Treść głównego artykułu

Abstrakt

Praktyki zawodowe są ważnym elementem kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Istotnie wpływają na poszerzenie kompetencji zawodowych studentów, co w przyszłości decyduje o możliwości ich zatrudnienia. W niniejszym artykule podjęto analizę realizacji praktyk na przestrzeni ostatnich ośmiu lat (2004/2005–2011/2012) w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dokumentacji zgromadzonej w instytucie. W analizie brano pod uwagę miejsca praktyk, rodzaje instytucji, w których one przebiegały, oraz opinie opiekunów praktyk i studentów. Przedstawiono także zmiany w programach praktyk, wynikające z wdrażania nowego programu kształcenia w instytucie, opracowanego zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz ich wpływ na szanse absolwentów na rynku pracy.

Słowa kluczowe

kompetencje zawodowe praktyki studenckie Instytut INiB UJ informacja naukowa i bibliotekoznawstwo professional competences student traineeships Institute of Research Information and Book Studies at the Jagiellonian University

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Irena, G., & Stanula, M. (2013). Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Biblioteka, (17(26), 169-193. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.9

Referencje

  1. Biblioteki jednostek organizacyjnych UJ [online], [dostęp: 15.05.2013], dostępny w internecie: http://www.bj.uj.edu.pl/o_bib/bibuj_pl.php.
  2. Edukacja wobec rynku pracy, red. R. Gerlach, Bydgoszcz 2003.
  3. Efekty kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo rozpoczynających się w roku 2012/13 i w latach następnych [online], [dostęp: 12.06.2013], dostępny w internecie: http://www.inib.uj.edu.pl/studia-1-stopnia, http://www.inib.uj.edu.pl/studia-2-stopnia.
  4. Format MARC 21 [online], [dostęp: 25.05.2013], dostępny w internecie: http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=4.
  5. Jaskowska M., Korycińska-Huras A., Próchnicka M., Wiedza i umiejętności zawodowe bibliotekarzy i pracowników informacji. Badania oczekiwań pracodawców, w: Nowoczesna biblioteka, red. M. Drzewiecki, Warszawa 2009.
  6. Kocójowa M., Konfrontacja potrzeb rynku pracy i studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce, w: Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce, red. M. Kocójowa, Kraków 1997.
  7. Patora R., Kształtowanie rynku szkolnictwa wyższego, Toruń–Łódź 2002.
  8. Rynek pracy a edukacja, red. E. Sulima, Białystok 2008.
  9. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, red. M. Kocójowa, Kraków 1997.
  10. Słownik standardów kompetencji zawodowych [online], [dostęp: 12.06.2013],dostępny w internecie: http://www.standardykompetencji.pl/definicje.html.