Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne
PDF

Słowa kluczowe

Misja biblioteki
Polityka personalna
Strategia biblioteki
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Strategia personalna
Substrategie personalne

Jak cytować

Dąbrowicz, M. (2010). Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne. Biblioteka, (14(23), 119–136. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.7

Liczba wyświetleń: 499


Liczba pobrań: 470

Abstrakt

Tematem artykułu jest próba ujęcia koncepcji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece jako jednego z najnowszych i dynamicznie rozwijających się obszarów teorii i praktyki sprawowania funkcji personalnej organizacji. Koncepcja ta jest połączeniem tradycyjnego zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Punktem wyjścia dla zarządzania strategicznego w bibliotece jest sformułowanie misji, na podstawie której opracowuje się strategię. W ramach ogólnej strategii biblioteki powstają jej strategie funkcjonalne, m.in. strategia personalna. W artykule omówiono pojęcie i rodzaje strategii zasobów ludzkich, a także substrategii personalnych wyprowadzonych z poszczególnych funkcji (subdziedzin) zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono wzajemne zależności między strategią personalną a strategią ogólną organizacji, zwrócono też uwagę na ich integralny związek. Wskazano na głównych kreatorów strategii zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece. Podkreślono także znaczenie opracowania strategii personalnej dla realizacji celów strategicznych biblioteki.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.7
PDF

Bibliografia

Bolesta-Kukułka K., Polityka personalna w strategii rozwoju firmy, Warszawa 1995.

Golnau W., Zagadnienia wstępne, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. W. Golnau, Warszawa 2007.

Janowska Z., Strategia organizacji a strategia zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2001, nr 1.

Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, w: Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006.

Król H., Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, w: Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006.

Krupski, Strategiczny kontekst zasobów ludzkich, w: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Warszawa 2008.

Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław 1995.

Ludwiczyński A., Warunki tworzenia i funkcjonowania efektywnych systemów zarządzania kadrami, w: Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, red. H. Król, Warszawa 2002.

Lundy O., A. Cowling, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, przeł. G. Łuczkiewicz, Kraków 2000.

Penc J., Leksykon biznesu, Warszawa 1997.

Rostkowski T., Tworzenie i wdrażanie strategii ZZL, w: Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Warszawa 2006.

Stalewski T., Strategie personalne w organizacji. Studium teoretyczne, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane problemy i metody, red. T. Stalewski, E. Chlebicka, Wrocław 1997.

Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 2008-2016 – PERSONEL.

Świątkowski M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji, red. W. Bańka, Płock 2005.

Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Poznań 1998. Cyt. za: A. Lipka, Strategie personalne firmy, Kraków 2000.

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, red. R. Krupski, Wrocław 2001.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa 2006.