekarz” 1989, nr 10/11.

Sznee W., Co z egzemplarzem obowiązkowym?, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1992, nr 3/4.

Szpakowska T., Gromadzenie księgozbioru bibliotecznego po wejściu ustawy o egzemplarzu obowiązkowym dla Biblioteki KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2002.

Szreter P., O egzemplarzach obowiązkowych i bibliotekach inaczej, „Notes Wydawniczy” 1992, nr 5.

Szwajcer P., Nie tylko o podatku obrotowym, „Notes Wydawniczy” 1992, nr 2.

Szwajcer P., Raz jeszcze o „szansach społecznego dostępu...”, „Notes Wydawniczy” 1992, nr 5.

Szwajcer P., Z nadzieją na dezaktualizację, „Notes Wydawniczy” 1996, nr 4.

Tobera v, Komentarz, „Biblioteka Analiz” 2005, nr 7.

Ujazdowski K.M., Informacja w związku z oświadczeniem senatora Zbigniewa Zychowicza, złożonym na 84. posiedzeniu Senatu, „Diariusz Senatu RP” 2001, nr 89 [online], [dostęp: 12.05.2012], dostępny w internecie: http://ww2.senat.pl/K4/DOK/DIAR/92/9206.htm.

Uniszewski Z., Badanie wiarygodności przedsiębiorstw wydawniczych, „Notes Wydawniczy” 1995, nr 1.

Uniszewski Z., Cwaniaczki i niezguły, wystąp!, „Notes Wydawniczy” 1995, nr 10.

Uniszewski Z., Egzemplarze obowiązkowe, „Notes Wydawniczy” 1996, nr 11.

Wasilewski J., Nie tylko o „szansach społecznego dostępu...”, „Notes Wydawniczy” 1992, nr 3/4.

Wiśniewski W., O Poczcie Polskiej i pogłoskach, „Notes Wydawniczy” 1998, nr 3.

Witosław R., Egzemplarz Obowiązkowy w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, „Bibliotekarz Podlaski” 2005, nr 9/10.

Wojciechowski J., Egzemplarz obowiązkowy, „Nowe Książki” 1995, nr 10.

Wojciechowski J., Spór o egzemplarz, „Śląsk” 1997, nr 3.

Žák P., Egzemplarz obowiązkowy a interes wydawcy, „Notes Wydawniczy” 1995, nr 11.

Žák P., Egzemplarz obowiązkowy książek w wybranych krajach europejskich, „Notes Wydawniczy” 1997, nr 8.

Žák P., Realizacja przepisów o egzemplarzu obowiązkowym w Bibliotece Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1994, t. 29.

Zarzębski T., Egzemplarz obowiązkowy – dziś, „Bibliotekarz” 1992, nr 10.

Zarzębski T., Egzemplarz obowiązkowy w III Rzeczypospolitej, „Bibliotekarz” 1991, nr 6.

Zarzębski T., Egzemplarz obowiązkowy w Polsce w świetle prawa, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1997, nr 3.

Zielińska H., Legal deposit from the National Library’s perspective, „Polish Libraries Today” 2001.

Zielińska H., Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne. Nowe przepisy i co dalej?, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1997, nr 3.

Zielińska H., Stan realizacji zarządzenia o egzemplarzu obowiązkowym w Bibliotece Narodowej, „Bibliotekarz” 1992, nr 11/12.

Zygmunt M., Wspólny interes, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2004, nr 3.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...