Treść głównego artykułu

Abstrakt

W komunikacie zaprezentowano oprawę zbioru listów św. Hieronima ze Strydonu, wydanych w trzech tomach w 1524 roku w bazylejskiej oficynie Jana Frobena. Pierwotnym posiadaczem woluminu był Jan Korzbok Witkowski (zm. 1572), którego superekslibrisami (herbowym i napisowym) opatrzono jej dolną okładzinę. Oprawę księgi wykonano w 1527 roku w warsztacie Macieja z Przasnysza (Mistrza Główek Anielskich). Jest ona stosunkowo wczesnym przykładem egzemplarza udekorowanego w typie architektonicznym z motywem portalu z tympanonem. Stanowi przy tym reprezentatywny przykład ukazujący wpływ introligatorstwa włoskiego na tę gałąź polskiego rzemiosła w pierwszej połowie XVI wieku.

Słowa kluczowe

Jan Korzbok Witkowski Maciej z Przasnysza (Mistrz Główek Anielskich) Kraków tegumentologia

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Michał Muraszko, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Muraszko, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii

Jak cytować
Muraszko, M. (2019). Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Biblioteka, (23(32), 277-287. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.12

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. BK 1507.
 3. Biblioteka Jagiellońska, sygn. Medyc. 6600 IV; Przyb. 77/80; Przyb. 79/80; Przyb. 80/80; Przyb. 81/80.
 4. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, sygn. 47941 IV.
 5. Bazy online
 6. https://www.piccard-online.de [dostęp: 23.02.2019]
 7. Opracowania
 8. Dobrzyńska-Rybicka L., Dwie wielkopolskie biblioteki klasztorne, „Zapiski Muzealne” 1917/1918, t. 2–3, s. 3–29.
 9. Franczak R., Oprawa „Homiliarum” z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, „Biblioteka” 2016, nr 20, s. 55–69.
 10. Grzebień L., Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 1975, t. 31, s. 226–281.
 11. Jacniacka M., Hieronim. Ikonografia, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993, kol. 853–856.
 12. Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych. Podług źródeł archiwalnych, t. 3, Gniezno: Nakładem i drukiem J.B. Langiego 1883.
 13. Krynicka M., Elementy figuralne dekoracji polskich opraw książkowych i ich związki z grafiką w pierwszym trzydziestoleciu XVI wieku, w: Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce,
 14. red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1975.
 15. Łętowski L., Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 3, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1852.
 16. Nuska B., Polski wpływ na formowanie się czeskiej renesansowej oprawy książkowej, „Ze Skarbca Kultury. Biuletyn informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”1964, t. 16, s. 132–186.
 17. Pokora P., Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Biblioteka” 2013, nr 17, s. 37–51.
 18. Pokora P., Muraszko M., Skarby drukarstwa i introligatorstwa ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie. Katalog wystawy w Bibliotece Raczyńskich, Poznań 5–30 maja 2015, Poznań – Gniezno: Instytut Historii UAM 2015.
 19. Rulka K., Superekslibrisy w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku, „Studia Włocławskie” 2003, t. 6, s. 527–557.
 20. Storm van Leeuwen J., The Golden Age of Bookbindings in Cracow, 1400–1600, Kraków: Biblioteka Jagiellońska 2011.
 21. Sztuka w Krakowie w latach 1350–1550. Wystawa urządzona w sześćsetletnią rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: Muzeum Narodowe 1964.
 22. Urban W., Korzbok Witkowski Jan, w: Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1968–1969, s. 160–161.
 23. Wagner A., Introligatorzy elit. O działalności Stanisława z Białej i Macieja z Przasnysza vel Mistrza Główek Anielskich, w: Introligatorzy i ich klienci, red. A. Wagner, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017, s. 73–92.
 24. Wagner A., Nieznana oprawa dla Jana Łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku, „Biblioteka” 2012, t. 16, s. 23–57.
 25. Wagner A., Oprawa o dekoracji architektonicznej w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Przyczynek do dziejów italianizmu w renesansowym introligatorstwie Poznania i Krakowa, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2018, t. 35, s. 71–91.
 26. Wagner A., Oprawy książkowe XIV–XVIII wieku w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, cz. 1, Rzeczpospolita, Prusy, Dolny Śląsk. Katalog wystawy towarzyszącej III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej pt. „Zbiory polskie”, Toruń: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 2018.
 27. Wagner A., Prymas Maciej Drzewicki jako bibliofil. W pięćsetlecie powstania pierwszego polskiego ekslibrisu, Warszawa: Urząd Gminy i Miasta Drzewica 2016.
 28. Wagner A., Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016.
 29. Wagner A., Włoskie wpływy w polskim introligatorstwie XV–XVI wieku, w: Tegumentologia polska dzisiaj, red. A. Wagner, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, s. 81–106.
 30. Zamrzycka J., Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku. Typologia cech warsztatowych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.