Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia aspekty procesów digitalizacyjnych na przykładzie polskiego projektu Fundacji Ośrodka Karta „Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej”. Szczególną uwagę zwrócono na istotę działań ratowniczych w społecznościach lokalnych z uwzględnieniem tendencji ogólnoświatowych, które mają na celu utrwalanie dziedzictwa przez aktywne współdziałanie społeczności internetowej. Omówiono również rangę Narodowego Archiwum Cyfrowego – repozytorium narodowego jako przykładu instytucji przodującej w pracach cyfryzacji archiwalnej. Położono nacisk na współczesne tendencje społeczne związane z ocalaniem i oddolnymi działaniami o charakterze społecznikowskim. Uwypuklono fakt, iż sprawny proces tworzenia repozytorium lokalnego poparty jest zaangażowaniem wolontariuszy – przedstawicieli wspólnoty (np. seniorów), którzy mają duży udział w kompletowaniu zbiorów cyfrowych. Zwrócono uwagę na aspekty prawne, zwłaszcza prawa autorskie, które niejednokrotnie blokują skuteczność prac digitalizacyjnych. Postawiono tezę, że działania cyfryzacyjne o charakterze oddolnym, regionalnym dają społecznościom skuteczny akces do przestrzeni internetowej i tym samym dziedzictwo wspólnoty zyskuje wymiar globalny. Podkreślono, że waga tworzenia repozytorium elektronicznego jest tym istotniejsza, że niejako ocala biblioteki od katastroficznego scenariusza dewaluacji kulturowej i postępującej anachroniczności cywilizacyjnej.

Słowa kluczowe

Biblioteki Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej digitalizacja Narodowe Archiwum Cyfrowe Dziedzictwo lokalne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Turska, M. (2012). Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej. Biblioteka, (16(25), 307-318. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.12

Referencje

  1. A. Tarkowski, E. Bendyk, Scenariusze przyszłości bibliotek, Warszawa 2011.
  2. A. Tarkowski, J. Hofmokl, M. Wilkowski, Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa [online], [dostęp: 14.04.2012], dostępny w internecie: http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/ekspertyza-oddolna-digitalizacja.-partycypacyjny-wymiar-procesu-digitalizacji-dziedzictwa..pdf.
  3. H. Hollender, Wstęp: Intencje i inicjatywy, w: Cyfrowy świat dokumentu, red. H. Hollender, Warszawa 2011.
  4. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja. Projekt. Ludzie, red. P. Dudek, A. Kowalska, Warszawa 2010.
  5. R. Golat, Aspekty prawne digitalizacji, w: Cyfrowy świat dokumentu, red. H. Hollender, Warszawa 2011.
  6. Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych, 2006/585/WE, Dz. U. UE. L. 06.236.28.